Defans AHF

Byenveni nan sant aksyon dijital AHF Advocacy! Se la nou afiche mizajou enpòtan sou defans ki bezwen sipò w. Patisipe se fasil. Senpleman swiv etap sa yo nan fòm lan, epi rele, tweet, oswa imèl reprezantan ou yo nan kèk klik.

Li pran minit pou fè yon mond nan diferans. AHF gen yon istwa long nan batay, ak genyen, anpil batay nan non dwa moun e nou pa t 'kapab gen siksè sa yo san sipò ou. Scroll down pou kòmanse fè yon diferans jodi a!

Defans AHF

Byenveni nan sant aksyon dijital AHF Advocacy! Se la nou afiche mizajou enpòtan sou defans ki bezwen sipò w. Patisipe se fasil. Senpleman swiv etap sa yo nan fòm lan, epi rele, tweet, oswa imèl reprezantan ou yo nan kèk klik.

Li pran minit pou fè yon mond nan diferans. AHF gen yon istwa long nan batay, ak genyen, anpil batay nan non dwa moun e nou pa t 'kapab gen siksè sa yo san sipò ou. Scroll down pou kòmanse fè yon diferans jodi a!

Imaj

Defann 340B kont gwo atak Pharma!

Pwogram Pri Medikaman 340B esansyèl pou tout founisè rezo sekirite yo. Pwogram nan - ki pa koute kontribyab yo anyen - pèmèt founisè filè sekirite yo, tankou Ryan White HIV Clinics, pou bay pasyan ki nan bezwen swen sante, medikaman ak lòt sèvis nesesè.

Gwo konpayi dwòg yo toujou ap atake 340B epi yo ap travay pou detwi pwogram nan. Pèt la nan 340B ta dwe devastatè pou moun k ap viv ak VIH.

Reprezantan Doris Matsui (D-CA) prezante HR7635 - 340B PATIENTS Act, yon bòdwo federal ki ta entèdi manifakti yo mete restriksyon sou disponiblite pri 340B pou relasyon famasi kontra oswa otreman enpoze kondisyon pou ofri pri 340B atravè aranjman sa yo. Pwojè lwa Matsui a ta fòmèlman kodifye konsèp famasi kontra yo (ak kapasite yon antite ki kouvri pou resevwa pri 340B atravè relasyon sa yo) nan lwa 340B li menm.

Tanpri pran aksyon jodi a pou ede defann 340B.

Imaj

Defann 340B kont gwo atak Pharma!

Pwogram Pri Medikaman 340B esansyèl pou tout founisè rezo sekirite yo. Pwogram nan - ki pa koute kontribyab yo anyen - pèmèt founisè filè sekirite yo, tankou Ryan White HIV Clinics, pou bay pasyan ki nan bezwen swen sante, medikaman ak lòt sèvis nesesè.

Gwo konpayi dwòg yo toujou ap atake 340B epi yo ap travay pou detwi pwogram nan. Pèt la nan 340B ta dwe devastatè pou moun k ap viv ak VIH.

Reprezantan Doris Matsui (D-CA) prezante HR7635 - 340B PATIENTS Act, yon bòdwo federal ki ta entèdi manifakti yo mete restriksyon sou disponiblite pri 340B pou relasyon famasi kontra oswa otreman enpoze kondisyon pou ofri pri 340B atravè aranjman sa yo. Pwojè lwa Matsui a ta fòmèlman kodifye konsèp famasi kontra yo (ak kapasite yon antite ki kouvri pou resevwa pri 340B atravè relasyon sa yo) nan lwa 340B li menm.

Tanpri pran aksyon jodi a pou ede defann 340B.

Imaj

Sipòte Pwogram 340B jodi a

Pwogram Rabè Medikaman 340B la se santral nan misyon anpil òganizasyon nan bay swen sante ak sèvis pou moun ki nan bezwen. Endistri pharmaceutique visye a toujou ap eseye jwenn fason pou trangle ak mete restriksyon sou 340B - malgre jan li fonksyone byen!

Nou ap mande manm Kongrè a pou yo pran pozisyon sou 340B. Nou pa kapab pèmèt pharma kontinye fè chanjman ki pa etik ak ilegal nan pwogram ki sove lavi sa a. Nou vle yo rantre nan yon blòk toulede pati nan kòlèg yo nan mande administrasyon Biden pou pran aksyon odasyeu ak imedya kont pharma kounye a.

Imaj

Sipòte Pwogram 340B jodi a

Pandan 25 ane ki sot pase yo, 340B te ede bay medikaman ki pa koute chè ak pi bon rezilta sante pou plizyè milyon Ameriken ak klinik ak lopital ki pa fè pwofi ki sèvi yo. Pwogram 340B a pa koute kontribyab yo anyen epi li ap travay jan sa vle di. Pran aksyon kounye a epi di kongrè a kite 340B!

Imaj
Imaj
Imaj

Rete lwen 'Pa di masisi' ak bòdwo anti-trans!

Lekòl ta dwe yon kote ki an sekirite pou aprann, fè zanmi, ak eksplore enterè, men pou anpil elèv LGBTQ+, lekòl souvan vle di entimidasyon, arasman, ak efase. Lekòl yo ap vin tounen yon chan batay kiltirèl, ak restriksyon difisil sou kourikoulòm, edikasyon seksyèl, menm disponiblite a nan liv LGBTQ+. Atravè peyi a, pwojè lwa ki mete limit sou diskite sou pwoblèm LGBTQ+, adrese sante LGBTQ+, kòrèkteman elèv transganr yo epi menm mande pwomnad obligatwa pa pwofesè ak administratè yo bay paran yo. Efò sa yo ap fè lekòl yo pa ansekirite pou elèv LGBTQ+ yo.

Anplis de sa, anpil lejislatè kontinye menase mwayen pou viv moun transganr ak fanmi yo. Nan eta atravè peyi a, mizisyen politik yo ap eseye entèdi jèn transganr yo jwenn aksè nan swen sante afime ke yo bezwen, epi patisipe nan atletik lekòl la. Jèn transganr, tankou tout jèn, gen pi bon chans pou yo pwospere lè yo jwenn sipò epi yo kapab jwenn aksè nan swen sante yo bezwen. Efò diskriminatwa tankou sa yo fè sistèm swen sante nou an menm plis opak ak inaksesib ke li deja ye.

Anplis de sa, bòdwo terib sa yo mete jèn nou yo nan risk pou yo trape VIH ak enfeksyon seksyèlman transmisib. Sa ki pi mal, pwojè lwa tankou sa yo vize tou jèn moun ki gen koulè yo lè yo refize pwofesè yo opòtinite pou yo anseye istwa dokimante eta ak peyi nou an. Li ta sispann diskisyon istorik lejitim ak edikasyon prevansyon sante piblik pou kenbe timoun nou yo an sekirite ak an sante.

Tanpri rejwenn nou jodi a alekri bay lejislatè eta yo pou di yo ou pa vle wè bòdwo sa yo nan eta ou a.

Imaj

Rete lwen 'Pa di masisi' ak bòdwo anti-trans!

Lekòl ta dwe yon kote ki an sekirite pou aprann, fè zanmi, ak eksplore enterè, men pou anpil elèv LGBTQ+, lekòl souvan vle di entimidasyon, arasman, ak efase. Lekòl yo ap vin tounen yon chan batay kiltirèl, ak restriksyon difisil sou kourikoulòm, edikasyon seksyèl, menm disponiblite a nan liv LGBTQ+. Atravè peyi a, pwojè lwa ki mete limit sou diskite sou pwoblèm LGBTQ+, adrese sante LGBTQ+, kòrèkteman elèv transganr yo epi menm mande pwomnad obligatwa pa pwofesè ak administratè yo bay paran yo. Efò sa yo ap fè lekòl yo pa ansekirite pou elèv LGBTQ+ yo.

Anplis de sa, anpil lejislatè kontinye menase mwayen pou viv moun transganr ak fanmi yo. Nan eta atravè peyi a, mizisyen politik yo ap eseye entèdi jèn transganr yo jwenn aksè nan swen sante afime ke yo bezwen, epi patisipe nan atletik lekòl la. Jèn transganr, tankou tout jèn, gen pi bon chans pou yo pwospere lè yo jwenn sipò epi yo kapab jwenn aksè nan swen sante yo bezwen. Efò diskriminatwa tankou sa yo fè sistèm swen sante nou an menm plis opak ak inaksesib ke li deja ye.

Anplis de sa, bòdwo terib sa yo mete jèn nou yo nan risk pou yo trape VIH ak enfeksyon seksyèlman transmisib. Sa ki pi mal, pwojè lwa tankou sa yo vize tou jèn moun ki gen koulè yo lè yo refize pwofesè yo opòtinite pou yo anseye istwa dokimante eta ak peyi nou an. Li ta sispann diskisyon istorik lejitim ak edikasyon prevansyon sante piblik pou kenbe timoun nou yo an sekirite ak an sante.

Tanpri rejwenn nou jodi a alekri bay lejislatè eta yo pou di yo ou pa vle wè bòdwo sa yo nan eta ou a.

Imaj

Fè Aksè Vaksen an yon priyorite

Pandan ke yo dwe aplodi Administrasyon Biden pou premye etap li yo nan direksyon yon distribisyon vaksen rapid ak ekitab, nou bezwen fè plis, enkli finansman ki nesesè, pou satisfè echèl kriz mondyal la pandan y ap sove lavi, kraze viris la toupatou, ak ranfòse. Plas Amerik la kòm yon lidè nan mete fen nan pandemi mòtèl sa a.

Tanpri, pran yon ti moman kounye a pou ede ankouraje manm Kongrè a pouse pou plis aksyon sou distribisyon vaksen an. Lavi yo an danje!

Imaj

Fè aksè vaksen an yon priyorite!

Pandan ke yo dwe aplodi Administrasyon Biden pou premye etap li yo nan direksyon yon distribisyon vaksen rapid ak ekitab, nou bezwen fè plis, enkli finansman ki nesesè, pou satisfè echèl kriz mondyal la pandan y ap sove lavi, kraze viris la toupatou, ak ranfòse. Plas Amerik la kòm yon lidè nan mete fen nan pandemi mòtèl sa a.

Tanpri, pran yon ti moman kounye a pou ede ankouraje manm Kongrè a pouse pou plis aksyon sou distribisyon vaksen an. Lavi yo an danje!

Imaj

Mèsi Prezidan an pou dispans patant vaksen kont COVID-19 li 

Avèk pwopagasyon devastatè COVID-19 la, AHF te mande pou Prezidan Biden anile patant sou vaksen COVID-19 la. Mond lan bezwen aksè a vaksen an si nou pral fè yon chanjman enpòtan nan batay mondyal kont COVID-19 la.

AHF te defann e Joe Biden te koute. Nan yon desizyon resan, Prezidan Biden te sipòte egzansyon Tripps tanporè pou patant COVID-19 nan Òganizasyon Komès Mondyal la, akòde aksè ki nesesè nan vaksen an pou peyi atravè mond lan. Sa a se yon etap enpòtan ak nesesè pou kwape pwopagasyon COVID-19 la.

Tanpri pran yon ti moman pou voye yon mesaj rekonesans bay Prezidan Biden. Li pran sèlman kèk minit pou voye yon mesaj, men pral montre prezidan an ki jan aksyon li yo te byen resevwa sou pwoblèm sa a.

Imaj

Mèsi Prezidan an pou dispans patant vaksen kont COVID-19 li 

Avèk pwopagasyon devastatè COVID-19 la, AHF te mande pou Prezidan Biden anile patant sou vaksen COVID-19 la. Mond lan bezwen aksè a vaksen an si nou pral fè yon chanjman enpòtan nan batay mondyal kont COVID-19 la.

AHF te defann e Joe Biden te koute. Nan yon desizyon resan, Prezidan Biden te sipòte egzansyon Tripps tanporè pou patant COVID-19 nan Òganizasyon Komès Mondyal la, akòde aksè ki nesesè nan vaksen an pou peyi atravè mond lan. Sa a se yon etap enpòtan ak nesesè pou kwape pwopagasyon COVID-19 la.

Tanpri pran yon ti moman pou voye yon mesaj rekonesans bay Prezidan Biden. Li pran sèlman kèk minit pou voye yon mesaj, men pral montre prezidan an ki jan aksyon li yo te byen resevwa sou pwoblèm sa a.