Zanbi

Apeprè 1.2 milyon moun ap viv ak VIH nan Zanbi. Dapre National HIV/AIDS Strategic Framework, 2017 - 2021 (NASF, 2017), epidemi VIH nan Zanbi se sitou kondwi pa sèks etewoseksyèl san pwoteksyon, ak 90% nan nouvo enfeksyon anrejistre kòm yon rezilta pa itilize yon kapòt. Lòt chofè nouvo enfeksyon yo enkli Patenarya miltip ak konkouran (MCPs); itilizasyon kapòt ki ba ak konsistan; sikonsizyon medikal gason ki ba, transmisyon manman ak timoun ak popilasyon majinalize ak moun ki pa sèvi yo.

Zanbi te fè pwogrè nan diminye prévalence VIH nan popilasyon jeneral la ak ogmante aksè nan tretman an. Gouvènman an ak patnè yo konnen enpak sosyal, ekonomik ak politik VIH/SIDA yo epi yo fè aksè inivèsèl nan sèvis prevansyon ak tretman VIH yon gwo objektif estratejik.

Depi 2007, AHF Zambia te travay an kolaborasyon ak òganizasyon gouvènman an ak kominote yo pou elaji pwogram tès ak tretman nan 13 distri. An 2009, AHF Zambia te entwodui yon inite tès mobil pou bay kominote ki difisil pou yo rive jwenn tès VIH, tretman ak kapòt gratis. AHF Zambia te kreye pwogram Konsèy ak Tès Founisè a (PICT) an 2012 pou ogmante tès VIH. Pwogram nan fòme konseye volontè ki fè tès nan klinik sante pou pasyan ki entène yo. AHF Zambia konsantre sou elaji jeyografik, fòmasyon plis travayè swen sante, ak plis devlope enfrastrikti sit aktyèl yo. Pwogram nan ap bay swen ak tretman pou plis pase 71,000 kliyan apati jen 2018.

Twa klinik otonòm AHF Zambia yo konnen paske yo bay bon jan kalite tretman ak sèvis VIH pou plis pase 15,000 kliyan nan mwa jen 2018. Inite tès mobil AHF Zambia yo bay tès VIH rapid gratis ak distribisyon kapòt nan plas piblik tankou mache ak estasyon otobis yo. Pwogram nan te fè patenarya tou ak òganizasyon lokal yo pou ofri tès ak konsèy pòt an pòt, epi lyen moun ki teste pozitif ak swen. Depi 2010, AHF Zambia te distribye plis pase 11 milyon kapòt epi li teste anviwon 1,255,556 moun. Lòt sèvis yo enkli laboratwa ak famasi. Anplis de sa, AHF Zambia fòme pwochen travayè swen sante yo pou pran swen ak trete moun ki gen VIH/SIDA. Nan ane 2016, yon estimasyon 1.2 milyon Zanbi ap viv ak VIH, sou 15.9 milyon popilasyon total la. Yon estime 59,000 nouvo enfeksyon VIH te fèt an 2016. Prevalans sèks pami granmoun (15-49) montre fanm nan 14.5% konpare ak gason nan 10.3%. Soti nan 1.2 milyon Zambian k ap viv ak VIH, apeprè 800,000 yo sou tretman.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Zambia Videyo >>

Mesye Martin Matabishi,
Direktè Pwogram Peyi


AHF Zanbi
Plot No 32, Bishops Road, Kabulonga, Lusaka, Zanbi.

+ 260211262104
[imèl pwoteje]

AHF Afrik Facebook

Kliyan ki nan Swen: 105,130 (Apati janvye 2023)EsplikasyonEsplikasyon


Adilt ak timoun k ap viv ak VIH: 1,300,000 *

To prévalence adilt 15-49: 10.5% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 1,300,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 780,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 620,000 *

* Sous: ONUSIDA – Zanbi – 2021