Syera Leòn

Kap chèche tès VIH nan Sierra Leone? Jwenn Sant VIH

AHF te fè antre nan repons VIH Syera Leòn lè li te patisipe nan evènman Jounen Mondyal SIDA 2009 ki te dirije pa Sekretarya Nasyonal SIDA (NAS). Rive Desanm 2010, AHF te sipòte tès plis pase 20,000 moun pandan selebrasyon Jounen Mondyal SIDA a; kòm rezilta, NAS te envite AHF pou etabli yon prezans pi pèmanan nan Syera Leòn pou sipòte prevansyon VIH, tretman, ak sèvis swen. Nan mwa avril 2011, AHF te bay $10,000 pou sipòte renovasyon Laboratwa Referans Nasyonal nan Lakka, ki kanpe jodi a kòm sèl laboratwa nan kalite li nan peyi a. An jiyè menm ane a, AHF te anrejistre ofisyèlman nan Syera Leòn kòm yon Òganizasyon Entènasyonal Non-Gouvènmantal (INGO); premye OING ak kounye a pi gwo founisè OING nan sèvis gratis swen ak tretman VIH/SIDA nan peyi a.

Operasyon yo te kòmanse an septanm 2012 nan Jenner Wright Clinic, Freetown ak zewo kliyan, kat anplwaye aplentan ak yon kontraktè endepandan. Nan fen ane a nou te sèlman kapab sèvi 23 kliyan. An 2013 nou te elaji sipò nou nan Waterloo, ki te yon sit tretman ki egziste deja ak anviwon 300 kliyan e pa 2014 nou te kòmanse sipòte Lopital Gouvènman Kenema men nou pa t kapab elaji pi lwen pase Kenema township akoz epidemi Ebola a. Nan fen ane 2015, nou te kòmanse yon Klinik Byennèt – yon klinik AHF posede (ki bay sèvis planin familyal, jesyon TB ak IST anplis swen ak tretman VIH); epi elaji nan Lopital Panguma ak CHC Tongo. Nou te elaji nan lopital Gouvènman Bo ak Makeni ak 3 avanpòs nan Makeni ak 2 avanpòs nan Bo an 2016. An 2018, nou te pwolonje sipò nou bay klinik VIH Connaught ak Lopital Jeneral Kissy UMC an 2019 nan Lopital Gouvènman Magburaka ak Moyamba, an 2020 pou Princess Christian Maternity ak Ola Pandan Timoun Lopital, ak nan 2022 nan lopital Kailahun Gouvènman an. Pwogram nan te grandi rapidman pandan 10 ane ki sot pase yo epi kounye a sipòte kenz (15) klinik konplè ak 16 avanpòs (sit satelit) (nasyonalman 31 sit tretman) ak apeprè 23,314 kliyan sa vle di apeprè 49% nan kliyan (47,503 - Done Pwogram NACP jen 2022). ) nan swen nan tout peyi a. Chak sit kote nou gen yon prezans renove pou asire yon anviwònman favorab ak zanmitay pou tou de kliyan ak anplwaye yo. Tout sèvis yo GRATIS epi kowòdone pa yon ekip ekspè lokal ki angaje ak devwe.

An kolaborasyon ak sipò nan men patnè estratejik tankou NAS, NACP, NETHIPS elatriye AHF bay
• Kapòt (Lanmou ak Ikon) atravè enstalasyon yo, kontak, kanpay, dispansè kapòt elatriye;
• Sèvis tès VIH – PITC, VCCT e kounye a fè pwomosyon pou fanmi ak tès endèks;
• ARV (97% nan men gouvènman an) kòm yon rezèv tanpon;
AHF sipòte 9 laboratwa ak reyaktif debaz, consommables ak ekipman epi li kontinye sipòte tès dyagnostik debaz pou kliyan yo, fasilite sèvis radyografi gratis pou moun ki pa kapab peye pri a ak siveyans woutin chaj viral nan tout gwo klinik yo.

AHF sipòte Kanpay Lwa pou Fi yo ak Pwogram Jèn yo – Jesyon Ijyèn Menstruèl. AHF te distribye 2,550 pake 10,200 kousinen sanitè ki kapab itilize ankò ak plis pase 5000 kousinen sanitè jetab ak Pwodwi pou Telefòn bay plis pase 2000 ti fi. Anplis de sa, fòmasyon 8 gwoup sipò kanmarad pou jèn ak adolesan ki nan lekòl la ak ki soti nan lekòl la, fòmasyon sipò kanmarad, fòmasyon sou ladrès ak aktivite sipò jenerasyon revni pou jèn ki pa lekòl yo. Anplis de sipò edikatif pou adolesan ak jèn ki nan lekòl yo, sesyon dyalòg, diskisyon sou radyo ak itilizasyon medya sosyal. Finalman, tès VIH, distribisyon kapòt ak tès depistaj ak jesyon STI - kounye a vize 220 tifi ak ti gason.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Miata Jambawai, Manadjè Pwogram Peyi a
+ 232 79 250100
[imèl pwoteje]

Nenpòt enkyetid Entegrite?Fè nou konnen


AHF Syera Leòn

 6 Carlton Carew Road,
Nan Wilkinson Road, Freetown.

 AHF Afrik Facebook

Kliyan ki nan Swen: 24,765 (Apati janvye 2023)
Pou swen VIH: Klinik


Adilt ak timoun k ap viv ak VIH: 76,000 *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 66,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 41,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 25,000 *

Timoun 0 a 14 k ap viv ak VIH: 11,000 *

To prévalence adilt 15-49: 1.4% *

Fi 15-49 To prévalence VIH: 1.8 *

Gason 15-49 to prévalence VIH: 1.0 *

Prevalans VIH nan mitan jèn fi: 1.1 *

Prevalans VIH nan mitan jèn gason: 0.5 *

Ki fèk enfekte (granmoun ak timoun) ak VIH: 3,900

Adilt 15+ ki fèk enfekte ak VIH: 2,300 *

Fanm ki gen laj 15 an oswa plis ki fèk enfekte ak VIH: 1,400 *

Òfelen akòz SIDA: 48,000 *

Moun k ap viv ak VIH ki konnen sitiyasyon yo: 48,000 *

Moun k ap viv ak VIH ki sou ART: 46,000 *

* Sous: ONUSIDA – Syera Leòn – 2021