Imaj

peyi Letiopi

AHF peyi Letiopi, ak operasyon nan Addis Ababa City Administration ak Oromia Rejyonal Eta kounye a ap dirije de nan pwòp enstalasyon swen VIH otonòm li yo sètadi AHF-Addis ak AHF-Kolfe Klinik; sipòte de ONG ak kat etablisman sante gouvènman an. Sant swen sa yo sitiye nan diferan sub-vil, kote yon gwo kantite moun ki abite epi gen gwo mouvman popilasyon chak jou. Yo kwè tou ke zòn sa yo gen relativman pi wo bezwen sèvis VIH. Anjeneral, AHF peyi Letiopi bay sèvis gratis swen VIH konplè ki gen ladan Terapi Anti-Retwoviral (ART), tretman pou enfeksyon opòtinis, Konsèy ak Tès VIH (HCT), pwomosyon ak distribisyon kapòt, tibèkiloz; Dyagnostik ak jesyon STI, swen pou tibebe ki ekspoze VIH ak swen ki konsantre sou fanmi, sèvis planin familyal entegre, pwovizyon pakè swen prevantif, sipò sikososyal adolesan, sipò pou granmoun, ak pwogram sipò nitrisyonèl.

Pou dat, AHF peyi Letiopi te bay 13,036 moun swen ak tretman pou VIH ak klinik li yo, e li te sipòte etablisman sante yo 373 yo se timoun ak adolesan. Nan pasyan sa yo ki enskri nan swen, 12,822 te resevwa ART ak sipò tretman ki gen rapò. AHF Etyopi te bay 87,369 moun tès VIH nan 2018, epi yo te distribye 1,206,864 kapòt gason ansanm ak lòt aktivite prevansyon VIH nan menm ane a.

AHF peyi Letiopi kontinye fè efò pou amelyore kolaborasyon li ak patnè yo epi li planifye pou elaji sèvis li yo nan lòt sit ak rejyon gouvènman ak non-gouvènmantal. Anplis, n ap fè patenarya ak gwoup sosyete sivil lokal yo pou travay sou defans sèvis VIH nan objektif pou amelyore kalite sèvis ak aksè pou prevansyon VIH, tretman, ak swen pou benefisyè ki nan bezwen yo. Sa ki pi enpòtan, AHF te òganize avèk siksè yon Alyans pou Defans CSO ki efikas atravè ki yon kantite angajman wo nivo moun ki konsène yo te kapab enfliyanse antite gouvènman wo nivo ak moun ki fè politik yo.

Letiopi te obsève pwogrè remakab nan de deseni ki sot pase yo nan redui pousantaj prévalence VIH soti nan 3.3 pousan an 2000 a 1.0 pousan nan 2018, ak lanmò ki gen rapò ak SIDA soti nan 83,000 lanmò a 15,600 nan 2017. Malgre reyalite sa a, toujou gen yon diferans alarmant. fado VIH nan mitan rejyon yo ak vil vil yo, tankou Gambella ak Addis Abeba, kote prévalence a se osi wo ke 5% ak 3.4% respektivman. Pwogrè yo te fè jiskaprezan sanble ap defye pa satisfaksyon konsènan prevansyon prensipal VIH. Biwo Federal Etyopi pou Prevansyon ak Kontwòl VIH SIDA a dènyèman (fen 2018) te lanse Plan Prevansyon Nasyonal ak plan pou akselere efò yo pou atenn objektif mondyal ak nasyonal yo nan 2020.

Konsènan twa ane 90 yo, peyi Letiopi, kòm yon peyi ki gen plis pase 690,000 moun k ap viv ak VIH, te fè 79% nan moun yo konnen estati yo, 65% nan moun yo sou tretman, Done sou repwesyon chaj viral yo manke.

Sous: Estimasyon ONUSIDA 2018 (www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ethiopia), Prevansyon VIH nan peyi Letiopi, National Road Map 2018 - 2020, Etyopian Demographic Health Survey 2016.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou anpeche enfeksyon VIH ak STI, ede jèn fi ak tifi yo rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi sipòte yo pou yo rete lekòl. Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


Retounen nan lis peyi yo

Doktè Mengistu GebreMichael,
Manadjè Pwogram Peyi a
[imèl pwoteje]


AHF peyi Letiopi

Addis Abeba | Bole Sou-vil | Haile Gebreselasie Street | PO Box-12269.

+ (251) 11 618 8377
+ (251) 93 541 08410

 [imèl pwoteje]

 AHF peyi Letiopi Facebook


Adilt ak timoun k ap viv ak VIH: 610,000 *

To prévalence adilt 15-49: 0.8% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 570,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 360 000 *

Òfelen akòz SIDA: 280,000 *

*Mwayèn Estimasyon ONUSIDA VIH/SIDA, 2021 - Letiopi.