Perou

Kap chèche tès VIH nan Perou? Jwenn Sant VIH

AHF Pewou bay swen medikal gratis pou Enfeksyon ki Transmèt Seksyèlman (ITS), Tès Rapid VIH ak aksè a tretman antiretwoviral pou moun ki dyagnostike ak VIH. Gen ofisyèl yo AHF biwo nan 4 vil nan Perou: Ica, Piura, Chiclayo, Iquitos ak Lima.

Depi 2013, AHF te kolabore ak òganizasyon gouvènmantal ak non-gouvènmantal pou elaji sijè ki abòde tès ak tretman VIH pou popilasyon ki gen pi gwo risk, sipòte inisyasyon alè nan tretman anba modèl lyen sèvis la.

Kòm nan ane sa a 2022, la Sant Byennèt AHF nan Lima tou delivre tretman antiretwoviral (ART) bay pasyan yo dyagnostike ak VIH; rantre nan AHF sant yo nan vil Iquitos ak Piura, kote kèk ane de sa, ART gratis te deja bay PLWHA nan lokalite sa yo.

Mèsi a travay kowòdone ak rezo sante entegre nan divès rejyon, AHF bay sipò ak tès rapid, kapòt, ak lòt founiti pou 18 etablisman sante atravè Perou.

Deteksyon VIH nan popilasyon sib yo ak distribisyon tès VIH rapid nan divès rejyon te poze divès defi espesifik nan jewografi teritwa Perouvyen an. Pou rive jwenn kominote endijèn nan forè a, AHF vwayaje nan yon bato ekipe ak pwovizyon ak pèsonèl medikal, pou lòt zòn riral yo itilize yon motokar, epi pou lòt kote ki lwen yo itilize yon inite mobil; toujou ap eseye pote sèvis prevansyon ak tretman VIH kote yo pi bezwen.

ONUSIDA estime ke 98,000 moun ap viv ak VIH nan Perou, yo te yon pousantaj enpòtan nan kominote a transganr ak tou popilasyon an MSM (Gason ki fè sèks ak gason).


ti fi aji logo
Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Perou >>

Doktè Jose Luis Sebastian,
Peyi Koòdonatè


Av. Arequipa 3410/San Isidro
Lima 27 – Perou.

[imèl pwoteje]
+ (51) 970 429 857


AHF Pewou

 Av. República de Panamá 5756, Miraflores 15047, Perú.

 + (51) 960 428 950
 pruebadevihgratis.pe
 todosobrevih.pe

 Facebook
 Twitter
 Instagram

Kliyan ki nan Swen: 26,008 (2022)
Etablisman AHF k ap bay tretman ARV: 3 (2022)Esplikasyon


Moun k ap viv ak VIH: 98,000 *

To prévalence adilt 15-49: 0.4% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 96,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 24,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 72,000 *

Lanmò akòz SIDA: <1000 *

To prévalence adilt 15-49: 0.4%

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 27,000 *

* Sous: ONUSIDA – Perou – 2021