Imaj

Kanbòdj


Nan 2005, AHF Kanbòdj te lanse premye pwogram li ak Ministè Sante a epi piti piti elaji sèvis ak lòt ajans swen sante yo. Atravè diferan pwogram ki sipòte yo, AHF Cambodia gen pou objaktif pou 1) amelyore tretman ak swen pou pasyan VIH/SIDA nan lopital gouvènman yo, 2) ankouraje tès VIH kominotè ak itilizasyon kapòt, 3) anpeche VIH espesyalman nan mitan popilasyon kle yo ak lòt moun ki pi plis. gwoup ki gen risk.

AHF Kanbòdj te sipòte 40 sit tretman VIH pami yon total 70 etablisman tretman VIH atravè peyi a. Trant-uit klinik sa yo sitiye nan 19 pwovens. Sit sa yo ap bay pasyan gratis ARV, medikaman OI ak swen an akò ak plan estratejik pou VIH nan sektè sante a pou 2020-2025 pou reyalize 95:95:95 pa 2025* . Alokasyon transpò pafwa yo bay pou sipòte pasyan ki ap viv nan bezwen. Sou prevansyon, AHF Cambodia bay tès VIH ak kapòt gratis nan sit klinik ART yo.

AHF Kanbòdj vize kontribye efò yo nan reyalize zewo nouvo enfeksyon VIH, zewo lanmò ki gen rapò ak SIDA, ak zewo diskriminasyon atravè diferan evènman ak pwogram patenarya ak gouvènman an. Kanbòdj se youn nan kèk peyi nan mond lan ki te reyisi nan ranvèse epidemi VIH li a ak reyalize tou pre aksè inivèsèl nan tretman VIH/SIDA. Siksè sa a sèlman posib ak kontribisyon ak efò ansanm diferan moun ki gen enterè yo. Nan 2010, gouvènman Kanbòdj la te resevwa yon prim Nasyonzini pou objektif devlopman milenè kòm yon rekonesans nan siksè nan.

Depi 2011, AHF Kanbòdj te bay tès VIH gratis atravè aktivite sansibilizasyon nan zòn cho yo, kote amizman, pak ak rasanbleman piblik la nan evènman yo. AHF konsantre travay prevansyon li sou gwoup ki gen plis risk pou transmisyon VIH nan zòn ki lwen ak kote rasanbleman. Inite a ki te rekonfigire nan yon klinik mobil soti nan yon kamyon pasaje yo bay tès VIH ak sèvis tretman pou gwoup ki gen plis risk ak patnè yo ak fanmi yo. Kamyon mobil lan dedye a rive jwenn moun k ap viv nan zòn ki lwen, sitou alantou fwontyè Kanbòdj la kote aksè a sèvis sa yo difisil.


* NAA (Planifikasyon Nasyonal Estratejik 2020)
** Fich Enfòmasyon sou Peyi UNAID 20220


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


Retounen nan lis peyi yo

Sikheng Houy,
Manadjè Pwogram Peyi a

[imèl pwoteje] 
(855) 99 877 785


AHF Kanbòdj

KH: អង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកអ្នកជ្នកជ្នកជំដអជំសុាំសុខភាពអ្នកជិធិថែទាំសគការមូលនិធិថែទាំសុខភ
ផ្ទះលេខ 07 ផ្លូវលេខ 1980 ភូមិភ្នំពេញថ្ញថ្ម
សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខនំពេញថ្មិ េញ,
ទូរស័ព្ទលេខ៖


EN: Phnom Penh Thmey Village,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kanbòdj.


Jwenn yon klinik

(855) 23 215 767
(855) 23 216 767
[imèl pwoteje]

Facebook
Twitter

Kliyan nan AHF Care: 2,404 (2022)Esplikasyon


Moun k ap viv ak VIH: 75,000 *

To prévalence adilt 15-49: 0.5% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 34,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 37,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 35,000 **

* Sous: ONUSIDA - Kanbòdj - 2020