Imaj
Rechèch AHF

AHF angaje nan rechèch modèn sou konpòtman, byomedik, ak syans sosyal pou amelyore prevansyon, tès, tretman, ak lyen pou pran swen pasyan nou yo atravè lemond pou VIH ak IST. Nou kolabore ak inivèsite, òganizasyon san bi likratif, enstitisyon rechèch, ajans gouvènman, ak sektè prive a pou fè esè klinik, esè aparèy, entèvansyon konpòtman, ak etid obsèvasyon.

Ekip la nan AHF Research te pibliye etid myriad nan jounal syantifik, ki disponib anba a. Si w enterese fè rechèch kolaborasyon ak AHF, tanpri voye yon mesaj isit la.

Fè rechèch kolaboratif ak AHF
Ou enterese nan fè rechèch kolaborasyon ak AHF? Ranpli fòm sa a jodi a.