Federasyon AHF

Federasyon AHF

AHF
Federasyon

Federasyon AHF

Federasyon AHF

AHF Federation se yon konsòsyòm Òganizasyon Sèvis SIDA (ASO) ak gwoup kominotè ki angaje nan edikasyon, prevansyon, defans, tretman medikal, ak sipò pou popilasyon ki pa gen desèvi atravè nasyon an sou VIH/SIDA. Atravè kolektif la, òganizasyon yo travay pou konstwi sou konesans rejyonal yo, eksperyans, ak operasyon yo nan rezo inovatè sipò AHF pou elaji kapasite yo pou satisfè bezwen k ap grandi moun nan kominote y ap sèvi yo.

Ale nan yon afilye: 

Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
ImajImaj
Imaj
Imaj
HIVCare.org
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
ImajImaj
Imaj
Imaj
Imaj

AIN - Aksè ak Rezo Enfòmasyon
2600 North Stemmons Fwy
Suite 151
Dallas, TX, 75207

VIZIT wEBSITE
AIN (AIDS Interfaith Network dba Access and Information Network) se yon òganizasyon miltikiltirèl, 501 (c) 3, san bi likratif ki bay sèvis pou moun ki gen pwoblèm sante kwonik ak pwogram prevansyon pou kominote a risk yo. Atravè misyon nou an, AIN travay pou anpeche pwopagasyon VIH epi sèvi moun k ap viv ak VIH/SIDA ak lòt popilasyon vilnerab yo. AIN gen plis pase 30 ane ap sèvi moun ki gen revni fèb ki gen gwo bezwen nan Dallas ak North Texas.
Imaj

ÈD Atlanta
1438 West Peachtree Street, NW
Atlanta, GA 30309
(404) 870-7700

VIZIT wEBSITE
ÈD Atlanta, pi ansyen òganizasyon swen sante VIH san bi likratif nan Sidès la transfòme lavi ak yon kontinyèl nan swen ki bay aksè, lyen, ak retansyon nan swen VIH. Chak ane, AID Atlanta bay prèske 2000 manm k ap viv ak VIH ak sèvis dirèk pou sove lavi atravè sant Midtown ak Newnan li yo ak plis pase 15,000 tès VIH chak ane. Tou de kote yo bay sivivan depi lontan yo ak moun ki fèk dyagnostike yo sèvis yo ki answit konekte ak swen sante prensipal ak yon seri sèvis sipò konplè ki amelyore rezilta sante yo, bay bezwen debaz yo epi adrese pwoblèm sante mantal yo. Pwogram AID Atlanta yo te pwouve efikas nan amelyore rezilta sante yo jan yo mezire pa chaj viral redwi ak pi wo kantite CD4, de endikatè kle sante pou moun ki gen VIH-pozitif.
Imaj

Sant SIDA nan Queens County
161-21 Jamaica Ave.
Jamaica, NY 11432
(718) 896-2500

VIZIT wEBSITE

Sant SIDA nan Queens County se pi gwo founisè sèvis VIH/SIDA nan minisipalite Queens, k ap sèvi plis pase 2,000 kliyan VIH+ chak ane ak 30,000 moun ki abite nan kominote a. Jiska dat, ACQC te sèvi plis pase 9,500 kliyan VIH+. ACQC bay sèvis konplè sosyal, sikolojik, edikasyon, ak medikal, ki gen ladan pwogram sa yo: Jesyon Ka Sante Kay, Edikasyon ak Prevansyon, Tès Rapid VIH, Tès STI ak HEP C, Sèvis Lojman, Sante Mantal, Echanj Sereng/Rediksyon domaj/Sibstans. Sèvi ak Prevansyon, Sèvis Legal, ak Pantry Manje.

Avèk ajoute Sant Swen Sante AHF ak Famasi, ACQC pral gen yon modèl yon sèl-stop-shop kote kliyan yo pral kapab jwenn tout sèvis yo anba yon do-kay.

Imaj

Sant Sensibilisation SIDA
400 North Beach St.,Suite 100
Fort Worth, TX 76111
(817) 335-1994

VIZIT wEBSITE
Sant Sensibilisation SIDA (AOC) te fonde an 1986 pa volontè pou ede moun ki gen VIH+ nan Fort Worth fè fas ak pwoblèm nan fen lavi yo. Jodi a, AOC kanpe kòm pi gwo òganizasyon sèvis SIDA nan Konte Tarrant nan batay kont VIH. Atravè yon apwòch nan pwogram sansibilizasyon, prevansyon, ak enfòmasyon kominotè, AOC edike piblik la sou prevansyon VIH pandan y ap ofri sèvis gratis ak/oswa bon mache bay moun ki gen VIH + ak fanmi yo.
Imaj

Gwoup travay SIDA nan Greater Cleveland
2829 Euclid Ave.
Cleveland, OH 44115
(216) 621-0766

VIZIT wEBSITE
Gwoup travay SIDA Greater Cleveland bay yon repons konpasyon ak kolaborasyon pou bezwen moun ki enfekte, ki afekte yo ak ki riske VIH/SIDA. Sa reyalize atravè lidèchip nan prevansyon, edikasyon, sèvis sipò, ak defans.
Imaj

Broward House
1726 SE 3rd Ave.
Fort Lauderdale, FL NAN
(954) 568-7373

VIZIT wEBSITE

Broward Housemisyon an se amelyore kalite lavi pou moun ki afekte ak pwoblèm sante kwonik, tankou VIH. Yo bay chemen pou byennèt moun ki ta san sa. Nan pote espwa ak gerizon nan kominote yo, Broward House konbat stigma epi ogmante konesans ak prevansyon.

Objektif yo se senp: sipòte sante ak estabilite chak moun ki mache nan pòt yo ak plan endividyèl. Yo vle tout moun ki chèche sèvis yo di tèt yo, “Mwen te jwenn moun mwen,” paske Broward House aji kòm manm fanmi sipò, zanmi, oswa patnè anpil nan kliyan yo pa t janm genyen.

Sèvis Broward Health gen ladan swen sante VIH ak prEP, konsèy ak gwoup sipò, gid swen ak sèvis sosyal, lojman ki an sekirite epi ki estab, prevansyon ak tès VIH, ak opòtinite pou fè don ak volontè. Pou aprann plis sou Broward House, tanpri vizite nou sit entènèt.

Imaj

KALOR
3201 W. North Ave.
Chicago, IL NAN
(773) 385-9080

VIZIT wEBSITE
CALOR (Konpreyansyon ak Apoyo a Latin nan Opozisyon ak Retrovirus) te fonde an 1990 kòm yon òganizasyon de baz nan Chicago pou sipòte Latino k ap viv ak oswa ki afekte pa SIDA, yon kominote ki pa gen anpil sèvis nan epòk sa a. Jodi a, CALOR se yon lidè rekonèt nan sèvis sipò VIH/SIDA nan vil la. CALOR bay sipò endividyèl ak kiltirèl sansib pou moun ki gen andikap ak fanmi yo, ki gen ladan moun ki afekte nan VIH/SIDA. Yon founisè sèvis dirijan pou moun ki afekte nan VIH/SIDA, CALOR ofri jesyon ka, konsèy, edikasyon sante ak resous prevansyon, lojman ak lòt sèvis konplè pou popilasyon vilnerab nan tout zòn nan Chicagoland.
Imaj

IRIS KAY
2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd.
New York, NY 10030
(646) 548-0100

VIZIT wEBSITE
Kay Iris sove lavi atravè sipò konplè, prevansyon, ak sèvis edikasyon pou fanm, fanmi, ak popilasyon ki pa gen desèvi ki afekte pa VIH/SIDA ak lòt diferans sante nan yon anviwònman ki an sekirite, santre sou fanmi pa anplwaye pasyone, pwofesyonèl ak kiltirèl konpetan. Pou akonpli misyon nou an, Iris House ofri sèvis pratik, ki santre sou fanmi ki ankouraje prevansyon ak edikasyon pandan y ap adrese reyalite chak jou nan k ap viv ak VIH/SIDA, epatit C, dyabèt, obezite, tansyon wo, depresyon, ak lòt diferans sante. k ap soufri nan kominote nou yo.
Imaj

Long Beach Kominote Table 
3311 E 59th St Long Beach,
CA 90805
(562) 673-1798

VIZIT wEBSITE
Long Beach Community Table (LBCT) se yon san bi likratif ki fè efò pou kreye yon kominote dirab nan Long Beach, CA. Misyon yo se sipòte byennèt ak otodetèminasyon rezidan ki pa gen sekirite nan manje ak lojman ak diyite ak konpasyon. Yo fè sa lè yo bay manje nourisan, esansyèl debaz, edikasyon, ak resous pou pèmèt oto-sifizans. Chak semèn, ekip volontè devwe LBCT distribye plis pase 30,000 liv. Episri ak pwodui fre, ansanm ak rad ak twalèt, bay plis pase 3,000 moun ki san kay, fanmi ki pa gen anpil revni, elèv, granmoun aje, veteran, ak moun ki rete lakay yo ki gen andikap oswa kondisyon medikal, sou yon don gratis oswa nominal.
Imaj

Sant Èd Sid Sid
10420 S. Halsted St.
Chicago, IL NAN
(773) 445-5445

VIZIT wEBSITE

Sant Èd Sid Sid ede moun tout laj anpeche maladi mantal, fizik ak sosyal lè li ba yo altènatif pou yon vi ki an sante. SSHC ap sèvi South Side Chicago pou plis pase trant ane, ak pwogram li yo te grandi ak evolye pou sèvi bezwen chanje kominote yo. Kèk nan pwogram ak sèvis li yo gen ladan edikasyon VIH/SIDA, prevansyon, ak swen, pwogram VIH/SIDA pou fanm, pwogram jèn, abri, konsèy ak tès VIH, ak konsèy sante mantal.

Imaj

Sunserve
2312 Wilton Dr
Wilton Manors, FL 33305
(562) 548-0774

VIZIT wEBSITE

SunServe se yon ajans sèvis sosyal san bi likratif ki bay yon pakèt pwogram ak sèvis pou kominote LGBTQ+ ak fanmi ki afekte nan VIH ak SIDA nan Sid Florid. Misyon SunServe se bay sèvis sipò enpòtan pou moun ki nan bezwen yo, konsantre sou otorize moun yo epi ankouraje egalite, diyite, ak respè pou tout moun.
SunServe ofri tou yon seri sèvis pou moun ak fanmi ki afekte nan VIH ak SIDA, tankou edikasyon prevansyon, tès, ak aksè a swen medikal. Atravè pwogram ak sèvis inovatè li yo, òganizasyon an gen yon enpak pozitif sou lavi yon pakèt moun ak fanmi atravè Sid Florid.

Imaj

Timoun Jedi a
475 E Main Street Suite 114
Patchogue, New York 11772
(631) 447-5044

VIZIT wEBSITE

Timoun Jedi a misyon se devlope, kowòdone, ak bay sèvis pou moun ki ap viv ak, epi ki afekte pa, VIH/SIDA nan Long Island. Òganizasyon an gen pou objaktif pou ede moun jwenn ak kenbe aksè nan swen VIH ki sove lavi yo. Thursday's Child se sèl ajans ki pa gen pwofi nan Long Island k ap sèvi sèlman misyon sa a atravè pwogram tankou Pwogram Aksè Sèvis SIDA: benefis, defans ak referans, pwogram Safety Net: asistans finansye ijans, gwoup sipò pou sivivan alontèm, VIH/ Lojman SIDA, Sensibilisation Kominotè: edikasyon risk/rediksyon ak prevansyon, ak Sèvis Entèvansyon Bonè: pou moun ki fèk dyagnostike oswa moun ki pa pran swen yo. Thursday's Child te etabli an 1989 e li te afilye ak AHF depi Novanm 2021.

Imaj

WORLD
389 30th St
Oakland, CA 94609
(510) 986-0340

VIZIT wEBSITE
WORLD (Women Organized to Respond to Life-menase Disease) amelyore lavi ak sante fanm, tifi, fanmi, ak kominote ki afekte nan VIH atravè edikasyon ki baze sou kanmarad, sèvis byennèt, defans, ak devlopman lidèchip.