Imaj

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

Imaj

Divèsite ak Enklizyon


Nan AIDS Healthcare Foundation (AHF), nou kwè ke yon mendèv divès ak enklizif alimante misyon nou fè swen sante aksesib pou tout moun. Nou selebre kalite inik ak pèspektiv ke chak moun pote, konnen ke se divèsite sa a ki kondwi inovasyon nou yo ak ranfòse kominote nou an. 

Angajman nou an pou divèsite ak enklizyon pi lwen pase mo yo, fòme aksyon nou yo ak desizyon nou yo pandan n ap kreye yon espas travay ki reflete mond divès kalite n ap sèvi a.

Pwomès nou an pou yon Mendèv divès

AHF dedye a bati yon ekip ki reprezante yon pakèt domèn orijin, eksperyans, ak talan. Nou kwè fèmman ke yon mendèv divès anrichi òganizasyon nou an epi pèmèt nou pi byen konprann ak adrese divès bezwen pasyan nou yo ak kominote yo.
“Nou apresye divèsite kòm yon pati nan yon mendèv k ap chanje tout tan. Kòm youn nan valè prensipal nou yo nan AHF, Respè pou Divèsite; nou pran angajman pou elaji baz anbochaj nou an. Nou kwè pi gwo fòs nou yo soti nan diferans endividyèl nou yo ak pèspektiv inik nou yo.”

Otorize Veteran yo: Yon Angajman Espesyal

Nou ak fyète onore ak sipòte veteran nou yo lè nou bay opòtinite karyè enpòtan nan AHF. Nou rekonèt ladrès ki gen anpil valè, devouman, ak disiplin ke veteran pote nan ekip nou an. Nou envite veteran yo pou yo fè pati kominote AHF nou an, kote ou ka kontinye fè yon diferans nan lavi lòt moun.
CHÈCHE JODIA
Imaj

Pratik anbochaj enklizif

AHF angaje nan yon pwosesis anbochaj ki jis ak enklizif ki akeyi tout kandida yo, kèlkeswa ras, sèks, oryantasyon seksyèl, laj, andikap, relijyon, oswa estati veteran. Antre nan AHF epi vin yon pati nan yon kominote mondyal kote pèspektiv inik ou ak eksperyans yo gen valè epi kontribisyon ou ka fè yon enpak reyèl sou lavi moun n ap sèvi yo. 

Wout la devan

AHF pran angajman pou l bay tout moun ki bezwen sèvis nou yo bon jan kalite swen. Nou envite tout anplwaye nou yo patisipe nan efò sansibilizasyon nou yo. Nou angaje aktivman ak divès kominote, fè efò pou konprann bezwen swen sante inik yo epi bay sipò ak sèvis ki enpòtan.

Antanke yon anplwaye AHF, w ap gen opòtinite pou rantre nan youn nan gwoup afinite inik nou yo, ki kreye mesaj ak evènman pou ankouraje ak bay sèvis prevansyon ak tès, defans, tretman medikal, ak sipò.

Klike La a Pou Aprann Plis!
Klike Pou Aprann Plis!
Aprann plis!
Aprann plis!
Aprann plis!
HIVCare.org
Imaj
Imaj
Imaj