Konsèy Administrasyon

Kontneur

William Arroyo, MD | Prezidan Konsèy la

William Arroyo, MD, se yon Asistan Klinik Asistan Pwofesè nan Sikyatri nan Keck USC School of Medicine. Li te sèvi nan Konsèy Administrasyon AHF pou plis pase vennsenkan. Li te ansyen direktè medikal asosye nan Depatman Sante Mantal Konte Los Angeles. Kounye a li sèvi kòm yon konseye nan divès òganizasyon, tankou Depatman Sèvis Swen Sante Kalifòni konsènan plan Medi-Cal eta a, Asosyasyon Medikal CA, ak Asosyasyon Nasyonal Sante Konpòtman Latino. Li fè pati Komisyon Prizon Eta a, Komisyon Konsèy Sipèvizyon Reyabilitasyon CA ki reprezante Prezidan Asanble Eta CA a; li te ansyen yon manm nan CA Juvenile Justice Commission. Li fè pati Komisyon Prizon Eta a, Komisyon Konsèy Sipèvizyon Reyabilitasyon CA ki reprezante Prezidan Asanble Eta CA a; te ansyen yon manm nan CA Juvenile Justice Commission. Li te deja sèvi kòm manm nan First 5 LA Commission (Alternate), konsèy nan County Behavioral Health Directors Association of California; Gwoup Travay SAMHSA pou Elimine Disparisyon Sante Mantal. Anvan sa, li te sèvi nan yon panèl konsiltatif Depatman Sekirite Enteryè Ameriken an konsènan enstalasyon detansyon fanmi yo. Li te onore pou travay defans li nan sante ak sante mantal pa òganizasyon lokal, leta ak nasyonal.

Kontneur

Cynthia Davis | Vis Prezidan Domestik

Cynthia Davis gen yon metriz nan sante piblik nan Lekòl Sante Piblik nan University of California, Los Angeles. Li se yon Asistan Pwofesè ak Direktè Pwogram nan College of Medicine ak College of Science and Health nan Charles R. Drew University of Medicine and Science. Davis te jwe yon wòl enpòtan nan devlopman premye pwojè mobil tès VIH la nan Konte Los Angeles an 1991.

Li te antre nan konsèy administrasyon AHF an 1988, li te sèvi kòm yon defansè pou devlopman premye klinik tretman VIH pou fanm nan Sid Los Angeles, epi li te ede devlope ak opere Agape House, yon etablisman swen rezidansyèl pou fanm VIH pozitif ak pitit depandan yo. Li te tou inisye Dolls of Hope Project, ki te rekonèt nasyonalman ak entènasyonalman, ki fè ak distribye poupe twal ki fèt alamen pou òfelen VIH/SIDA. Li pasyone pou travay li e li te san pran souf nan efò li pou anpeche pwopagasyon VIH/SIDA nan nivo lokal, nasyonal ak entènasyonal.

Kontneur

Angelina C. Wapakabulo | Vis Prezidan Global

Madam Angelina C. Wapakabulo se wo Komisyonè a. An fevriye 2009, Prezidan Repiblik Uganda, SE Yoweri Kaguta Museveni, te nonmen Anbasadè Wapakabulo Uganda nan Repiblik Kenya ak Reprezantan Pèmanan Uganda nan Pwogram Anviwònman Nasyonzini ak UN-HABITAT. Wapakabulo te asosye ak AHF depi 2001 e li te sèvi kòm konseye biwo pou Biwo East/West Africa pou twazan.

Kontneur

Rodney L. Wright, MD

Rodney L. Wright, MD, MS, te patisipe aktivman nan rechèch, tretman, ak edikasyon ki vize pou konbat VIH/SIDA depi ane 1980 yo. Doktè Wright se kounye a Direktè Obstetrik & Jinekoloji nan Sant Medikal Montefiore – Wakefield Campus ak yon Pwofesè Asosye nan Obstetrik & Jinekoloji Klinik ak Sante Fanm nan Albert Einstein College of Medicine nan New York, NY. Doktè Wright te resevwa diplòm MD li nan University of Pennsylvania School of Medicine epi li se yon espesyalis nan medikaman matènèl fetis ki konsantre sou bezwen fanm VIH+. Li te fè rechèch kòm yon envestigatè ak etid fanm yo ant ajans VIH (WIHS) ak AIDS Clinical Trials Group (ACTG).

Gouvènè Andrew Cuomo te nonmen Doktè Wright nan Konsèy Konsiltatif SIDA Eta NY e li te ko-prezidan Komite Swen pou Gwoup Travay Gouvènè pou Mete fen nan epidemi SIDA nan Eta NY. Li se ko-prezidan Komite Gid Perinatal VIH Eta New York. Anplis travay li nan domèn domestik, Dr Wright travay souvan nan Lafrik di Sub-Saharan epi li patisipe aktivman nan Pwogram Resous Imèn pou Sante, ki bay edikasyon medikal ak fòmasyon nan Rwanda.

Kontneur

Kondessa Curley, MD | Sekretè

Doktè Condessa Curley, yon diplome nan Inivèsite Kalifòni, Davis (UCD) Lekòl Medsin, te konplete fòmasyon rezidans li ak di Bondye mèsi nan University of Southern California Keck School of Medicine/California Hospital Medical Center Family Medicine Residency Program e li te jwenn yon Mèt li nan Sante Piblik. (MPH) nan Inivèsite Kalifòni, Los Angeles (UCLA) Lekòl Sante Piblik. Li se yon Doktè Fanmi ki sètifye nan Komisyon Konsèy ak espesyalite nan Sante Mantèn ak Timoun ak Sante Piblik.

Dr Curley se yon Direktè Medikal Zòn pou youn nan pi gwo depatman sante piblik nan peyi a. Li se yon manm konsèy aktif nan AIDS Healthcare Foundation (AHF) ak ko-prezidan AHF Black AIDS Crisis Task Force (ABACT) - Komite Lafwa. Doktè Curley resevwa anpil prim ak rekonesans pou travay li nan peyi Etazini, Ayiti ak Lafrik. Li se ko-fondatè Project Africa Global Inc, yon 501 C, yon òganizasyon 100% volontè ki bay swen medikal, edikasyon, ak fòmasyon nan peyi ki gen revni fèb ak Etazini.

Pasyon li pou asire sante ak byennèt nan kominote koulè yo ansanm ak popilasyon majinalize yo, tou de lokalman, nasyonalman, ak entènasyonalman atravè devlopman patenarya ak kolaborasyon kominote dirab, kontinye ap gaz ki pouse li.

Kontneur

Curley Bonds, MD | Manm Konsèy la

Doktè Curley Bonds se yon pwofesè ak ansyen chèz nan sikyatri nan Charles Drew University School of Medicine and Science. Li gen yon doub randevou kòm yon pwofesè klinik syans sante nan sikyatri nan David Geffen School of Medicine nan UCLA.

Li se Direktè Adjwen an Chèf pou Operasyon Klinik pou Depatman Sante Mantal Konte Los Angeles. Li se yon parèy distenge nan Asosyasyon Sikyatrik Ameriken an ak yon parèy nan Academy of Psychosomatic Medicine.

Kontneur

Diana Hoorzuk

Diana Hoorzuk se yon konseye nan estrikti gouvènman lokal la nan minisipalite eThekwini ki baze nan Durban, Lafrik di sid.

Hoorzuk ap travay tou kòm yon administratè administratè nan yon konpayi ki fè fas ak rechèch moun ak kòm yon manm konsèy nan Mangosuthu University of Technology.

Steve Carlton | Trezorye

Steve Carlton  se Vis Prezidan, Avoka Jeneral, ak Sekretè pou filiales asirans Universal American Corp. Li sèvi tou ak Ofisye Chèf Konfidansyalite pou tout inite biznis Universal American Corp. Anvan pozisyon li ye kounye a, li te Konseye Regilasyon Senior pou Depatman Asirans Georgia. Li te resevwa JD li nan University of Georgia ak BA li nan Ekonomi nan Emory University, magna cum laude. Steve kounye a abite nan Orlando, Florid.

Kontneur

Scott Galvin | Manm Konsèy la

Scott Galvin se Konseye ki pi long nan istwa North Miami. Premye eli an 1999, Me 2019 te kòmanse sizyèm manda konsekitif li kòm Konsèy Distri 1. Li diplome nan North Miami Senior High School ak nan Florida International University, li sèvi tou nan konsèy administrasyon AIDS Healthcare Foundation, yon òganizasyon mondyal san bi likratif ki gen yon bidjè $1.7 milya dola, ki bay medikaman dènye kri ak defans pou plis pase. 1 milyon moun nan 44 peyi.

Pwofesyonèlman, Galvin se Direktè Egzekitif Safe Schools South Florida, yon òganizasyon san pwofi ki konsantre sou elimine entimidasyon jèn LGBTQ yo. 

Pandan manda li a, Konsèy Galvin te patwone lejislasyon ki kreye Arch Creek East Environmental Preserve. Li te defann pak ak espas ouvè, epi tou li te fonde Arch Creek East Neighborhood Association ak North Miami Historical Society.

Antanke premye ofisye eli vil North Miami ouvètman masisi, Galvin se lejislatè LGBTQ ki pi long nan eta Florid.

Kontneur

Agapito Diaz | Manm Konsèy la

Agapito Diaz te dedye yon sèvis pou tout lavi nan transpò piblik/transpò nan nivo lokal ak eta. Li te sèvi kòm direktè revni pou Otorite Transpò Metwopoliten Konte Los Angeles epi li te konplete yon tan devwe 12 ane nan sèvis pou Depatman Transpò Vil Nouyòk. Diaz te gradye nan Inivèsite Harvard ak yon metriz nan administrasyon piblik e li te resevwa yon metriz nan edikasyon nan Rutgers University.

Kontneur

Lawrence Peters | Manm Konsèy - Emeritus

Lawrence Peters se yon tise nan twal amann epi li se pwopriyetè a nan Bewoven Studio. Li se tou yon konsiltan/konseye maketing, lavant, medya, ak san bi likratif. Li te okipe plizyè pozisyon jesyon ak Bonnier Corporation, Hachette Filipacchi Media (kounye a fè pati Hearst Corporation), Wenner Media, Hearst Corporation, ak Ziff-Davis Publishing Company. Li te enstrimantal nan lansman POZ Magazine. Peters te sèvi nan konsèy direktè AIDS Treatment Registry, Multitasking Systems of New York, ak Village Care of New York. Peters te rantre nan konsèy administrasyon AHF an 2001.

Li te sèvi kòm volontè tou pou plizyè òganizasyon san bi likratif. Li se ansyen prezidan Konsèy Maketing Direct Marketing Association (DMA) e yon ansyen manm DMA, DMA Catalog Council, New England Mail Order Association, New York New Media Association, ak Out Professionals. Li gen yon metriz nan jesyon san bi likratif nan New School University, epi li te resevwa prim pou rapò sou desizyon pwofesyonèl. Li gen yon bakaloreya nan lang angle nan Georgetown University, kote li gradye magna cum laude.

Kontneur

Anita Williams | Manm Konsèy la

Anita Williams li te travay nan domèn VIH/SIDA ak Sante Piblik pou 30 ane, e li te yon defansè pou moun ki afekte ak enfekte. Li se ko-fondatè, ak Senior VP nan Project Africa Global, Inc, yon non-pwofi ak yon anfaz sou edikasyon, òfelen, ak sèvis medikal ak imanitè nan tou de USA ak Lafrik. Li se Vis Prezidan an nan yon Fondasyon Fon Devlopman Ekonomik san bi likratif epi li te bay African Diamond Award pa African Vibe Magazine pou kreye solisyon sante dirab nan kominote Afriken yo.

Li se yon Defansè Espesyal nonmen Tribinal (CASA) depi lontan pou timoun ki nan swen adoptif, osi byen ke yon volontè ak byenfektè pou Whitney Young Continuation High School, Los Angeles. Li se yon manm konsiltatif pou The ZONDLE Boys Home & Orphelina, ak McCorkindale's Children Village & Farm nan Manzini, Swaziland. Li te sèvi kòm envestigatè prensipal "Etid Pwospektiv sou risk transmisyon VIH nan moun ki resevwa transfizyon san neonatal ak pwodwi san nan kòmansman epidemi VIH la. Anita te resevwa BSN li nan Florida A & M University nan Tallahassee, Florid.

Kontneur

Albert Ruiz | Manm Konsèy la

Albert Ruiz te yon defansè pou SIDA Swen Sante Fondasyon depi kreyasyon li an 1987. Li te enstrimantal nan devlopman "WEHO Lounge" - sit prensipal AHF pou fè tès VIH/kafe.

Konfwonte pwòp sitiyasyon VIH li tèt-sou, Albert te vin yon konseye sètifye tès VIH. Li te kòmanse fè tès nan magazen "Out of the Closet" ak Sant Byennèt AHF. Finalman, Albert te avanse nan Jesyon Pwogram nan Divizyon Sante Piblik AHF. Nan 15 ane sèvis li, Albert te sipèvize devlopman ak aplikasyon pwogram Sant Byennèt AHF atravè Etazini.

Yon moun ki kwè nan aprantisaj dire tout lavi, Albert te ale nan East Los Angeles College, California State University Los Angeles, ak Southern California School of Culinary Arts. Albert espere avanse misyon Fondasyon an.

Kontneur

Jammie Hopkins, DrPH, MS, MSCR | Manm Konsèy la

Kòm yon syantifik ekite sante, edikatè, ak pwofesyonèl byennèt, Doktè Jammie Hopkins angaje nan fonksyone nan kalfou rechèch, pratik, ak politik pou ankouraje mòd vi ki an sante ak elimine disparite sante nan mitan popilasyon vilnerab yo. Doktè Hopkins se yon Pwofesè Asistan nan Depatman Sante Kominotè ak Medsin Prevantif nan Morehouse School of Medicine, ak yon Konferansye Adjwen nan Morehouse College nan Atlanta, GA.

Rechèch Doktè Hopkins ak enterè pratik yo santre sou politik, sistèm, ak apwòch chanjman anviwònman (PSE) pou bay priyorite ak re-enjenieri aktivite fizik, manje an sante ak lòt konpòtman nan anviwònman kominote, òganizasyon, ak klinik.

Doktè Hopkins te fè yon BS nan Syans Egzèsis nan University of California, Davis; yon MS nan Kinezyoloji nan California State University, Fullerton; ak yon diplòm Doktè Sante Piblik (DrPH) nan UCLA Fielding School of Public Health. Li te konplete yon bous postdoktora sou lidèchip politik sante nan Satcher Health Leadership Institute ak yon Masters nan Syans nan rechèch klinik (MSCR) nan Morehouse School of Medicine.

Antanke yon defansè pou tout lavi jistis sosyal ak ekite sante, Doktè Hopkins sèvi avèk devwa nan Konsèy Administrasyon pou Impulse United ak Impulse Group Atlanta gwoup afinite defans sosyal nan AIDS Healthcare Foundation. Li te sèvi tou nan Konsèy Administrasyon pou In The Meantime Men's Group nan Los Angeles, CA.

Kontneur

Gabriel Maldonado | Manm Konsèy la

Gabriel Maldonado, MBA se Fondatè ak Direktè Jeneral TruEvolution — yon òganizasyon jistis LGBT ak defans VIH/SIDA nan Riverside, CA. Gabriel dirije ak dwa moun kòm yon apwòch nan sante piblik, konsantre efò li sou adrese pwoblèm kle ki afekte jèn LGBTQ ki gen koulè.

Orijinman soti nan Compton, CA, Gabriel te yon òganizatè kominotè pou 10 ane epi kounye a sèvi kòm Vis-Prezidan pou Konsèy la Planifikasyon Ryan White nan San Bernardino ak Riverside konte. Sekretè Sante ak Sèvis Imen Ameriken te nonmen li tou nan Konsèy Konsiltatif Prezidansyèl sou VIH/SIDA. Dènyèman, yo te vote Gabriel kòm pi piti manm nan Konsèy Administrasyon Fondasyon Swen Sante SIDA.

Kontneur

Rev Kelvin Sauls | Manm Konsèy la

Rev Kelvin Sauls, ki fèt ak grandi nan Johannesburg, Lafrik di sid, se yon Èldè òdone nan Konferans Anyèl Kalifòni-Pasifik Legliz Metodis Ini. Pandan tout koneksyon United Methodist la, li se yon konseye, antrenè, ak defansè nan domèn lidèchip espirityèl transfòmasyon, ministè jistis sosyal egalite ak diyite, ekite ekonomik, ak devlopman kongregasyon milti-etnik pou monte kominote a ak otonòm.

Rev. Sauls se yon ansyen estratèj egzekitif ak kongregasyon ki gen de Konsèy Jeneral ak Konferans Anyèl la.

Antanke Pastè Senior nan Holman United Methodist Church, Rev. Sauls pran angajman pou li pwofite eritaj Holman pou l angaje l nan ministè milti-jenerasyonal ak pwosede ki vibwan milti-kiltirèl espwa ak gerizon, konpasyon ak restorasyon nan direksyon pou yon kominote ak lemonn renmen anpil ki pi jis ak jis. kay. Atravè lidèchip katalitik ak kolaborasyon li a, Holman kontinye ap reprann kòm yon sant espwa ak gerizon, ak yon sant byennèt ak antye pou pi gwo rejyon Los Angeles la.

Lidèchip kolaboratif li fè l patisipe nan inisyativ jistis kominotè sa yo nan Los Angeles, Kalifòni ak nan tout peyi Etazini:

  • Komisyonè vil nan Komisyon Sèvis pou Sanzabri Los Angeles
  • Ko-fondatè South Los Angeles Transition Age Youth Foster Care & Homeless Collaborative, li kounye a sèvi kòm Prezidan Konsèy Administrasyon an.
  • Ko-Konvokatè Inisyativ Jistis Pa Prizon Pwogresis Kretyen Ini yo
  • Ko-fondatè a Alyans Nwa pou Imigrasyon Jis, li kounye a sèvi kòm Prezidan Konsèy Administrasyon an
  • Ko-fondatè a Rezo Lafrik priyorite, li kounye a sèvi nan Konsèy Administrasyon an
  • Konsèy Administrasyon, Fon KOSHLAND (Fondasyon San Francisco)
  • Konsèy Administrasyon, Rezo Lafwa ak Lajan

Nan Legliz Metodis Ini, Rev. Sauls bay lidèchip nan domèn sa yo:

  • Nouvo Ministries Essential Ministries Ekip nan Konferans Pasifik Kalifòni an
  • Konsèy Administrasyon, Jistis Nasyonal pou Vwazen Nou yo (Komite Metodis Etazini sou Sekou/UMCOR)
  • Konvokasyon Pastè Legliz Nwa yo (United Methodist Publishing House).

Yon ekriven pibliye, powèt ak pèkisyonis, ak yon moun ki pasyone pou eksplore totalman pwofondè, entèseksyon divès ak dinamik nan lavi, Rev. Sauls marye ak Rev. Judi Wortham-Sauls, yon ansyen òdone nan Legliz Episkopal Metodis Afriken an.