DONE JODI A
Imaj

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

2,029,398

PASYAN NAN SWEN

46

PEYI SÈVI

100%

GOUMEN POU OU

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

2,029,398

PASYAN NAN SWEN

46

PEYI SÈVI

100%

GOUMEN POU OU

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

1,628,417

PASYAN NAN SWEN

45

PEYI SÈVI

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ki baze nan Los Angeles se yon òganizasyon mondyal san bi likratif ki bay plis pase 1,900,000 moun nan 45 peyi ak medikaman dènye kri ak defans. Kounye a nou se pi gwo founisè swen medikal VIH/SIDA nan mond lan.
AHF finanse misyon li pou debarase mond lan nan SIDA atravè yon rezo famasi, magazen économie, kontra swen sante ak lòt patenarya estratejik. Jenerasyon nouvo fason inovatè nan tretman, prevansyon ak defans se te mak nan siksè nou an.

Depi 1987, AHF pran swen plizyè milyon moun k ap viv ak VIH ak SIDA atravè lemond. Pandan n ap kreye ak aplike nouvo pwogram nan kominote atravè peyi Etazini ak aletranje, nou ogmante livrezon swen sante ak enfliyans sou politik nan objektif pou sove plis lavi.

Yon ane nan batay pou sa ki dwat
Avèk libète fondamantal imen yo anba atak pandan tout ane 2023, AHF te pwouve yon lòt fwa ankò ke batay pou sa ki dwat se yon pati enpòtan nan misyon nou. Gade nan deklanchman enpak nou te òganize an 2023.
Imaj

AHF Ayiti ak Lame Etazini bay èd apre yon katastwòf

Travay ak Lame Ameriken an, ekip medikal AHF Ayiti te transpòte pwovizyon nan kominote ki te afekte pa tranblemanntè 7.2 ki sot pase a.

Antanke premye sekouris atravè Karayib la ak Amerik Latin nan, estaf AHF te voye 7,000 liv ekipman ak founiti medikal ki nesesè anpil nan lopital ak sant medikal an repons a tranblemanntè ki sot pase a ki te devaste Ayiti.

Miniature 1
Miniature 2
Miniature 3
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
anvan flèch
pwochen flèch
Miniature 1
Miniature 2
Miniature 3
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
Miniature 4
anvan flèch
pwochen flèch

Fè yon don kounye a pou sekou tranblemanntè

Toutotan gen yon nesesite, nap kontinye voye èd medikal ak pwovizyon bay pèp Ayiti a. Men, nou pa ka fè li pou kont li.

Nenpòt kantite lajan ou ka rezève ap ede nou bay kominote ki devaste yo sekou ki nesesè anpil. Swiv lyen ki anba a pou fè don kounye a.

Kontribye Jodi a
Imaj

AHF Ayiti ak Lame Etazini bay èd apre yon katastwòf

Travay ak Lame Ameriken an, ekip medikal AHF Ayiti te transpòte pwovizyon nan kominote ki te afekte pa tranblemanntè 7.2 ki sot pase a.
Antanke premye sekouris atravè Karayib la ak Amerik Latin nan, estaf AHF te voye 7,000 liv ekipman ak founiti medikal ki nesesè anpil nan lopital ak sant medikal an repons a tranblemanntè ki sot pase a ki te devaste Ayiti.

Fè yon don kounye a pou sekou tranblemanntè

Toutotan gen yon nesesite, nap kontinye voye èd medikal ak pwovizyon bay pèp Ayiti a. Men, nou pa ka fè li pou kont li.
Nenpòt kantite lajan ou ka rezève ap ede nou bay kominote ki devaste yo sekou ki nesesè anpil. Swiv lyen ki anba a pou fè don kounye a.

Kontribye Jodi a


ImajImaj

Jounen Entènasyonal Kapòt 2021

Imaj

Efò soulajman siklòn AHF

Siklòn Fiona

Fondasyon Swen Sante SIDA reponn rapidman ak siklòn Fiona k ap fè livrezon dèlko, dlo, tant, ak lòt founiti pou ijans nan kad efò sekou AHF nan Pòtoriko.

Siklòn Ian

Siklòn Ian frape Florid, AHF rasanble pou sove anplwaye yo. Premye sekouris AHF yo rasanble pou sipòte anplwaye ki afekte nan siklòn Ian nan Fort Myers, Florid.

LA PRIDE, JEN 2024

Yon Konvansyon Sante Piblik mondyal pou 21yèm syèk la
"A Global Public Health Convention for the 21st Century" se aksesib lib pou piblik la atravè sitwèb The Lancet Public Health ak nan yon dokiman pdf. Rekòmandasyon yo nan etid la se santral nan efò Panel la pou pote yon chanjman paradigm ki nesesè anpil nan achitekti sante piblik mondyal la apre pandemi COVID-19 la. Klike sou bouton ki anba yo pou w wè yon vèsyon korespondan atik la.
Gade PDF isit la
Imaj

Karyè nan AHF

KÒMANSE VWAYAJ OU NAN AHF

Objektif nou se kontribye ak sipòte anplwaye nou yo. Kit enterè ou genyen ladan l devlopman karyè ak avansman, oswa yon pivot karyè, nou ankouraje w kiltive vwayaj ou. Klike sou yo browse pou opòtinite karyè ouvè jodi a!

Imaj

Karyè nan AHF

KÒMANSE VWAYAJ OU NAN AHF

Objektif nou se kontribye ak sipòte anplwaye nou yo. Kit enterè ou genyen ladan l devlopman karyè ak avansman, oswa yon pivot karyè, nou ankouraje w kiltive vwayaj ou. Klike sou yo browse pou opòtinite karyè ouvè jodi a!

Finansman sekou ijans ki sove lavi yo, efò mondyal pou mete fen nan VIH ak SIDA, ak plis ankò...

Kòm pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan, AHF fè li misyon nou bay tounen. Atravè sibvansyon, fon ijans, ak patenarya estratejik, nou kapab bay sèvis, pwogram, ak plis ankò pou yon valè de milyon dola.


KI PA MWA MILYON

Dola nan yon ane


Ane pase a, nou te bay sibvansyon ki vo $4.7 milyon bay òganizasyon ki ankouraje tès VIH, konsyantizasyon, prevansyon, tretman, ak plis ankò.


218

Sibvansyon Ijans


Nan ane 2021 sèlman, nou te bay $2,033,810 nan 218 sibvansyon ijans pou bay ti òganizasyon kominotè sekou pou yo bay sèvis enpòtan nan zòn yo.


23 MILYON & Konte

Dola pou Patnè Kominotè yo


Nou te envesti $23,036,037 milyon dola nan òganizasyon patnè nou yo pou bay tès ak sèvis vital nan zòn ak kominote ki nan bezwen.


Donate Jodi a


Nou pa t ap kapab bay kalite sekou atravè lemond san sipò w

Bay AHF jodi a

En Galeri


Imaj
Defans mondyal la

AHF nan lemonn lan

Plis Detay

Jounen Sante Menstruèl - Mozanbik 2024

Videyo Anons Spesyal

Otèl Barclay Inogirasyon, 22 desanm

Pa efase pitit nou yo #KanpeKontLaRay
Imaj pa disponib
G20, #FreeTheVaccine - Tach EAA
Imaj pa disponib
Florida AIDS Walk Recap | 2022
Imaj pa disponib
I Feel Frisky Feat Sasha Colby | Jounen Entènasyonal Kapòt 2022
Imaj pa disponib
JUNE MONDYAL SIDA 2021 Sizzle
Imaj pa disponib
anvan flèch
pwochen flèch
Videyo Anons Spesyal
plis Videos