Evènman Jounen Sante Menstruèl Vize Stigma ak Edikasyon Tout Sèks

In Nouvèl pa Ged Kenslea

KONSÈY MEDYA

Pou madi 28 me 2024 la

Iris House, Global Community Charter School, ak The Period Company mete tèt ansanm pou anseye elèv lekòl mwayen yo sou règ epi kraze sik wont.

 NEW YORK, NY (23 me 2024)  Kay Iris, yon òganizasyon ki konsantre sou bezwen fanm k ap viv ak VIH/SIDA nan Vil Nouyòk ak zòn nan pi gwo New York/New Jersey, ap fè patenarya ak Global Community Charter School (GCCS) pou òganize yon Tea Party nan kanpis Harlem lekòl la le 28 meth, Entènasyonal Sante Menstruèl Day. Tea Party pou elèv lekòl presegondè yo pral sèvi ak edikasyon ak enfòmasyon pou ede demistifye ak nòmalize règ epi li pral gen ladann atelye pou ti gason yo pou ede kraze stigma a alantou règ.

Nan kad evènman ki dire jounen an pou elèv sizyèm, setyèm ak uityèm ane, pral gen sesyon sou Etikèt Tea Party pou Tifi ak Etikèt Restoran pou Ti gason. Jounen an ap gen ladan tou yon demonstrasyon kilòt peryòd (ak sipò peryòd ak ti gason) an patenarya ak The Period Abundance Foundation ak sipò nan men Konpayi peryòd.

KI LÈ: Madi 28 me 2024

TAN: 9:00 am – 3:30 pm ET

KOTE: Global Community Center (Lekòl presegondè) 218 ​​West 147th Street, New York, NY 10039

KI MOUN KI: Pèsonèl ak volontè Global Community Charter School ak Iris House

  • Jasmin Candelario, Direktè, Global Community Charter School
  • Liane Matti, Dwayen, Global Community Charter School
  • Ingrid Floyd, Direktè Egzekitif, Iris House
  • Karla Welch, ko-fondatè & CEO, The Period Company
  • Shauna Nep, Fondasyon Abondans Peryòd la

BIRO NOUVEL: Evènman Tea Party yo sou kanpis lekòl GCCS la ak aksè limite oswa restriksyon. Tanpri rele davans pou fè aranjman pou prezans ak otorizasyon pou nenpòt pwoteksyon.

Iris House pral kowòdone tou yon evènman separe Jou Sante Menstruèl nan New Jersey.

 

Kay IrisAketabli an 1993, konsantre sou bezwen fanm k ap viv ak VIH oswa SIDA nan Vil Nouyòk ak zòn nan pi gwo New York/New Jersey. Li sove lavi atravè sipò konplè, prevansyon, ak sèvis edikasyon pou fanm, fanmi, ak popilasyon ki pa gen desèvi ki afekte nan VIH/SIDA ak lòt diferans sante nan yon anviwonman ki an sekirite, ki santre sou fanmi ak yon

anplwaye pasyone, pwofesyonèl ak kiltirèl konpetan. Li te afilye ak AHF an Jiyè 2019.

 

Global Community Charter School (GCCS) sèvi Harlem ak kominote ki antoure a lè li bay elèv ki nan klas PreK jiska 8yèm ane yon edikasyon ki solid, ki baze sou rechèch e ki anseye elèv yo ak fanmi yo pou yo travay ansanm atravè diferans ki genyen nan lang, kilti, background ekonomik, laj ak nasyonalite. GCCS prepare elèv yo pou admisyon nan yon edikasyon segondè difisil epi montre kouraj ak konviksyon pou fè yon diferans.

# # #

KONTAK:

Ofelia Barrios, Direktè Senior Inisyativ Kominotè, Iris House

646-548-0100 ext. NAN

[imèl pwoteje]

 

Liane Matti, Dean & Students, Global Community Charter Middle School

(646) 401-0987

[imèl pwoteje]

Rapò CDC yo montre Etazini dwe fè plis pou kontwole VIH 
Pati Demokratik Kalifòni andose kontwòl lwaye ak vòt inanim