Wi! Nou ka fini ak TB ak SIDA

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Antre nan AIDS Healthcare Foundation (AHF) Jounen Mondyal Tibèkiloz (TB) sa a, ki rekonèt chak ane 24 Mas, pou ogmante konsyantizasyon sou youn nan maladi enfektye ki pi mòtèl nan mond lan, ki se kòz prensipal lanmò pou moun k ap viv ak VIH, men 100% ka evite. ak trete. Ekip peyi AHF yo pral òganize Jounen Mondyal TB 'Wi! Nou ka mete fen nan komemorasyon TB ak SIDA pou onore dè milyon de lavi ki pèdi nan TB pandan n ap ankouraje lidè nan tout nivo gouvènman an pou yo bay priyorite efò pou prevansyon, tès ak tretman TB.

“Jounen Mondyal TB sèvi kòm yon rapèl enpòtan sou defi sante mondyal ki poze pa tibèkiloz la epi mete aksan sou nesesite pou yon konsyans ogmante globalman. Li enperatif nou disparèt mit ki genyen sou TB, redwi stigma, epi ankouraje edikasyon pou pèmèt deteksyon ak tretman bonè,” te di Guillermina Alaniz, Direktè Defans Mondyal nan AHF. “Nou ankouraje gouvènman yo toupatou pou yo fè TB yon priyorite prensipal, sitou nan peyi ki gen revni ba ak mwayen kote TB a pi souvan, sa ki enpòtan anpil pou moun k ap viv ak VIH, paske yo pi fasil pou ko-enfeksyon TB. Entegre prevansyon ak swen TB nan pwogram VIH, sa AHF te fè, esansyèl pou swen sante konplè. Ansanm, 'Wi! Nou ka fini ak TB ak SIDA.'”

Dapre Òganizasyon Mondyal Lasante, TB te fè 1.3 milyon moun mouri nan 2022, ki gen ladan 167,000 moun k ap viv ak VIH, ak yon estime prèske 11 milyon moun ki tonbe malad nan TB atravè lemond. TB ki reziste plizyè dwòg (MDR-TB) rete yon kriz sante piblik ak yon menas sekirite sante, men sèlman apeprè de sou senk moun ki gen MDR-TB te jwenn tretman an 2022. Efò mondyal pou konbat TB te sove yon 75 milyon lavi depi lè sa a. 2000.

Vizite WeCanEndTB.org yo aprann plis.

AHF Prevalye nan Tantativ Enkonstitisyonèl CA a pou Mete fen nan Kontra Medi-Cal
AHF mande Trinidad and Tobago pou l kite Greedy GSK