AHF lajistis biwo lapòs poutèt li refize livre lapòs bay lokatè nan bilding SRO yo

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Sèvis Postal Etazini an gen devwa legal pou li livre lapòs dirèkteman bay rezidan pèmanan yo avèk resipyan lapòs ki fèmen ki konfòm ak tout estanda USPS yo; Pwosè a deklare tou diskriminasyon ilegal

 

LOS ANGELES (13 fevriye 2024) –  Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon swen sante VIH/SIDA nan mond lan, te depoze yon pwosè nan kòmansman mwa sa a kont Sèvis Postal Etazini (USPS), Postmaster Jeneral Louis DeJoy, ak Postmaster Los Angeles Jeremie Six poutèt refi USPS la. pou delivre lapòs bay moun ki abite nan bilding pou yon sèl chanm (SRO). AHF kounye a kay 1417 moun nan 13 pwopriyete SRO nan Los Angeles.

 

Sèvis Postal la fòmèlman te sèvi sou ka a - Shawn Jenkins ak AIDS Healthcare Foundation kont USPS, Louis DeJoy & Six ... (Ka No. 2:24-cv-00885) - apati 9 fevriyeth.

 

Lwa Kalifòni mande pou pwopriyetè yo gen yon bwat postal endividyèl ki fèmen pou chak lokatè SRO. Sepandan, USPS refize voye lapòs nan bwat lapòs endividyèl sa yo, olye yo jete plizyè douzèn oswa plizyè santèn lapòs moun nan yon gwo pil nan biwo chak jou SRO.

 

Pwosè AHF a fè konnen tou refi USPS pou l te voye lapòs endividyèlman bay rezidan SRO yo ki se majorite ki pa blan ak Afriken Ameriken yo se yon diskriminasyon ilegal an vyolasyon kloz Pwosesis Ediktwa anba Senkyèm Amannman Konstitisyon Etazini an, ki egzije gouvènman Etazini an ak ajans li yo pratike pwoteksyon egal. Pleyan Shawn Jenkins se Afriken Ameriken, yon rezidan nan Madison Hotel AHF a, ak yon anplwaye Healthy Housing Foundation, e kòm sa, tou de bò politik abitrè Biwo Post la afekte.

 

"An defye lwa Kalifòni, Sèvis Postal Etazini refize distribye lapòs endividyèlman bay rezidan pèmanan nan bilding SRO sa yo malgre disponiblite resipyan lapòs fèmen ki konfòm ak tout estanda USPS yo," te di. Konrad Sison, Asistan Avoka Jeneral pou AHF. “USPS a abitrèman te chwazi klasifye tout SRO kòm otèl pou envite pasajè menmsi SRO yo sèvi kòm rezidans prensipal pou moun menm jan ak apatman yo. Tout senaryo a se ridikil ak yon lagè biwokratik ki pa nesesè ant Lejislati Kalifòni ak Sèvis Postal Etazini.

 

 

“Parèt genyen enjistis, klasis, ak rasis nan volonte USPS pou l delivre lapòs endividyèlman bay chak lokatè nan yon bilding apatman ki gen plizyè apatman nan, di, Beverly Hills oswa Santa Monica, pandan y ap jis jete lapòs la nan yon gwo pil. nan chak otèl SRO nan Skid Row epi soti la pi vit posib,” te di pleyan Shawn Jenkins. "Metaphorikman ak literalman, li telegraphe yon mesaj ke Biwo Lapòs la vle gen mwens ke posib pou fè ak lokatè 100% pòv ak 60% Nwa nan SRO sa yo."

 

Pandan plizyè ane, ak nan plizyè okazyon, AHF te mande enfòmèlman USPS la pou l delivre lapòs la byen nan Skid Row. AHF te menm depoze yon reklamasyon administratif fòmèl ak USPS pou jwenn yon chanjman nan livrezon, men efò sa yo pa t lakòz okenn aksyon konstriktif pa USPS. Finalman, AHF te santi oblije ale nan litij.

Pwosè AHF mande Biwo Lapòs pou etabli règleman pou asire USPS trete SRO yo ak bilding apatman ki gen plizyè fanmi yo menm jan an, ki gen ladan livrezon lapòs endividyèlman bay rezidan SRO yo, ekri sa.          "Sekou jidisyè nesesè pou asire ke USPS aplike pwosedi pou asire livrezon lapòs rapid ak fyab bay rezidan SRO, jan 39 USC § 101(e) egzije sa."

AHF mande pou aksyon konkrè devan negosyasyon Akò Pandemi nan Jenèv
AHF mato Gilead sou kontinyèl pwofiteering