AHF bat bravo pou Gana pou apwouve vaksen kont malarya, mande apwobasyon OMS apre esè

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

Kòm Gana vin premye peyi nan Lafrik ak globalman apwouve Inivèsite Oxford la nouvo vaksen kont malarya pou timoun piti, AIDS Healthcare Foundation (AHF) felisite Gana pou desizyon li pran e li ankouraje Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) pou apwouve vaksen an byen vit si esè aktyèl yo an reta yo reyisi.

"Sa a se yon gwo pwogrè nan anpeche lanmò nesesè pami timoun ki poko gen senk an nan Lafrik," te di AHF Afrik Biwo Chèf Dr Penniniah Iutung. "Malarya toujou pami senk pi gwo kòz lanmò nan timoun Afriken ki poko gen senk ane - sa ki reprezante plis pase yon estimasyon. 475,000 lanmò an 2021 sèlman – 80% nan lanmò Afrik ki te koze pa malarya ane sa a. Nou bat bravo pou Gana paske li te pran latèt nan apwouve nouvo vaksen pwomèt sa a, ankouraje lòt peyi Afriken yo pou yo swiv egzanp, epi ankouraje OMS pou akselere pwosesis apwobasyon vaksen sa a lè finalman siksè tès an reta nan fen ane sa a.”

AHF te lanse kanpay Vaccinate Our World pandan COVID-19 pou ede asire tout peyi yo gen aksè ekitab a vaksen pou sove lavi yo ak lòt pwodui sante pandan pandemi an. Depi lè VOW te elaji pou l enkli defans pou aksè a tout vaksen yo. N ap mande konpayi famasetik yo pou yo pataje pwopriyete entelektyèl, teknoloji, ak konesans, pou ogmante pwodiksyon ak aksè a medikaman, dyagnostik, ak terapetik—patikilyèman pandan kriz sante entènasyonal yo. Aprann plis nan VaccinateOurWorld.org.

Gouvènman atravè lemond dwe bay vaksen yo priyorite
Akò Pandemi Dwe Kenbe Dispozisyon IP Waiver