Règ Tribinal AHF Pwosè Libète Lapawòl Kapab Kontinye

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (30 mas 2023) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo founisè sèvis swen sante nan mond lan pou moun k ap viv ak VIH ak SIDA, pral gen dwa kontinye ak pwosè li kont Michelle Baass, Direktè Depatman Sèvis Swen Sante Kalifòni (DHCS), pou vyolasyon konstitisyonèl AHF la. dwa.

 

Nan mwa jen 2022, Kalifòni te anile toudenkou plan Positive Healthcare (PHC) AHF a—yon pwogram ki gen 28 an ki ofri swen espesyalize jere pou moun k ap viv ak SIDA. Direktè a ak DHCS te deklare ke yo te sispann PHC paske AHF te voye yon lèt Novanm 2021 bay moun ki enskri nan PHC pou mande yo kontakte DHCS dirèkteman pou defann kontinyasyon PHC ki te fikse pou fini 31 desanm 2021. Direktè a te rele lèt la yon move taktik negosyasyon. ak swadizan ke li te "pè" enskri yo nan panse PHC ta sispann jan li te pwograme pou fè. AHF lajistis, akize vyolasyon Premye Amandman an. Tribinal la te bay yon enjonksyon preliminè, epi nan dat 21 desanm 2021, AHF ak DHCS te rive jwenn yon akò pou pwolonje kontra a jiska 31 desanm 2022.

 

“An Novanm, lè yo te akòde yon Mosyon AHF avan pou Enjonksyon Preliminè nan ka li kont DHCS ak Michelle Baass, Tribinal la te di ke AHF te montre yon chans pou yo reyisi nan reklamasyon li yo ke DHCS te vyole dwa konstitisyonèl AHF, ki gen ladan dwa AHF pou pale libète sou bagay enpòtan. zafè ki konsène piblik la,” te di avoka Andre F. Kim (Kim Riley Law) ki te depoze premye pwosè a ak mosyon pou enjonksyon preliminè. “Desizyon jodi a konfime chans pou siksè sa a. Nou espere avanse pou nou jije zafè sa a.”

 

AHF pral kontinye ak pwosè a pou pwouve sou baz ke Direktè a vyole dwa konstitisyonèl AHF. AHF pral kontinye bay swen pou sove lavi ak ekonomize pri pou moun ki plis bezwen li.

 

"Jij Ewusi-Mensah Frimpong te konfime ankò dwa AHF genyen pou l pale ak ankouraje yo pran aksyon an non manm Swen Sante Pozitif nou ap sèvi depi plizyè dizèn ane," te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. "Nou rekonèt ak remèsye li pou desizyon li jodi a epi nou pwomèt pou n kontinye defann kliyan nou yo ak pasyan nou yo."

 

 

# # #

AHF Chèche Sove bilding Off Vine nan Hollywood
AHF Kondane Desizyon Danjre Texas