Thai Defann Dwa Egal pou Travayè Sèks yo

In Pledwaye, Defans mondyal la, Thailand pa Fiona Ip

Travayè sèks ak alye yo nan Thailand ap goumen pou chanje lwa ki pral ba yo dwa egal apre gouvènman an te refize yo asistans pandan pandemi COVID-19 akòz yon mank de rekonesans legal.

Sèvis Travayè nan Gwoup (SWING), avèk sipò AHF Thailand, te sèvi ak inogirasyon Jounen Entènasyonal pou Mete fen ak Vyolans sou Travayè Sèks yo pou fè dokimantè "Giant SWING,” ki mete aksan sou inegalite yo pandan pandemi an. Yon sesyon panèl apre te ofri ekspè yo chans pou yo make chanjman lejislatif ki ta bay travayè sèks yo menm pwoteksyon legal ak kiltirèl ak lòt sitwayen yo.

“Nou pa vle travayè sèks yo gen privilèj sou lòt moun – nou vle yo kapab jwenn aksè nan sa yo ta dwe kòm èt imen. Wè youn ak lòt kòm egal nan lavi se premye etap la nan reyalize jistis, "te di Kritsiam Araawongchai, Direktè Pwogram Peyi pou AHF Thailand. "Mank pwoteksyon legal yo reflete pwoblèm ki pi pwofon nan travay sèks yo kriminalize, ki limite aksè a swen sante debaz ak lòt sèvis esansyèl."

Kriminalizasyon travay sèks diminye tou opòtinite yon moun pou konnen sitiyasyon VIH li epi diminye chans pou repwesyon viral grasa aderans tretman an. Defansè yo te fini komemorasyon an ak yon angajman pou pouswiv egalite pou travayè sèks yo, ki gen ladan redaksyon yon règleman yo dwe soumèt bay lejislatè pita ane sa a.

Manje pou Sante AHF bay 'Manje pou renmen' nan Jou Valentine a
Moun ki gen enterè Ewopeyen yo rankontre pou konstwi rezistans sistèm sante