Long Beach Community Table, AHF mete tèt yo ansanm pou elaji batay kont grangou

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Òganizasyon èd mityèl Long Beach respekte k ap travay pou soulaje ensekirite alimantè antre nan afilyasyon fòmèl ak AIDS Healthcare Foundation ak pwogram 'Food for Health' li a 

 

LONG BEACH (17 fevriye 2023) Long Beach Community Table (LBCT) ak Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te antre nan yon afilyasyon fòmèl ki pral pèmèt LBCT kontinye elaji travay li abòde ensekirite alimantè ak bati kominote a.  

 

Long Beach Community Table se yon òganizasyon èd mityèl ki nouri moun ki gen difikilte epi ki bay resous ki pèmèt moun yo youn soutni lòt. AHF se yon òganizasyon mondyal san bi likratif ak pi gwo founisè swen VIH/SIDA nan peyi Etazini ak yon misyon pou bay medikaman dènye kri ak defans, kèlkeswa kapasite pou peye. De òganizasyon yo te siyen akò yo nan fen semèn pase a.  

 

"Nou kontan ak onore pou nou afilye ak patenarya ak AIDS Healthcare Foundation," te di Kristin Cox, Direktè Egzekitif Long Beach Community Table. "Long Beach Community Table ak AHF yo chak rekonèt de òganizasyon yo bay sèvis konplemantè epi yo ka pran yon apwòch inifye pou asire moun ki fè fas ak ensekirite alimantè yo ap kontinye resevwa sèvis yo bezwen yo." 

 

Whitney Engeran-Cordova, Vis Prezidan Pwogram Sante Piblik nan te deklare, “Se yon privilèj pou nou akeyi ak patenarya ak Long Beach Community Table, yon òganizasyon ki entegre nan kominote a ki ap fè yon travay enpòtan pou soulaje ensekirite alimantè pandan anpil ane. AHF. "Nan mwa Out 2021, an repons a kriz manje kontinyèl ki te kondwi pa pandemi COVID-19 la, AHF te lanse pwogram Manje pou Sante li a. nan Los Angeles, itilize estrateji inovatè pou soulaje grangou nan repare ak rekonstwi kominote lokal yo. Nou wè travay enpòtan LBCT ap fè anvan ak ansanm ak nou e nou onore pou nou kapab ede yo kontinye.” 

 

Kòm yon pati nan akò afilyasyon an, AHF pral kouvri yon siyifikatif yon pati nan depans fonksyònman LBCT yo, ki gen ladan lwaye, sèvis piblik, pewòl, benefis, ak devlopman pwogram, sa ki pèmèt kowoperativ alimantè Long Beach la kontinye ak elaji misyon li k ap sèvi moun ak fanmi nan Long Beach ak South Bay.  

 

Long Beach Community Table se 13 AHFth afilye ak rantre nan yon rezo òganizasyon afilye nan uit eta atravè peyi a. Lòt afilye AHF—anpil ki opere nan kominote yo pandan plizyè dizèn ane—bay yon varyete sèvis tankou swen ak prevansyon VIH/SIDA, swen sante fanm, nitrisyon, ak lojman. Anpil moun vize popilasyon yo ak kominote yo ki pa okipe yo e ki pa sèvi yo.  

 

Kalifòni gen yon kriz manje ki pa ka nye.

 

Dapre estatistik ki soti nan Depatman Sante Piblik Kalifòni, 40% nan granmoun ki gen revni fèb nan California yo pa kapab peye ase manje. Youn nan kat timoun Kalifòni pa gen ase manje, epi plis pase sèt milyon Kalifòni te elijib pou CalFresh, men apeprè de milyon edmi moun pa t patisipe.  

 

# # #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mank mondyal vaksen kont kolera a mete aksan sou inegalite danjere
Envestigasyon Orijin COVID-19 Dwe Kontinye