AHF Eswatini koup 15yèm anivèsè enpòtan ak ouvèti klinik dènye kri

In Eswatini, Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Ekip Eswatini nou an te make yon etap enpòtan istorik pi bonè mwa sa a - 15yèm anivèsè li bay swen ak tretman pou sove lavi moun k ap viv ak VIH nan peyi a! Te komemorasyon tematik "Kenbe pwomès la" mete aksan sou pa revele a Sant Ekselans LaMvelase, yon etablisman modèn ak pi gwo klinik AHF atravè lemond.

Klike sou isit la pou gade yon kout rezime komemorasyon an!

Bilding ki fèk konstwi a, yon pwojè ansanm ant AHF ak Minisipalite Manzini a, pral loje biwo pwogram peyi a epi li pral òganize espas elaji pou prevansyon VIH, swen, tretman, ak lòt sèvis ki gen rapò ak plis pase 15,000 pasyan li sèvi yo. An tou, ekip Eswatini bay swen ak tretman VIH/SIDA a plis pase 33,500 kliyan atravè sis klinik nan tout peyi a.

"Jodi a te kòmanse kòm yon rèv disèt ane de sa, nan pi gwo epidemi VIH nan [lè sa a] Swaziland, lè fondatè medikal san bi likratif k ap travay nan peyi a, Anita Williams, Doktè Condessa Curley, epi Madam Mhlanga nan Ministè Lasante Swaziland, yo rele AHF's Michael Weinstein, mande si yo ta tanpri louvri yon klinik nan bèl Wayòm Swaziland sa a,” te raple Williams ak boukle, Manm Konsèy Administrasyon AHF. "Dèt ane enkwayab apre, nou selebre rèv ki gen anpil siksè sa a—Michael ak AHF, nou tout remèsye ou paske ou di WI!"

Pandan ane yo, travay AHF Eswatini te karakterize pa patenarya enpresyonan nan tout nivo. An 2006, AHF te vin patnè ak Ministè Sante pou etabli yon kote pou pran swen moun k ap viv ak VIH, tankou bay ART, nan Sant Èd LaMvelase. Nan ane annapre a, AHF te antre nan yon Memorandòm Konpreyansyon ak anpil patnè gouvènman ak sosyete sivil pou etabli Klinik LaMvelase nan Manzini.

Klike sou isit la pou w wè foto selebrasyon an!

“Doub selebrasyon jodi a se yon temwayaj sou angajman AHF nan repons nasyonal VIH/SIDA ak bay bon jan kalite, swen santre sou pasyan yo nan kominote nou sèvi yo,” te di. Dr Penninah Iutung, AHF Afrik Biwo Chèf. "Sepandan, reyalizasyon sa yo ak kwasans nou te anrejistre nan Eswatini pa ta posib san efò san pran souf nan anplwaye nou yo, sipò nan minisipalite Manzini, kominote pasyan an, ak kolaborasyon yo ak gouvènman an ak patnè pandan tout ane sa yo, e pou sa. , nou rekonesan."

"Eswatini te fè gwo pwogrè nan direksyon pou elimine VIH kòm yon menas sante piblik pa 2030, e nou fyè kòm AHF pou yo te fè pati sa a nan yon fason enpòtan," te ajoute. Doktè Nkululeko Dube, Manadjè Pwogram Peyi pou AHF Eswatini. “Kenz ane sèvis apre, bilding ikonik sa a ak Sant Ekselans se yon rekomanjman pou 'Kenbe Pwomès la,' e lespri patenarya a kontinye jouk jounen jodi a.”

AHF Asia bay kapòt nan prizon pou anpeche enfeksyon VIH ak IST
Manifestasyon AHF yo vize pwofite dwòg CEO Gilead la