RealClearHealth: Senk Rezon pou Kongrè a Pwoteje Pwogram 340B la

In Nouvèl pa Ged Kenslea

 

 

https://www.realclearhealth.com/articles/2022/12/14/five_reasons_for_congress_to_protect_the_340b_program_111439.html

 

pa Laura Boudreau

14 Desanm 2022

 

Depans dwòg segondè yo se tèt nan tèt ou nan Amerik la. Uit sou 10 Ameriken  pwofi konpayi dwòg kòm yon gwo faktè kontribye.

 

Se pa etonan: Ane pase a, sistèm swen sante ameriken an te pase $776 milya sou medikaman sou preskripsyon. Menm ane a, Direktè Jeneral Pfizer a te resevwa plis pase 24 milyon dola nan konpansasyon anyèl—san nou pa mansyone yon parachit an lò ki vo. prèske $ 113 milyon dola. Pandan se tan, dè milyon de Ameriken gen pou chwazi ant achte pwovizyon oswa peye lwaye, oswa ranpli preskripsyon yo.

 

Konpayi dwòg yo ta renmen pa gen anyen pi bon pase chanje sijè a soti nan pri dwòg ki toujou ap ogmante ak pwofi antrepriz. Se poutèt sa kounye a yo vize Pwogram Pri Pri Medikaman 340B federal la ak founisè rezo sekirite ki patisipe nan li. Konpayi dwòg dènyèman te lanse yon kanpay atak agresif pou denigre Pwogram 340B la ak founisè sa yo, pou eseye detwi oswa redwi radikalman pwogram nan.

 

Ameriken pa kapab peye sa. Yo dwe retire rido a sou vrè motif konpayi dwòg yo pou ogmante pwofi yo lè yo enfim yon pwogram ki, pandan plizyè dizèn ane, te reyisi diminye depans medikaman yo ak elaji aksè a swen sante.

 

Nouvo Kongrè a dwe pwoteje Pwogram 340B la, e sa ka rive sèlman si Ameriken yo konprann li endispansab pou tout sistèm swen sante ameriken an.

 

Men senk rezon ki fè 340B esansyèl nan rezo sekirite swen sante a:

 

Premyèman, antite ki patisipe nan Pwogram 340B la fòme rezo sekirite swen sante Amerik la. Lè yo te kreye Pwogram 340B, objektif Kongrè a se te pèmèt founisè swen sante piblik ak san bi likratif k ap sèvi pasyan ki pa gen anpil revni epi ki pa gen asirans pou yo achte medikaman a pi ba pri. Founisè sa yo rele “antite ki kouvri”, epi yo enkli sant sante ki kalifye nan domèn federal, lopital disproporsyone pou timoun yo, sant sante VIH, ak lòt founisè k ap pran swen popilasyon ki pa sèvi yo.

 

Dezyèmman, Pwogram 340B la pa koute kontribyab yo anyen. Gouvènman federal la efektivman bay sèten antite piblik ak san bi likratif dwa pou achte medikaman nan konpayi dwòg ak yon rabè. Panse a li tankou gouvènman an ba ou (yon founisè filè sekirite) yon kat rabè, ke yon konpayi dwòg dwe onore lè ou prezante kat la pou achte medikaman pou pasyan ou yo.

 

Twazyèmman, manifaktirè dwòg yo vle reneye sou kontra a yo te frape ak gouvènman federal la. Pou nou klè: Konpayi dwòg chwazi pou patisipe nan Pwogram 340B; pèsonn pa fòse yo. Yo patisipe paske, lè yo dakò pou bay founisè rezo sekirite yo rabè, gouvènman federal la rekonpanse konpayi dwòg yo ak aksè nan mache likratif Medicaid ak Medicare. Konpayi dwòg yo te fè kontra sa a an 1992, epi yo te reyafime li an 2010 lè Lwa sou Swen Abòdab te elaji Medicaid e li te ajoute plis kategori founisè rezo sekirite nan lis antite ki kouvri yo. Jodi a, konpayi dwòg yo vle rete nan Medicaid ak Medicare, men inyore lefèt ke bay rabè bay founisè filè sekirite te toujou yon pati nan kontra a.

 

Katriyèmman, konpayi dwòg yo toujou fè plizyè milya dola nan Pwogram 340B la. Ane pase a, yo te fè omwen 44 milya dola nan lavant yo bay founisè rezo sekirite 340B. Se konsa, ann reyèl: konpayi dwòg pwofite anpil nan pwogram nan. Yo jis vle touche plis pwofi lè w chaje founisè filè sekirite yo pri medikaman konplè—san rabè e san okenn responsablite pou asire pwofi yo depanse pou byen piblik la.

 

Senkyèm e sa ki pi enpòtan, koupe oswa elimine Pwogram 340B a ta koute kontribyab Ameriken yo plis epi fè pasyan Ameriken yo vin pi malad. Fado kontribyab yo ta ogmante ak founisè rezo sekirite nan kominote yo ki gen mwens resous pou sèvis yo. Pa egzanp, estrateji Amerik la pou mete fen nan epidemi VIH la depann de resous founisè medikal Ryan White yo jenere nan Pwogram 340B pou bay yon pakèt sèvis oksilyè ki nesesè pou ede moun k ap viv ak VIH rete an sante epi kenbe chaj viral yo nan yon nivo ki pa ka detekte. Sa a, nan vire, anpeche transmisyon viris la.

 

An brèf, san resous 340B, VIH t ap vin pi plis nan peyi Etazini, ak plis moun ki bezwen plis sèvis—yon fado ki pi grav toujou sou kontribiyab ameriken yo. Pri sa a twò wo. Pwogram 340B a tou senpleman twò enpòtan, epi Kongrè a bezwen defann li.

Laura Boudreau ap sèvi kòm Chèf Operasyon nan Fondasyon Swen Sante SIDA

Defansè yo rele "Pa gen plis!" pou Visye Galaad
AHF salye Biden sou siyen Lwa sou respè pou maryaj