Lèt pou Kote Negosyasyon Entègouvènmantal la (INB) sou Pwojè Zewo Konsepyèl la

In Nouvèl pa Julie

Lèt pou Kote Negosyasyon Entègouvènmantal la (INB) sou Pwojè Zewo Konsepyèl la

Chè INB ak Eta Manb yo,
Nou, ki anba siyen an, se moun ki soti nan ONG, òganizasyon sosyete sivil, gwoup kominotè, inivèsite, ak aktè endepandan ki pa leta ki vle kontribye nan avni prevansyon pandemi, preparasyon, ak repons (PPPR) nan sipòte yon konvansyon entènasyonal, akò. , oswa enstriman.

Nou akeyi piblikasyon Zewo Pwojè Konsepyèl INB a 15 Novanm 2022, paske li te enkòpore anpil nan lide ak kòmantè nou te soulve nan tan lontan atravè diferan piblikasyon ak konsiltasyon; sepandan, nou vle mete aksan sou kèk enkyetid konsènan chanjman ki nesesè yo simonte limit grav nan achitekti sante mondyal aktyèl la.

Nou mete aksan sou ke Pwojè Zewo Konsepyèl la ap echwe si langaj la jis rekòmande, kontrèman ak yon tèks ki gen ladann lang obligatwa ak mekanis klè, ki gen ladan ankourajman ak dekourajman pou konfòmite oswa non-konfòmite obligasyon yo. Pou adrese gouvènans sante mondyal ki fèb, politizasyon sante piblik, ak inegalite, yon nouvo konvansyon, akò oswa enstriman sou sante piblik mondyal dwe:

Mete aktè ki pa leta yo nan tout etap yo. Sosyete sivil, kominote yo, òganizasyon akademik yo, ak lòt aktè enpòtan ki pa leta yo dwe patisipe aktivman nan tout etap negosyasyon ak aplikasyon yon konvansyon pandemi. Nou akeyi plis opòtinite pou dyalòg estriktire oswa pwosesis fòmèl nan pwosesis redaksyon ak negosyasyon nan OMS ak nivo nasyonal.

Kounye a, Pwojè Konsepyèl Zewo a mete aksan sou wòl mobilizasyon ak kontribisyon moun ki gen enterè miltisektoryèl nan nivo nasyonal la. Sepandan, san yo pa stipule aktè ki pa leta yo kòm moun k ap pran desizyon nan fòmilasyon politik sante mondyal yo, pral gen limit sou fason pwosesis pati konsène yo ta ka kontribye nan desizyon politik yo. Pran desizyon nan nivo nasyonal ak mondyal ta dwe gen ladan aktè ki pa leta, anplis gouvènman yo. Piske aktè ki pa leta yo fè eksperyans gwo enpak pandan epidemi epi yo jwe yon wòl enpòtan nan PPPR, aktè ki pa leta yo ta dwe: (1) Patisipe plis nan pwosesis negosyasyon konvansyon INB a, epi (2) chita nan kò ki gouvène. Konvansyon PPPR la.

Nou felisite pou enklizyon Konsepyèl Zewo Pwojè a nan pati konsène yo nan Konferans Pati yo Elaji (E-COP), ki bay gwo opinyon pou pwosesis pou pran desizyon nan Konferans Pati yo (COP). Nou avèti ke pwosesis kote òganizasyon yo chwazi kòm moun ki gen enterè nan E-COP la ta dwe transparan ak enklizif. Kanmarad yo ta dwe nonmen manm ki pa leta nan E-COP, pa gouvènman yo, pou evite konfli enterè yo epi pou pèmèt vwa endepandan yo tande; yon fwa yo chwazi epi enkli, aktè ki pa leta yo ta dwe gen dwa vote tou.

Asire aksè ekitab nan pwodwi repons epidemi ak finansman. Nan moman sa a, Pwojè Zewo Konsepyèl la pa te etabli sa ki tonbe nan domèn pwodwi repons pandemi. Konvansyon PPPR dwe defini lis machandiz ki ta dwe aksesib pandan yon ijans. Pwodui repons pandemi yo se byen sante piblik ki dwe rann inivèsèl aksesib a tout peyi yo. Kalite pandemi potansyèl ak pwodwi korespondan yo ta dwe etabli epi pataje piblikman.

Pou egzanp, pou yon patojèn respiratwa ayeryèn tankou COVID-19, lis la ta gen ladan oksijèn, vantilatè, PPE, vaksen, tretman, elatriye. Malerezman, peyi ki gen gwo revni yo te echwe pou asire distribisyon ekitab nan machandiz esansyèl sante piblik mondyal la. sitwayen lemonn. COVID-19 te montre nou ke malgre platitid nan solidarite, kèk peyi te gen aksè priyorite nan pwodwi ki sove lavi - pandan ke lòt moun soufri nan pri a nan lavi pèdi.

Pwojè Zewo Konsepyèl la fè referans ak TRIPS, men TRIPS pa t asire aksè a vaksen COVID-19. Lè yon deklarasyon yon ijans sante piblik ki konsène entènasyonal, transfè teknoloji ak dispans patant dwe asire, pou ke peyi yo gen pouvwa ak pri ki ba, pwodwi repons pandemi ki sove lavi. Si menm yon peyi pa ekipe pou anpeche epidemi, nou pral kolektivman rete vilnerab. Yo dwe konsidere egzansyon IP pou nouvo machandiz sante piblik, tankou medikaman ak vaksen, nan konvansyon an pou yo ka efikas pandan ijans sante piblik ki gen enkyetid entènasyonal yo, ansanm ak transfè teknoloji rapid pou pwodiksyon rejyonal ak/oswa lokal pwodui sa yo pou sispann. gaye patojèn epi sove lavi yo.

Asire finansman pou PPPR. Bezwen pou finansman ase pou peyi yo reyalize yon kapasite minimòm pou PPPR ak avni posib pou finansman sa a te nan lis nan Pwojè Konseptyèl Zewo a. Sepandan, piske mekanis egzak finansman yo pa prezan, pa gen okenn garanti sou ki jan ak nan ki nivo finansman an ta bay pou tout eleman ki enkli nan tèks la. Istorikman pa t janm gen ase lajan yo te resevwa pou PPPR. Konvansyon an dwe montre klè ki jan yo ka garanti bon jan finansman.

Yon diskisyon pwofon sou wòl mekanis entèmedyè finansye sante piblik mondyal yo pral jwe nan konvansyon PPPR sa a bezwen enkli, tankou wòl FIF Bank Mondyal, Fon Global pou Konbat SIDA, TB ak Malarya, ak nan kèk ka, Fon Monetè Entènasyonal la, bank devlòpman rejyonal yo, ak lòt gwo jwè miltilateral mondyal ki konsène ak maladi enfeksyon, tankou GAVI, UNICEF, CEPI, UNITAID, elatriye.

Garanti responsabilite ak transparans. Popilasyon mond lan dwe gen asirans ke gouvènman yo angaje nan Konvansyon PPPR la. Bouyon Zewo Konsepyèl la sijere nesesite pou mekanis sipèvizyon ak responsabilite tabli nan premye reyinyon nouvo COP la. Sepandan, pa gen okenn mansyone nan mekanis espesifik. Nou enkyete ke si mekanis ki asire transparans ak responsablite yo pa enkli nan tèks Konvansyon PPPR la, pa pral gen garanti livrezon objektif Konvansyon an (sa vle di, anpeche epi bese pandemi). San yo pa yon angajman solid nan responsablite, Konvansyon PPPR la pral pou anyen.

I bezwen annan en deskripsyon kler lo bann incentive spesifik e desincentive ki pou asire ki responsabilite e transparans anver bann obligasyon Konvansyon. Nou kwè nan yon sistèm ankourajman pozitif, kote konfòmite ak Konvansyon PPPR la rekonpanse, epi kote gen dekourajman pou non-konfòmite - ki adapte ak resous ak kapasite chak peyi. Anplis finansman ak resous adekwat ki ankouraje ak bay mwayen pou konfòme Konvansyon an, lòt ankourajman pou konfòmite yo ka gen ladan repitasyon pou onore angajman, aksè priyorite a resous limite, ak dwa vòt nan COP la.

An patikilye, langaj ozalantou transparans yo ta dwe pi espesifik epi yo ta dwe mare ak mekanis ki garanti rapò transparan ak alè nan epidemi, done epidemyolojik, finansman, ak pri nan pwodwi repons pandemi. Konvansyon INB pa ta dwe senpleman "ankouraje ak ankouraje transparans," li ta dwe garanti transparans. Solidarite ak finansman enpòtan men se pa sèlman mekanis yo itilize pou ankouraje rapò transparan.

Epitou, yon kò endepandan siveyans, verifikasyon, ak evalyasyon esansyèl pou asire responsablite ak transparans. Nou rekòmande yon kò sipèvizyon teknik san patipri ki gen ladann aktè ki pa leta epi ki endepandan de OMS. Si Konvansyon an pa bay yon langaj presi pou mekanis sipèvizyon yo, li p ap garanti. Li pa bon pou rlege zafè sa a pou desizyon pita pa COP la apre me 2024.

Nou ankouraje Eta Manb yo ak INB pou yo konsidere epi mete rekòmandasyon ki anwo yo nan Zero Draft la epi pou yo kòmanse imedyatman enkòpore aktè ki pa leta yo kòm yon pati nan diskisyon, negosyasyon, ak pran desizyon Konvansyon/Akò PPPR sa a.

Respè,
Siyen sa yo:

Etazini dwe rapidman pataje teknoloji COVID
Patti LaBelle, Gladys Knight, Soar nan Konsè Jounen Mondyal SIDA AHF nan Kennedy Center