Kiba ak AHF Lansman Patenarya

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Fiona Ip

Nan premye kolaborasyon yo, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te rankontre ete sa a ak reprezantan Ministè Sante Kiben an pou diskite sou yon patenarya pou ranfòse pwogram VIH nan peyi a. Reyinyon inogirasyon an te kowenside ak yon donasyon demi milyon kapòt, sa ki te reyafime angajman AHF pou sipòte efò prevansyon VIH ak IST nan peyi a.

Vwayaj twa jou sa a te gen ladann tou reyinyon estratejik sou fason peyi a pral avanse nan repons VIH li yo ak vizit lokal nan yon etablisman sante ak ProSalud (Inite Nasyonal pou Pwomosyon Sante ak Prevansyon Maladi), ki mennen yon inisyativ pou rive jwenn popilasyon kle yo.

"Nou te onore rankontre manm depatman sante peyi a epi nou espere vizit sa a ak don kapòt pral mennen nan yon patenarya ki pi solid alavni," te di. Doktè Jose Luis Sebastian—Direktè Rejyonal Rejyon Andin AHF. “Gouvènman ak anplwaye sosyete sivil la nan etablisman nou te vizite yo te montre yon devouman fèm pou sèvi moun k ap viv ak VIH ak lòt popilasyon vilnerab yo, tankou granmoun aje, HSH, ak travayè sèks. Mwen gen konfyans ke nou ka travay ansanm pou reyalize rezilta ki gen enpak epi tann koperasyon nan lavni.”

Ansanm ak potansyèl pou yon patenarya ki pi konkrè sou wout la, diskisyon yo te santre tou sou domèn enpòtan yo, tankou fòmasyon pou anplwaye medikal ak edikatè kanmarad yo, ranfòse rezo kominotè yo, amelyore sèvis mobil yo, ogmante aksè a kapòt ak founiti, ak koperasyon ak fòmasyon ak lòt ekip rejyonal AHF.

Kounye a, AHF opere pwogram nan 12 peyi atravè Amerik Latin ak Biwo Karayib la, kote li bay plis pase 238,200 pasyan swen ak tretman VIH/SIDA.

AHF Defann Konsèy LADWP: 'DWP dwe ale!'
AHF mande 'DWP dwe ale!' nan Dènye Anons LA Times