KI MOUN KI apiye sèks ki pi an sekirite kont Monkeypox

In Defans mondyal la, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

(Ganizasyon Mondyal Lasante (WHO) rekòmande itilizasyon kapòt kòm yon mwayen pou anpeche potansyèl enfeksyon makak la semèn sa a, apre rapò ki montre ADN viral yo te jwenn nan espèm. Konsèy la vini plizyè semèn apre Fondasyon Swen Sante SIDA an premye make enpòtans pwoteksyon baryè pou gwoup ki gen gwo risk pou redwi risk pou enfeksyon makak ak lòt komorbidite potansyèl tankou gonore, sifilis, ak VIH.

"Malgre ke tout siy montre ke monkeypox se yon maladi transmisib seksyèlman (STD) - anplis de enfeksyon atravè kontak sere, entim po - gen yon rezistans remakab pou di sa san ekivok. Nou aplodi OMS la paske li rekòmande kapòt, ki pral san dout pwoteje moun pou yo pa gen sentòm ki grav tankou doulè ak blesi,” te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. "Men, ezitasyon nan klasifye monkeypox kòm yon STD se yon move sèvis pou sante piblik pou pasyan yo ak founisè swen sante yo. STD pa gen anyen nouvo, epi nou gen yon seri zouti solid pou trete yo. Pi bonè etablisman sante mondyal la rekonèt ke monkeypox se yon STD, pi vit enfòmasyon sante piblik ak pwosesis klinik yo ka deplwaye nan jiridiksyon lokal yo pou reponn a epidemi sa a ak ijans ak resous li mande."

Nan yon nivo teknik, si monkeypox se yon STD gon sou potansyèl viris yo dwe transmèt atravè san, espèm oswa dechaj, likid nan vajen, oswa lòt likid kò pandan sèks oral, nan dèyè, oswa jenital ak yon patnè ki enfekte. Prèv ap monte ke sa a ka ka a ak monkeypox, men paske prèv syantifik pran tan, nan yon pwendvi pratik, itilizasyon kapòt se rekòmande pou diminye risk potansyèl nan kèk mòd transmisyon makak ak pou prevansyon lòt STD an konbinezon ak. lòt entèvansyon pwouve sante piblik.

AHF Anonse Gateway Hollywood, Nouvo Pwojè Lojman Abòdab
Konpasyon ak Swen Gen AHF Rekonesans Travayè Sosyal