AHF rapidman pote èd nan Recife, Brezil

In Anons Spesyal, Mondyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Nan eta nòdès Pernambuco, plis pase 100 moun mouri akòz gwo lapli ak inondasyon.

 

AHF Brezil, ki bay swen VIH/SIDA nan 25 klinik nan peyi a—ki gen ladan 3 klinik nan Pernambuco ak 5 nan Recife—ap bay èd imanitè pou ede plis pase 600 moun ak fanmi.

 

São PAULO, BREZIL (4 jen 2022) Apre gwo lapli ak inondasyon ki te touye plis 100 moun nan eta Pernambuco, Brezil, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ki opere 25 klinik tretman VIH/SIDA nan peyi a—ki gen ladan twa nan Pernambuco ak senk nan Recife—pral deplwaye èd imanitè nan rejyon an ki sere nan peyi a. AHF Brezil pral delivre èd la, ki pral gen ladann kat panyen manje ak materyèl netwayaj ak ijyèn, tablèt klò pou pirifye dlo pou bwè, 120 matla epi repare kèk ekipman ki domaje.

 

Èd la pral bay pwovizyon pou apeprè 600 moun, 40 ladan yo se pasyan nan klinik AHF Brezil ak yon lòt 560 moun ki san kay—10% nan popilasyon sanzabri yo nan vil yo vize yo.

 

Yon pwoblèm enpòtan AHF te konsidere nan deplwaye èd se lojistik nan estoke yon volim bwat manje.

 

"Nou te deside pi bon kou nou isit la nan Brezil se bay kat panyen manje ak lòt founiti pou bay moun otonomi pou achte sa yo manje ak pou kapab jere èd yo bay la," te di. Beto de Jesus, Manadjè Pwogram Peyi pou AHF Brezil. “Yon gwo bwat manje ka difisil pou transpòte epi li ka pèdi ak nouvo lapli. Nan Brezil nou gen yon eksperyans long nan pwojè transfè revni ak kat sa yo.

 

"Nan AHF, nou konnen ke anplis swen medikal, li esansyèl pou pran swen sante konplè pasyan nou yo, fanmi yo ak kominote yo, nan moman kritik tankou sa a kote yo te kapab pèdi kay yo ak tout afè pèsonèl yo, ” te di Doktè Patricia Campos, Chèf Biwo Amerik Latin ak Karayib pou AHF, ki baze nan Meksik. "Èd imanitè ke AHF Brezil ap bay kounye a nan kominote sa yo ki gen anpil frape nan Recife ak Pernambuco pral yon vrè liy sovtaj pou anpil moun ki gen lavi yo te chavire pa lapli ak inondasyon devastatè, mòtèl sa yo."

 

Anplis travay AHF ap konbat VIH/SIDA atravè mond lan, AHF gen yon istwa long nan bay èd nan ijans. AHF te òganize tou sekou pou Pòtoriko, Bahamas, ak Ayiti apre siklòn Rita ak Irma.

 

Senk jou apre tranblemanntè mòtèl 7.2 ki te fèt ann Ayiti nan mwa mas 2021, AHF te trase yon avyon nan Miyami pou l te pote atik ki nesesè pou sant swen sante yo, lopital yo ak lòt enstalasyon medikal yo pou abòde bezwen medikal moun ki te afekte pa tranblemanntè a. Vòl sa yo te delivre 44,000 liv founiti, tankou jeneratè, tablèt klò, atik manje ki pa gate, flach solè, ak tant.

 

# # #

 

Fè Preparasyon pou Pandemi vin yon pi gwo priyorite nan Somè Amerik la
Nan Prides, AHF envite kominote yo pou yo "kanpe kont rayisman"