SIDA: Lòt Pandemi an

In Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Apre prèske dezan nan atansyon mond lan te fikse sou COVID-19, tèm Jounen Mondyal SIDA (WAD) 2021 Fondasyon SIDA SIDA a - "SIDA: Lòt Pandemi an” – pa janm te pi enpòtan. Deviz sa a alè sèvi kòm yon rapèl ak yon apèl pou reveye ke VIH te anraje pou prèske 40 ane ak dè milyon de moun atravè lemond toujou pa gen aksè a tretman antiretwoviral ki sove lavi.

Dènye ONUSIDA a rapòte pibliye jis anvan WAD 2021 avèti ke sof si yo pran aksyon ijan, "mond lan ka fè fas a 7.7 milyon lanmò ki gen rapò ak SIDA sou 10 pwochen ane yo." Yon dènye Global Fund etidye montre tou COVID-19 te gen yon enpak siyifikativ sou sistèm sante ak livrezon sèvis VIH nan peyi ki gen revni ba ak mwayen yo.

"Deba sou ki pandemi ki pi enpòtan se san sans—COVID-19 ak VIH/SIDA an menm tan dwe pi gwo priyorite pou tout nasyon, oswa tou de pral kontinye reklame dè milyon de lavi," te di. Terri Ford, Chèf Defans mondyal ak politik nan AHF. “Tou de pandemi yo sanble etranj ak trajik nan sa, ak vaksen ak tretman antiretwoviral, nou gen zouti pou kontwole tou de viris yo epi sove lavi – men Evaris famasetik ak mank de volonte politik kanpe nan wout pou pwoteje sante moun. Jounen Mondyal SIDA sa a se yon apèl reveye pou nou tout kòm aktivis, pwofesyonèl medikal, defansè pasyan, ak alye. Sòf si nou kenbe lidè mondyal yo responsab, limanite ap fè fas ak anpil ane ankò nan devastasyon nan pandemi sa yo—nou nan bon konsyans pa ka pèmèt sa rive."

Si w ap chèche re-limen dife defans la epi enspire moun ki bò kote w, vin ansanm ak nou an solidarite pandan n ap komemore Jounen Mondyal SIDA — vizite AHF la. Sit entènèt Jounen Mondyal SIDA pou jwenn evènman ap viv oswa vityèl toupre ou!

Pou enspire w, nou pataje mesaj anba a nan men lidè AHF atravè mond lan ki, ansanm ak ekip yo, goumen pou sove lavi chak jou. Ansanm, nou kapab asire w ke mond lan pa janm bliye "SIDA: Lòt Pandemi an".

Klike sou kat la pou w wè evènman k ap pase atravè mond lan!

"Pandan ke nou te fè gwo pwogrè nan batay kont VIH/SIDA atravè lemond, COVID-19 ap menase pou efase pwogrè presye sa yo nan deranje kapasite mond lan pou kontinye reponn ak VIH, patikilyèman nan popilasyon ki pi vilnerab nou yo," te di. Dr Penninah Iutung, Chèf Biwo Afrik AHF. “COVID-19 te montre tou nesesite flagran pou mond lan bay priyorite solidarite ak kolaborasyon sou aksè a vaksen yo – epi yo pa charite nan peyi rich yo – kòm fason pou mete fen nan kriz sa a epi mete baz pou pwoteje kont pwochen yo. Li lè li tan pou lidè mondyal yo rekonèt nou se yon mond ki konekte ansanm epi yo aji kòmsadwa lè yo asire moun ki pi bezwen, kit pou VIH oswa COVID-19, jwenn resous yo bezwen pou mennen yon vi ki an sante ak pwodiktif.

 

"Devastasyon atravè Amerik Latin ak Karayib la ke COVID-19 te pote te katastwofik pou popilasyon peyi yo ak sistèm sante yo - epoutan 'Lòt Pandemi an' kontinye ap toumante rejyon an, patikilyèman nan mitan popilasyon ki pi vilnerab nou yo," te di. Doktè Patricia Campos, Chèf Biwo pou AHF Amerik Latin ak Karayib la. “Lidè gouvènman yo dwe kontinye bay pwogram prevansyon, tès ak tretman VIH priyorite devan nouvo kowonaviris la, oswa plizyè deseni pwogrè frajil pral pèdi. Nou pa ka fè echanj yon kriz pou yon lòt - mond lan dwe jwenn fason pou batay tou de an menm tan efektivman. Jounen Mondyal SIDA a ofri nou opòtinite pou nou asire nou pa janm bliye reyalite pikan sa a.”

 

"COVID-19 te yon gwo reveye pou mond lan, espesyalman atravè Azi, kote moun nan anpil peyi gen aksè limite pou vaksen, te pèdi kapasite pou yo travay epi yo ap fè eksperyans ensekirite alimantè. Lockdowns strik tou afekte anpil zòn nan sosyete a, tankou anpeche kapasite rejyon an pou reponn ak VIH ak menase deseni pwogrè,” te di. Doktè Chhim Sarath, Chèf Biwo pou AHF Azi. “Jounen Mondyal SIDA pèmèt nou reflechi sou pwogrè sa a epi raple tout moun ke plizyè milyon moun, sitou nan popilasyon ki pi vilnerab nou yo, toujou pa gen aksè a medikaman pou sove lavi yo. Menm ak COVID-19 toujou nan dokiman Pwen Enpòtan an, lidè mondyal yo dwe kontinye fè plis tou pou mete fen nan 'Lòt Pandemi' ki ka touye moun.

 

"Ewòp, menm jan ak pifò nan mond lan, kontinye ap goumen de pandemi an menm tan. Men, pandan ke yon moun toujou rete nan dokiman Pwen Enpòtan an ak tit, 'SIDA: Lòt Pandemi an' kontinye ap yon asasen ki ka touye moun, patikilyèman nan mitan popilasyon ki pi vilnerab nou yo, ke mond lan pa dwe janm bliye tou, "te di. Zoya Shabarova, Chèf Biwo pou AHF Ewòp. "Pandan ke lidè Ewopeyen yo ak lòt lidè mondyal yo dwe kontinye goumen ak nouvo kowonaviris la, yo dwe ansanm garanti ke repons VIH la gen tout resous ki nesesè pou pwoteje pwogrè nou te fè pandan twa dènye deseni yo. Nou te fè gwo pwogrè, kèk nan repons COVID-19 la te kapab aprann nan men yo toujou gen anpil travay pou fè.”

 

"COVID-19 te gen anpil enpak sou peyi Zend, men peyi a kenbe dezyèm pi move fado VIH/SIDA nan mond lan. "Lòt Pandemi an" kontinye ap fè raj atravè peyi Zend, patikilyèman nan mitan popilasyon ki pi vilnerab nou yo. Sòf si nou kontinye goumen ak menm ferveur ki te ede kenbe VIH anba kontwòl, SIDA pral responsab pou plizyè milyon moun ki ka evite plis lanmò,” te di. Doktè V. Sam Prasad, Direktè Pwogram Peyi pou AHF India Cares. "Pandan ke peyi Zend pran angajman pou ede mond lan retabli de COVID-19 nan ogmante aksè a vaksen yo - sèl fason pou moun k ap viv ak VIH yo viv yon vi an sante se jwenn aksè a tretman pou sove lavi yo. Lidè Endyen ak lidè mondyal yo dwe kontinye efò pou mete fen nan SIDA – menm lè yo fè fas a COVID-19 oswa lòt kriz sante inevitab alavni.”

 

 

Lidèchip Lafrik sou yon Nouvo Konvansyon Sante Piblik Mondyal la
AHF fè lwanj apèl Prezidan Biden te fè pou vaksinen mond lan