AHF akeyi Ogmantasyon Bidjè HUD 15% Pwopoze Biden

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Enpak devastatè COVID la sou pwogram lojman ak sèvis pou moun ki san kay nan tout peyi a te pwolonje bidjè leta ak lokal yo ak repons soti kòt a kòt.

 

Pwopozisyon bidjè 68.7 milya dola Biden nan FY '22 pèmèt pou sibvansyon lojman pou 200,000 fanmi anplis. epi li pral ajoute $500 milyon dola—yon ogmantasyon apeprè 17 pousan—nan pwogram Sibvansyon Asistans pou Sanzabri.

 

LOS ANGELES (10 avril 2021) Defann jistis lojman soti nan AHF ak bra li a defans lojman, Lojman se yon dwa moun (HHR), jodi a ap aplodi bidjè 2022 Prezidan Joe Biden te pwopoze pou Depatman Lojman ak Devlopman Iben (HUD) li a, ki gen ladan l yon ogmantasyon jeneral 15% pi wo pase nivo aktyèl yo, e ki gen ladann ogmantasyon enpòtan pou de pwogram—Community Development Block Grant (CDBG) ak HOME (Home Investment Partnership Program)—ke administrasyon Trump la te eseye elimine plizyè fwa.

"Pwopozisyon bidjè Prezidan Biden pou HUD se yon gwo nouvèl epi li pa t 'kapab vini yon moman twò bonè," te di Michael Weinstein, prezidan AHF. “Menm anvan pandemi an, anpil milyon Ameriken t ap lite ak lojman abòdab pandan sanzabri yo t ap kontinye pèdi kontwòl. Nou remèsye administrasyon Biden an pou lidèchip li isit la epi ankouraje yo pou yo fè tout sa ki nan pouvwa yo pou gadyen bidjè a jiska liy fini ak nimewo sa yo ak ogmantasyon entak.”

Dapre yon istwa pibliye yè nan Politico, "Mezon Blanch lan pwopoze $68.7 milya dola pou finanse Depatman Lojman ak Devlopman Iben nan ane fiskal 2022, yon ogmantasyon 15 pousan sou nivo aktyèl yo, nan demann bidjè a te pibliye Vandredi".

Pwopozisyon bidjè Biden a pral pèmèt sibvansyon lojman pou 200,000 fanmi anplis epi li pral ajoute $500 milyon dola—yon ogmantasyon apeprè 17 pousan—nan pwogram Sibvansyon Asistans pou Sanzabri nan yon moman kote plis fanmi fè fas a pwospè pou yo pèdi kay yo akòz pandemi an. Politico te note tou ke, “HUD te devwale 4.9 milya dola nan nouvo sibvansyon ijans nan Jedi pou efò eta ak lokal pou prevansyon sanzabri kòm yon pati nan Plan sekou 1.9 bilyon dola te adopte mwa pase a".

 

“Nou bat bravo pou administrasyon Biden pou ogmante alokasyon bidjè yo pou asistans lojman ki nesesè anpil pou kominote ki pa gen revni epi ki pa loje yo ak sipò pou pwogram Community Development Block Grant ak HOME. Pwogram lojman enpòtan sa yo popilè nan tou de lejislatè yo ak piblik la—epi yo se pwogram tou ke Prezidan Trump te eseye koupe plizyè ane apre ane,” te di. Susie Shannon, direktè politik pou Lojman se yon dwa moun, bra AHF pou defans lojman. "Tan sa yo mande pou aksyon reyèl ak bidjè HUD Prezidan Biden a delivre li."

 

Politico te rapòte tou plan bidjè Biden a ta ranfòse “...finansman prèske 10 pousan, a $3.8 milya, pou pwogram Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè. Epi li ta bay Pwogram Patenarya Envestisman HOME a yon lòt $500 milyon dola, sa ki mennen finansman total li a $1.9 milya dola, pi wo nivo finansman pou pwogram nan depi 2009.

# # #

COVID-19: AHF avèti Administrasyon Biden, 'Ou ap koutize dezas sou vaksen mondyal yo'
Resipyan Kapòt Kreyatif Debut sou Campus!