28 AG Eta a mande HHS Sek. Azar Anfòse Lwa sou Pri Medikaman 340B

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

 

28 AG Eta a mande HHS Sek. Azar Anfòse Lwa sou Pri Medikaman 340B

Pandan gwo pandemi coronavirus, nèf konpayi dwòg vakabon anonse yo refize bay sèten medikaman nan 'pri 340B' legalman obligatwa. jan seksyon 340B Lwa sou Sèvis Sante Etazini egzije sa

California AG Xavier Becerra, prezidan eli Ameriken Joe Biden kandida pou vin pwochen Sekretè HHS, se pami moun ki siyen yon lèt bay Sekretè HHS sòtan, Alex Azar, ki mande li adrese refi konpayi dwòg yo pou yo swiv lwa pri medikaman yo.

WASHINGTON (14 desanm 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) te fè lwanj 28 pwokirè jeneral eta ameriken ki te trase yon liy nan sab la pou pwoteje yon pati esansyèl nan rezo sekirite swen sante a: la. 340B Pwogram pri Medikaman kont Evaris san limit endistri dwòg la. Nan yo Lèt 14 desanm, gwoup inite toulede pati nan avoka jeneral eli yo mande pou US Health and Human Services (HHS) Sekretè Alex Azar pran dispozisyon imedyat pou fè respekte lalwa a “pou adrese refi ilegal konpayi dwòg yo pou bay antite ki garanti yo rabè medikaman enpòtan tankou sant sante kominotè anba Pwogram Pri Pri Medikaman 340B.”

An jeneral, avoka yo te deklare avèk elokans,

“Chak jou manifakti dwòg yo vyole obligasyon legal yo, pasyan vilnerab yo ak sant swen sante yo prive de resous swen sante esansyèl ke Kongrè a te gen entansyon bay. Manifaktirè dwòg yo, san yo pa jistifye, dezobe egzijans pri rabè pou pasyan ki gen revni fèb epi/oswa kondisyone san rezon pri 340B sou demann done yo, anpeche pasyan sa yo medikaman abòdab nan detriman sant sante ak lopital ki sèvi kominote vilnerab sa yo. Pandan yon kriz sante piblik nasyonal, aksyon sa yo espesyalman flagran epi yo pa ka inyore ... "

"Gwoup ofisyèl eli ki soti toulede pati sa a ki soti nan chak rejyon nan Etazini nan okenn tèm ensèten te di konpayi sa yo ke aksyon yo se ilegal. Nou patikilyèman ankouraje ke Pwokirè Jeneral Kalifòni Xavier Becerra, prezidan eli Ameriken Joe Biden kandida pou vin pwochen Sekretè Sante ak Sèvis Imen Ameriken an, te siyen lèt la pou mete konpayi visye sa yo sou avi ke li pral defann pwogram nan,” te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “AHF rekonesan anvè chak nan yo paske yo defann yon pwogram ki pa koute kontribyab yo anyen epi ki ranfòse rezo sekirite swen sante peyi a lè li anba estrès san parèy.”

340B se yon liy sovtaj ki pèmèt founisè filè sekirite san bi likratif, tankou lopital nan zòn riral yo ak klinik VIH/SIDA k ap resevwa finansman atravè pwogram federal yo, pou yo jwenn medikaman sou preskripsyon ak pri ki pi ba yo. Li te etabli ak sipò toulede parti kòm yon pati nan Lwa sou Swen Sante Veteran an 1992. Avèk ekonomi 340B, klinik Ryan White VIH ak lòt antite ki garanti yo kapab detire fon sibvansyon yo, ofri yon seri sèvis pi laj, epi amelyore kalite swen yo. pou popilasyon vilnerab ki pa gen asirans yo, tankou moun k ap viv ak VIH.

 

Dapre priz la, Rapò 340BPwokirè Jeneral Connecticut Tong (D) ko-dirije kowalisyon toulede pati nan ofisyèl lwa eta aTi bèf, Pwokirè Jeneral Kansas Derek Schmidt (R), epi Nebraska Pwokirè Jeneral la Doug Peterson (R). Lòt eta yo reprezante yo Kolorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Ak nan District of Columbia.

AHF te kontinye kritike nèf konpayi dwòg sa yo ke aksyon AG yo ap rele "ilegal". (Gade deklarasyon pou laprès: 'AHF eksploze Amgen sou restriksyon sou dwòg; Mande Biden Admin. pou sanksyon li ak lòt moun.')

AHF pou nasyon rich yo: 'Sispann Ranfòsman Patant VAX COVID-19!'
AHF Cheers Kou Siprèm 'Rutledge' Desizyon ki pèmèt eta yo kontwole PBMs