AHF koupon pou swaf nan zòn riral Nijerya

In Global En, Nijerya pa Julie

Plizyè milye Nijeryen nan zòn riral yo kounye a gen aksè a dlo potab apre konstriksyon yon twou AHF komisyone (pi dlo) pou kominote Agan nan Benue - yon eta nan nò-sant Nijerya.

Lidè kominotè yo fè yon seremoni pou ouvri pi dlo a ofisyèlman.

Anvan enstalasyon pi santralize a, tout popilasyon Agan an, apeprè 6,000 moun, te gen yon sèl sous dlo potab—yon pi ki te retabli nan klinik kominotè AHF. Moun ki te rete lwen etablisman an te oblije vwayaje gwo distans pou jwenn dlo pwòp oswa jwenn dlo nan rivyè ak rivyè.

“Li enposib pou w kenbe sante w san w pa gen aksè a dlo pwòp e pwòp. Pou yon pri total de yon ti kras plis pase yon dola pou chak manm kominote a, mwen kontan rapòte ke nou te ale pi lwen pase bati yon twou senp ki ta benefisye sèlman kèk moun," te di. Doktè Echey Ijezie, Direktè Pwogram Peyi AHF Nijerya. "Okontrè, nou te enstale yon twou, tank dlo, ak yon ponp dlo ak panno solè kòm sipò pou elektrisite - tout bagay sa yo benefisye tout kominote Agan an."

Dapre UNICEF, timoun ki poko gen laj 5 an gen, an mwayèn, 20 fwa plis chans pou yo mouri nan maladi dyare ki asosye ak dlo pòv, asenisman ak ijyèn pase nan vyolans nan konfli. Maladi ki gen rapò ak dlo ak asenisman se youn nan kòz prensipal lanmò timoun ki poko gen 5 an.

Sekretè Egzekitif Enterimè Ajans Kontwòl SIDA Benue, Doktè Awodi Jacob ofisyèlman te deklare twou a louvri pou itilize nan dat 12 oktòb la. ''Nou remèsye ak apresye AHF, epi n ap toujou wè ou kòm patnè nou nan pwogrè nan eta Benue.' ' Li te bat bravo tou pou AHF pou efò li yo, sitou pandan pandemi COVID-19 la.

Chèf Kominote a, Zaki Chèf Utume te eksprime tou lajwa tout kominote a, paske twou a vle di fanm yo ak timoun yo pa pral oblije mache byen lwen pou yo chèche dlo.

AHF ap travay nan Nijerya depi 2011 epi li bay 22,285 kliyan ki anrejistre ak swen pou VIH, ki gen ladan 10,735 nan Benue State ak 1,036 ki sèvi nan klinik Agan AHF la.

Manm kominote Agan youn ede lòt jwenn dlo nan twou a. Li komen pou wè Nijeryen nan zòn riral yo san yo pa mask figi epi yo pa respekte mezi distans sosyal yo.

Pandan COVID-19 ap monte, AHF mande pou 'pa pataje lè' nan nouvo kanpay panno afichaj Nat'l.
Defans VIH = Chanjman Lejislasyon an bale nan Nepal