SIDA: Lòt Pandemi an

In Mondyal, Global En pa Julie Pascault

Jounen Mondyal SIDA sa a, SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) ap anonse tèm alè a - "SIDA: Lòt Pandemi an." Nouvo tèm sa a ak logo korespondan sa a sèvi kòm yon rapèl nan mond lan ke menm nan tan nan yon nouvo pandemi, VIH/SIDA rete youn nan maladi enfektye ki pi mòtèl nan listwa epi yo dwe kenbe segondè sou ajanda sante piblik mondyal la.

AHF akeyi tout moun atravè lemond - òganizasyon ak moun menm jan - pou itilize tèm "SIDA: Lòt Pandemi an." Ou lib pou jwenn aksè nan logo wo rezolisyon yo isit la!

Menmsi VIH/SIDA ka trete epi prevni, 38 milyon moun toujou ap viv ak VIH atravè lemond. Gen 1.7 milyon nouvo enfeksyon chak ane, epi yo estime 690,000 moun toujou mouri akòz kòz ki gen rapò ak VIH/SIDA chak ane. Anviwon 12.6 milyon moun k ap viv ak VIH/SIDA toujou pa jwenn aksè nan tretman pou sove lavi yo.

"COVID-19 te vòlè tit yo ak devaste kominote yo atravè lemond, men nou pa dwe bliye pandemi an ki te anraje pou plis pase 30 ane epi ki toujou afekte dè milyon de moun nan lemonn," te di Terri Ford, Chèf Defans ak Politik Global AHF. "Li absoliman vital pou lidè mondyal yo kenbe atansyon yo sou VIH la Jounen Mondyal SIDA sa a ak pi lwen toujou—e kanpay tankou 'SIDA: Lòt Pandemi an' se sèlman yon fason pou ankouraje yo kenbe pwomès la sou SIDA."

Repons mondyal SIDA a toujou toujou tonbe kout chak ane jiska $ 6 milya nan sa ki nesesè pou finanse ase efò atravè mond lan. Donatè gouvènman yo dwe bay jistis yo pou amelyore epi kontinye efò prevansyon VIH yo epi asire tout moun ki bezwen li gen aksè ekitab nan swen ak tretman pou sove lavi yo.

“Menmsi nou te fè gwo pwogrè nan batay kont VIH/SIDA ann Afrik ak atravè mond lan, nou toujou gen anpil wout pou nou ale,” te ajoute Doktè Penninah Iutung, Chèf Biwo Afrik AHF. “Li tou senpleman inakseptab ke moun k ap viv ak VIH nan anpil pati nan mond lan toujou ap lite pou jwenn tès gratis oswa abòdab ak terapi antiretwoviral. Kapòt yo menm difisil pou jwenn nan anpil peyi, menm si yo se fason ki pi efikas pou sispann transmisyon VIH epi yo trè efikas. Kit moun rich oswa pòv, tout moun merite abilite pou jwenn medikaman pou sove lavi yo, tankou medikaman jenerik, kèlkeswa pozisyon ekonomik yo. Kòm pa gen vaksen VIH toujou sou orizon an, garanti prevansyon ak tretman pou tout moun se sèl fason nou pral defèt viris la epi evantyèlman mete fen nan pandemi sa a.”

Nan Jounen Mondyal SIDA 2020, AHF pral òganize yon foul moun nan evènman vityèl ak distans sosyal. Asire w ke ou veye epi rantre nan nou an pèsòn oswa sou entènèt pou ede asire mond lan pa janm bliye "SIDA: Lòt Pandemi an."

Abòde COVID-19 nan Amerik yo - Enskri Kounye a!
Videyo soti nan C20! Bezwen pou yon nouvo konvansyon mondyal sante piblik