Pen ak yon men ede Lesotho

In Global En, Lezoto pa Fiona Ip

Pou popilasyon vilnerab yo, ensekirite alimantè ak COVID-19 souvan mache men nan men—men li se menm pi danjere pou moun k ap viv ak VIH, paske aderans yo nan medikaman sove lavi souvan depann sou kapasite kliyan yo pou yo manje anvan yo pran medikaman yo.

Pou ede konble diferans lan epi kenbe kliyan yo kouran sou antiretwoviral yo, AHF Lesotho ak Premier Foods te mete tèt ansanm pou moun ki pi bezwen yo ak de inisyativ separe men ki gen rapò: donasyon pen chak semèn nan senk klinik AHF pa konpayi manje a ak yon evènman distribisyon manje ijans. etabli pa AHF Lesotho ki te delivre pasèl manje bay 630 kliyan.

"Nou rekonesan pou boulanjri Lesotho [Premier Foods] ki te ranpli yon bezwen kritik pou kliyan nou yo, ak anpil defi ki fè fas a ki ogmante frajilite yo," te di. Mapaballo Mile, AHF Lesotho Country Program Manager. "Premier Foods te nonmen AHF pou resevwa ak distribye pen an - plis pase 1,200 pen - ki te delivre nan klinik nou yo yon fwa pa semèn jiskaske restriksyon fèmen pòt yo te leve."

Anplis de don pen yo, AHF Lesotho te òganize yon evènman distribisyon manje kote kliyan yo te detèmine ki pi nan bezwen yo te kapab ranmase pasèl manje san danje. Kliyan yo enkli manman ki bay tete, jèn adolesan, granmoun aje san sipò, òfelen ak fi chèf fanmi.

"Manje se premye 'medikaman' kliyan yo bezwen anvan yo pran tretman yo, kidonk nou te kontan pou nou kapab bay nivo sipò sa a kliyan ki te gen difikilte pou jwenn manje pandan fèmen pòt yo," te ajoute Direktè Medikal AHF Lesotho. Dr Patrick Kanyema. “COVID-19 te mete yon presyon sou nou tout, men li enpòtan pou nou kenbe pwogrè nou te fè nan konbat VIH/SIDA. Jwenn manje pou kliyan nou yo pandan yon kriz se jis yon fason pou kontinye batay sa a.”

AHF ap travay nan Lesotho depi 2013 e kounye a bay 33,110 kliyan ki anrejistre ak swen pou VIH.

Batay AHF pou Lojman Abòdab
AHF mande Konsèy vil LA pou defann Dwa Anti-Degèpisman Pandan Pandemi