AHF Depoze Petisyon Tribinal Siprèm Kalifòni nan Pwosè Lojman Ekitab Hollywood

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

AHF ap chèche aplike ak aplike Lwa federal sou Lojman Ekitab ak Lwa sou Travay ak Lojman Ekitab Kalifòni pou sispann efè diskriminatwa kat devlopman nan Hollywood: Sou entènèt jwèt Sunset Gordon TowerRezidans PaladyòmKafou Hollywood ak youn te planifye nan la Amoba Mizik sit

 

LOS ANGELES (30 jiyè 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) te depoze yon 'petisyon pou revizyon' ak Tribinal Siprèm Kalifòni nan yon litij li te premye depoze nan Tribinal Siperyè Kalifòni, Konte Los Angeles nan mwa Out 2019 kont Vil Los Angeles, Konsèy Vil LA ak plizyè pwomotè pwopriyete liks. Petisyon an te depoze lendi 27 jiyèth (Ka No. S263550).

 

AHF te deklare vyolasyon tou de lwa federal ak lwa leta sou lojman ki gen entansyon elimine diskriminasyon lojman, baryè nan lojman minorite yo ak kominote entegre nan pèmi, planifikasyon ak konstriksyon nan kat liks-itilize melanje rezidansyèl, komèsyal ak/oswa pwojè devlopman amizman nan zòn Hollywood la. .

 

Petisyon AHF te fè bay Tribinal Siprèm la kounye a ap chèche anile desizyon Tribinal Apèl la pou pèmèt aplikasyon Lwa federal sou Lojman Ekitab la (FHA) ak Lwa sou Travay ak Lojman Ekitab Kalifòni (FEHA) toutotan AHF kwè epi afime li ta dwe aplike nan kat pwojè devlopman Hollywood yo: Sou entènèt jwèt Sunset Gordon Tower, Rezidans Paladyòm, Kafou Hollywood ak youn te planifye nan la Amoba Mizik sit.

 

Kat devlopman pwolongasyon yo nan yon reyon yon mil nan Hollywood, sa ki mete presyon ekonomik sou rezidan ki pi ba revni yo nan zòn nan. Twa nan kat yo detire sou Sunset Boulevard. Pwosè AHF fè konnen kat bilding sa yo pral deplase moun ki gen koulè yo nan kay yo ak katye yo epi yo te apwouve san yo pa bay bon jan mezi pou anpeche deplasman sa yo. Lwa sou lojman ekitab yo pwoteje minorite yo ki afekte yon fason disproporsyonel pa yon politik vil oswa yon pratik ki netral fasyal.

 

Nan depoze li a, AHF esplike sa ki enpòtan nan rezònman li pou soumèt yon petisyon pou revizyon:

“Pwoblèm prensipal ki prezante nan petisyon sa a se si lwa leta ak federal pou lojman san patipri yo pral kontinye adrese reyalite diskriminasyon ki gen enpak diferan epi rive jwenn dènye fòm diskriminasyon sa a, oswa, jan Tribinal Apèl la te di nan desizyon li te pibliye a, lwa lojman ekitab yo dwe entèprete jis pou entèdi reklamasyon sa yo ki baze sou yon estanda ki fèk anonse pou plede yon ka prima facie diskriminasyon ki gen enpak diferan.”

“Pa gen yon sèl nan devlopman pwopriyete liksye sa yo nan Hollywood ki gen prèske ase inite lojman yo mete sou kote kòm abòdab pou fanmi ki pa gen anpil oswa ki gen anpil revni, epi yo kolektivman kontinye jantifikasyon ak deplasman an gwo nan kominote ki gen revni fèb, ki an gwo minorite soti nan. Hollywood, "te di Michael Weinstein, prezidan AHF. "Nou kwè tribinal yo pa t kòrèk nan entèpretasyon lwa yo epi avèk respè ap chèche rekonsidere devan Tribinal Siprèm Kalifòni."

 

 

Petisyon AHF fè remake epi poze yon lòt kesyon:

“Kòm dènye evènman yo konfime, plizyè syèk diskriminasyon te kreye disparite kontinyèl ak enpòtan pou kominote koulè k ap chèche plas yo merite nan rèv Ameriken an. Petisyon sa a soulve yon kesyon fondamantalman enpòtan pou konnen si istorikman diskriminasyon kont minorite yo gen nenpòt remèd anba lwa lojman ekitab pou politik ki efektivman chase yo soti nan sèten kominote.”

Li di tou ke:

“Lojman abòdab ak jistis rasyal se pwoblèm ki evidan nan tout eta a. Ka sa a enplike tou de, paske opinyon Tribinal Apèl la pibliye enpoze nouvo baryè pou kominote koulè yo ak lòt viktim diskriminasyon yo pou yo konteste politik lojman ki fòse minorite yo kite katye 'dezirab' pou tout tan.”

Etid yo montre ke devlopman lojman gwo echèl, gwo pousantaj mache san ase inite abòdab se lye ak deplasman an mas nan rezidan vwazen ki gen ti revni. Rezidan ti revni sa yo se moun ki gen koulè ki disproporsyonelman. AHF ofri yon premye egzanp deplasman ti revni ak minorite sa yo nan pwosè inisyal li a ak petisyon aktyèl la—Devlopman Crossroads Hollywood la, ki pral demoli plis pase 80 apatman lwaye estabilize ki egziste deja yo, ki pral deplase yon kominote ki byen solid ki gen plizyè dizèn ane. -revni, majorite rezidan Latino.

 

Katye Hollywood Center a se apeprè 50% blan, 32% Panyòl/Latino, 12% Azyatik, ak 6% Nwa oswa Afriken Ameriken. Sepandan, moun ki abite Panyòl/Latino yo gen yon revni ki pi ba disproporsyonelman, ak tou de revni medyàn nan kay la ak revni per capita byen lwen pi ba pase medyàn Konte yo.

 

Kat pwojè Hollywood nan devlopman ki vize nan pwosè ak petisyon AHF yo genyen ladan yo:

  • Sou entènèt jwèt Sunset Gordon Towersou Sunset Boulevard, yon konplèks apatman 22 etaj, prèske nèt sou mache a pa konpayi devlopman CIM.
  • Rezidans Hollywood Palladium, pa devlopè Crescent Heights, jimo gwo fò tou won 28 etaj ki pral loje 730 inite rezidansyèl yo.
  • Kafou Hollywood,pa Harridge Development Group, yon pwojè ki gen ladan l 950 apatman nan 3 bilding ki wo, plis pase 100 apatman yo pral mete sou kote pou fanmi ki gen anpil revni. Sepandan, Harridge pral demoli plis pase 80 inite lojman apatman lwaye estabilize ki egziste deja, kidonk benefis nè nouvo inite lojman abòdab yo se jis 20 inite lojman.
  • Epi, devlòpman rezidansyèl ak komèsyal liksye ki poko gen 26 etaj, 200 inite ki poko gen non ki pa bay prèske pa gen okenn lojman pi ba a mache pa GPI Companies pou sit la. Amoba Mizik sou Sunset Boulevard.
AHF lajistis Los Angeles pou sispann devlopman liks ki asosye ak koripsyon Huizar
Distribisyon Manje rive nan fanmi yo nan Repiblik Dominikèn