AHF & Patnè pou Gouvènè Newsom ak Lejislati Kalifòni: “Sispann Lwa Costa-Hawkins la; Pwoteje lokatè yo!” Press Teleconf, Jedi, 23 avril, 10 am PT

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Pandan pandemi COVID-19 la ap kontinye mòtèl li epi an repons a enpak devastatè li genyen sou travay ak ekonomi an, defansè yo pral peze Gouvènè CA Gavin Newsom ak lejislati eta a pou yo sispann lwa ki limite kontwòl pri lwaye nan prèske tout Kalifòni.

 

Sispansyon Costa-Hawkins ta pèmèt vil yo ak konte yo elaji ak ranfòse kontwòl pri lwaye nan tout eta a, ede plizyè milyon nan ekonomi peyi a ki fèmen kounye a ap lite ak depans lojman; Gwoup Lojman an vle retire Lwa sou Abòdab Lwaye Novanm nan si eta a sispann Costa-Hawkins.

  

LOS ANGELES (22 avril 2020) An repons a enpak ekonomik enfimite pandemi COVID-19 la ap genyen nan Kalifòni, defansè jistis lojman ak sipòtè nan Lwa sou Abòdab pou lokasyon (RAA), yon inisyativ bilten vòt eta Novanm 2020 ki pral pèmèt pou ekspansyon kontwòl pri lwaye nan tout Kalifòni, te lanse yon kanpay defans wo pwofil pou peze Gouvènè Kalifòni Gavin Newsom ak lejislati eta a sispann Lwa 1995 Costa-Hawkins Rental Housing, yon lwa ki aktyèlman anpeche kontwòl lwaye nan prèske tout Kalifòni.

 

Nan yon lèt Voye nan biwo Gouvènè a jodi a, moun k ap sipòte RAA a te endike ke yo ta menm retire mezi bilten vòt la si Newsom ak lejislati a sispann lwa 1995 la, ekri: "Nan lespri koperasyon, nou pral retire inisyativ nou an nan bilten vòt Novanm 2020 la si eta a adopte yon sispansyon Lwa sou Lojman Lojman Costa-Hawkins.".

 

COVID-19 te jete ekonomi Kalifòni an nan sezon otòn lib, ak plis pase 2.3 milyon nouvo reklamasyon chomaj ki te ranpli nan twa semèn yo apre deklarasyon yon eta dijans. Sispansyon nan Costa-Hawkins ta pèmèt vil lokal yo ak tout ti bouk yo enstiti kèk fòm kontwòl lwaye nan tout Kalifòni pou ede kèk nan milyon moun ki te pèdi travay ak revni nan ekonomi peyi a fèmen. Li ta ede tou anpil lòt moun ki deja gen difikilte ak depans lojman notwa eta a, ki gen ladan prèske 30% nan kay Kalifòni ki depanse mwatye revni yo nan lwaye.

 

KISA:             TELECONFERANS Laprès:  Defansè jistis lojman yo ak sipòtè Lwa sou Abòdab Lojman yo peze Gouvènè Newsom ak Lejislati Kalifòni pou SISPANN Lwa 1995 sou Lojman Lojman Costa-Hawkins epi pèmèt mezi kontwòl lwaye lokalman nan eta a.

 

KILÈ:             THURSDAY, Avril 23, 2020 - 10: 00 am PT  

Telekonferans konpoze enfòmasyon: + 1.877.411.9748 kòd patisipan # 7134323

KIYÈS:      Rene Moya, Direktè, Lojman se yon dwa moun ak Direktè kanpay, Lwa sou Abòdab Lwaye (RAA) Michael Weinstein, Prezidan, AIDS Healthcare Foundation, prensipal sipòtè RAA

Susan Shannon, Direktè Règleman, Lwa sou Abòdab Lwaye (RAA)

Lòt Oratè TBD

 

MEDIKAL KONTAK:

Ruthie Thomas, Direktè Kominikasyon, Lwa sou Abòdab Lwaye (RAA)

[imèl pwoteje] (310) 663-4159 selilè

Ged Kenslea, AHF Kominikasyon Dir., [imèl pwoteje]  (323) 791-5526 selilè

 

“Kriz lojman ak sanzabri Kalifòni yo tou agrave kounye a pa pandemi COVID-19 la. Nou tout bezwen mete tèt yo ansanm pou adrese echèl defi ki devan nou an,” te di Michael Weinstein, Prezidan AHF, òganizasyon ki patwone inisyativ vòt Lwa sou Abòdab pou Lwaye a. “Kounye a, vil nou yo ap mare anba lwa lojman demode sa a pou limite plis ogmantasyon pri lwaye yo. Sispann Costa-Hawkins ta pèmèt vil ak konte yo pase kontwòl lwaye ki pi solid pou limite ogmantasyon pri lwaye epi pwoteje plis lokatè kont deplasman. Nou dwe fè tout sa nou kapab pou pote estabilite ak soulajman pou lokatè yo nan moman kritik sa a. Kidonk, nan lespri koperasyon, nou pral retire inisyativ nou an nan bilten vòt Novanm 2020 la si eta a adopte yon sispansyon Lwa sou Lojman Lojman Costa-Hawkins.”

 

“Plis pase tout tan, pozisyon prekè lokatè nan Kalifòni yo ap mete nan yon gwo soulajman. Kounye a se pa moman pou mwatye mezi - sa a se pi move kriz ekonomik lokatè yo te rankontre nan yon syèk, "te ajoute. René Christian Moya, Lojman se yon dwa moun ak Direktè kanpay Lwa sou Abòdab pou Lwaye. “California te deja sibi yon kriz istorik nan lojman abòdab anvan COVID-19. Ofisyèl eli nou yo dwe gen kouraj pou pwoteje 17 milyon lokatè eta nou an.”

 

Lwa sou Abòdab pou lokasyon an

Lè yo adopte, Lwa sou Abòdab Lwaye a pral retire restriksyon aktyèl yo nan lwa eta a, bay vil yo ak konte yo pouvwa pou aplike ak elaji règleman kontwòl pri lwaye ki limite kantite pri lwaye yo ka ogmante chak ane. Li ta pèmèt kominote lokal yo:

  • Elaji kontwòl lwaye a nan plis bilding pandan y ap egzante bilding ki fèk konstwi.
  • Egzante pwopriyetè kay yon sèl fanmi ki posede jiska de kay.
  • Pèmèt limit sou ogmantasyon pri lwaye lè yon nouvo lokatè demenaje.

 

Lojman se yon dwa moun (HHR), se divizyon defans lojman nan AIDS Healthcare Foundation (AHF), ak dirijan sipòtè RAA a. Mezi a gen andòsman nan Senatè Bernie Sanders, travay ak dwa sivil icon Dolores Huerta, Depite Maxine Waters ak yon seri òganizasyon defans lokatè ak jistis sosyal ki pi byen konsidere nan Kalifòni, ki gen ladan Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) ak Eviction Defense Network, ansanm ak gwo sendika travayè yo, tankou UNITE HERE Local 11.

 

Mezi bilten vòt kontwòl pri lwaye a vin ogmante ijans pandan pandemi COVID-19 la, paske dè milyon de Kalifòni ki deja ap lite ak gwo depans lojman eta a te pèdi travay ak revni kounye a nan ekonomi peyi a fèmen.

 

Pwopriyetè Kay ak Lokatè United patwone Lwa sou Abòdab pou Lwaye a, ak yon gwo finansman pa AIDS Healthcare Foundation.

 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kanpay pou sispann Costa-Hawkins, tanpri vizite: http://protectrentersnow.org/

 

Aprann plis tou nan https://www.rentcontrolnow.org/ ak https://www.housinghumanright.org/.

# # #

AHF selebre lavi aktivis VIH Edward Shaw
Defann Caravan & Circle LA's Vacant Sunset Gordon Tower Vandredi; Mande itilizasyon li kòm Lojman pou San Kay