Defèt nan SB 50 yon viktwa pou Lojman Abòdab, di Lojman Se Yon Dwa Moun

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Gwoup la di lejislatè yo ta dwe travay avèk TOUT moun ki gen enterè yo pou yo elabore yon plan devlopman lojman ki viable ki satisfè bezwen Kalifòni ki pa gen revni, vil yo ak eta a an jeneral; ofri tou pou travay avèk Senatè Wiener pou fòme yon pwojè lwa ki ofri aksyon ki pi enpòtan sou lojman vrèman bon mache ak sanzabri.

 

SACRAMENTO (30 janvye 2020) Lojman se yon dwa moun (HHR) te pwoklame jodi a ke defèt Jedi nan Sacramento nan lejislasyon ki gen anpil konteste ke yo rekonèt kòm SB 50, yon pwojè lwa Senatè Eta Scott Wiener te ekri e ki depann anpil sou teyori ekonomik echèk koule, ouvri wout la pou aksyon ki pi enpòtan sou lojman eta a ak kriz san kay ansanm ak fabrike nouvo lejislasyon pou kreye lojman vrèman abòdab.

 

Pwojè lwa a (nan twazyèm iterasyon li sou de ane ki sot pase yo) te wè pa anpil moun kòm yon kado pou Big Real Estate ak devlopè lojman liksye, youn ki ta devaste kominote klas mwayèn ak travayè nan tout eta a.

 

"Nou remèsye Sena Eta a pou previzyon li jodi a ki rejte SB 50 epi li veye, anvan tout bagay, pou Kalifòni ki ap travay di ak vilnerab atravè eta a," te di. René Christian Moya, direktè Lojman se yon dwa moun. “Defèt SB 50 vrèman se yon viktwa pou lojman abòdab, yon viktwa ki ofri tou opòtinite pou aksyon ki pi enpòtan ak efikas sou kriz sanzabri nan Kalifòni. Nou pare e nou dispoze pou travay avèk lejislatè eta yo, ki gen ladan Senatè Wiener, pou elabore yon plan pwodiksyon lojman ki viable ki abòde dirèkteman kriz abòdab la pandan y ap pran kriz deplasman nan vil nou yo oserye. Nou menm ak lòt dwa lokatè yo ak gwoup kominote yo rekonèt tou kriz la—ki se pa tou senpleman yon kriz lojman, men se yon kriz lojman. aksesibilite ak kriz gentrifikasyon—e atann yon plas nan tab la pou asire ke yon estrateji efikas, ki baze sou kominote a pou pwodui lojman vrèman bon mache.”

 

Anplis dwa lokatè yo ak gwoup kominotè yo, Housing Is A Human Right vle tou rekonèt epi remèsye vil yo atravè eta a ki te opoze ak espresyon kont SB 50 la. , politik lojman liksye ki te deja alimante kriz lojman abòdab Kalifòni ak kriz gentrification nan anpil nan vil Kalifòni yo. Olye de sa, lidè eli yo ta dwe aplike "3Ps" yo:

 

  • Pwoteje lokatè yo: anpeche gentrifikasyon ak sanzabri nan kenbe lwaye anba kontwòl epi dekouraje degèpisman;
  • Prezève kominote yo: sipòte politik pwogresif, dirab sou itilizasyon tè ki kenbe entegrite katye yo epi ki pèmèt fanmi travayè ak klas mwayèn yo rete nan kominote yo;
  • Pwodui lojman: Pwodui lojman vrèman abòdab atravè reitilizasyon adaptab ak nouvo konstriksyon ki efikas.

Nou bezwen solisyon reyèl, reflechi ki mete moun sou pwofi.

Lwa Kalifòni sou Abòdab pou Lwaye a pral nan Bilten vòt Novanm!
AHF mande KI MOUN KI pou li imedyatman deklare nouvo kowonaviris la kòm yon ijans sante entènasyonal