AHF Ouvri Nouvo Klinik Tretman SIDA Gratis nan Bronx, NY

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Koupe riban ak seremoni dedikasyon Vandredi, Oktòb NOU, KA NAN – 2:00 pm – 5:00 pm

Pwogram fòmèl ak remak kòmanse a 2:30 ppm

 

BRONX, NY (9 oktòb 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) kontan anonse l ap ajoute yon lòt nouvo sant swen sante k ap bay pasyan yo swen ak sèvis medikal modèn pou VIH/SIDA kèlkeswa sitiyasyon asirans yo oswa kapasite yo pou yo peye, fwa sa a, ak premye klinik li nan Bronx. , New York kote bezwen swen ak sèvis yo rete gwo. Sit la pral tou kay yon AHF Famasi.

 

Nouvo Sant Byennèt/Swen Sante AHF/Bronx pral ouvri fòmèlman ak yon gwo ouvèti ak seremoni koupe riban sou Vandredi, Oktòb NOU, KA NAN apati 2:00 pm, ki chita nan 655 Morris Ave., Suite #2, Bronx, NY 10451.

 

Sit Bronx la ap ouvri 5 jou pa semèn ak swen medikal yo bay lendi (9:00 am – 6:00 pm), jedi ak vandredi (8:30 am – 5:30 pm) ak sèvis famasi lendi jiska vandredi. An plis, Kay Iris, yon òganizasyon afilye AHF ak youn nan sèl òganizasyon VIH/SIDA ki rete nan pi gwo vil New York/New Jersey zòn metwopolitèn ki konsantre espesyalman sou bezwen fanm k ap viv ak VIH oswa SIDA, pral gen anplwaye sou plas senk jou pa semèn pou bay yon seri sèvis konplè konplè.

 

KISA:            GWO OUVERTURE & SEREMONI KOUPE RIBAN pou NOUVO KLINIK VIH/SIDA   

                        AHF BRONX WELLNESS/HEALTHCARE CENTER ak AHF FAMASI

                                              

KILÈ:             VANDREDI, 11 oktòb 2019 – 2:00 pm – 5:00 pm

Koupe riban ak remak fòmèl:              2: 30 pm

 

KOTE: 655 Morris Avenue, Suite 2, Bronx, NY 10451 Tel: (347) 736-9046

KIYÈS:

 • Judith Sobowale, MD, AHF Bronx Wellness/Healthcare Center
 • Michael Weinstein, Prezidan AHF
 • Joseph Kerwin, Direktè Adjwen, Enstiti SIDA, Depatman Sante Eta New York
 • Demetre Daskalaskis, MD, MPH, Komisyonè Adjwen, Kontwòl Maladi
  Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (DOHMH)
 • Ingrid Floyd, Direktè Egzekitif, Iris House
 • Michael Wohlfeiler, MD, JD, Chèf Medsin, US pou AHF
 • Donna Tempesta, Chèf Biwo Nò/VP Finans pou AHF
 • Marlene LaLota, MPH, Direktè Rejyonal Senior, AHF
 • Èldè Antionettea Etienne, Love Alive Entènasyonal Sanctuary of Praise

 

Sèvis yo bay nan sant swen sante a pral gen ladan swen medikal prensipal ak jesyon ka (yon lòt afilye AHF bay, ACQC Sant SIDA Queens County) pou pasyan VIH/SIDA ak founisè medikal prensipal nan AHF Bronx Healthcare Center yo pral Doktè Judith Sobowale, MD.

 

"Bezwen pou swen ak sèvis medikal kalite siperyè, fasil aksesib pou pasyan VIH/SIDA nan Bronx la pa janm te pi gwo, ak pati nan Bronx rapòte kèk nan pi gwo ensidans VIH ak/oswa SIDA ak pousantaj nan pi gwo New York," te di Dr Judith Sobowale, MD, founisè medikal la ki pral trete pasyan yo nan nouvo Sant Swen Sante AHF Bronx la, “Mwen onore pou m travay pou ak ak AHF pandan n ap elaji atenn nan bay bon jan kalite swen ak sèvis medikal bay pasyan VIH/SIDA nan nouvo eta sa a. - etablisman atistik la."

 

"Apre dènye afilyasyon fòmèl nou ak AHF, nou kontan kounye a patenarya nan nouvo Bronx AHF Wellness/Healthcare Center sa a, kote Iris House pral bay sèvis sipò konplè gratis senk jou pa semèn," te di. Ingrid Floyd, Direktè Egzekitif Iris House. “Kòm yon ajans ki konsantre sou bezwen patikilye fanm k ap viv ak VIH oswa SIDA nan Greater New York pou plis pase vennsenk ane, nou rekonèt enpòtans nouvo etablisman sa a ki fasil pou jwenn nan Bronx, kote plis pase trant-de pousan nan tout ka VIH yo jwenn nan fanm nan vil Nouyòk.”

 

"Ansanm ak patnè Iris House nou yo, nou onore pou nou dedye nouvo Sant Byennèt/Swen Sante AHF sa a nan Bronx ak yon famasi AHF ki pral swiv byento nan lokal sa a," te di. Donna Tempesta, VP Finans ak Chèf Biwo Nò pou AHF. “Bronx fè fas a kèk defi pou adrese ensidans VIH/SIDA li yo ak enstalasyon tankou nou an—ki bay yon modèl yon sèl ki ofri tès, koneksyon, swen medikal ak sèvis ak famasi tout nan yon sèl kote—kapab fè anpil wout pou ede pasyan yo jwenn aksè epi rete. nan swen ak tretman."

 

“AHF konnen premye men enpòtans pou sipòte pasyan yo ak kliyan ak sèvis lokal ki baze sou kominote yo—ki gen ladan swen medikal, tretman ak sèvis famasi—in kominote a, tankou nouvo etablisman Bronx nou an pral ofri,” te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Nou te jwenn modèl yon sèl-stop nou an se kle pou asire pi bon rezilta sante pou pasyan yo epi nou espere epi nou espere sa a pral kenbe verite nan Bronx, ki te afekte disproporsyonèlman pa epidemi an."

 

VIH/SIDA nan Bronx

Dapre la 'Rapò mitan ane siveyans VIH, 2018' Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (DOHMH) te prepare dapre done ki te resevwa nan dat 30 septanm 2018, epi ki te rapòte apati 30 jen 2018, sou 126,547 moun k ap viv ak VIH nan vil Nouyòk nan epòk sa a, te gen...

 • 30,545 moun k ap viv ak VIH nan Bronx, oswa 24.1% nan tout ka VIH nan NYC (dezyèm sèlman nan ka nan Manhattan)
 • Ant 1 janvye ak 30 jen 2018, 217 nouvo ka VIH yo te jwenn nan Bronx (22.1% nan tout nouvo ka nan vil Nouyòk)
 • 39 nan rezidan Bronx sa yo (18.8%) te gen yon dyagnostik sida konkouran, sa vle di yo te vini an reta nan sistèm nan pou swen ak tretman
 • 32.9% (11,499) nan tout ka VIH nan mitan fanm nan New York (34,839) yo te jwenn nan Bronx, pandan y ap 20.8% (19,096) nan 91,708 ka yo idantifye nan gason nan vil Nouyòk yo te jwenn nan Bronx.

 

Aktyèlman AHF opere 66 lòt Sant Swen Sante nan 15 eta ak youn nan Distri Columbia ak youn nan Pòtoriko. Chak Sant Swen Sante bay pwogram medikal ki adapte a bezwen espesifik moun ki pa gen sentòm ak sentòm VIH/SIDA nan men pwofesyonèl medikal ak sipò ki kalifye.

Jounen Entènasyonal Tifi 2019 la
AHF bat bravo pou donatè yo ak lidèchip yo pou renouvèlman 14 milya dola Fon Global yo reyisi