AHF bat bravo pou Gouvènè Newsom paske li siyen Pwojè lwa ki entèdi kapòt kòm prèv (SB 233)

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

AHF bat bravo pou Gouvènè Newsom paske li siyen Pwojè lwa ki entèdi kapòt kòm prèv (SB 233)

 

Gwoup SIDA felisite gouvènè Kalifòni paske li siyen SB 233 (Wiener, D-San Francisco) ki entèdi posesyon kapòt kòm prèv pwostitisyon lè yo pouswiv yon moun pou krim travay sèks.

 

LOS ANGELES (31 jiyè 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te bat bravo pou Gouvènè Kalifòni Gavin Newsom paske li te siyen AK-233-SB (Scott Wiener, D-San Francisco), yon pwojè lwa ki entèdi posesyon kapòt pou itilize kòm prèv pwostitisyon lè yo pouswiv yon moun pou krim travay sèks.

 

"AHF felisite Gouvènè Newsom paske li te siyen san pèdi tan SB 233 Senatè Wiener a, yon lwa pridan ki pral ogmante sekirite pou travayè sèks, yon popilasyon souvan majinalize ki souvan ekspoze a vyolans ki ka itilize kapòt nan travay yo pou anpeche sèten risk sante," te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. "Lè yo elimine kapòt kòm prèv pwostitisyon, travayè sa yo ka gen mwens chans pou yo trape STD oswa vin ansent, kidonk bòdwo a ta dwe gen yon efè pozitif an jeneral sou sante piblik tou."

 

Dapre sitwèb Enfòmasyon sou Lejislatif Kalifòni ak rapò Digest Avoka Lejislatif li yo sou SB 233:

 

“Lwa ki egziste deja criminalize divès aspè nan travay sèks, tankou mande nenpòt moun ki angaje nan, oswa angaje nan, konduit lisben oswa disoli nan yon plas piblik, flannen nan yon plas piblik ak entansyon pou fè pwostitisyon, oswa kenbe yon nwizans piblik. Lwa ki egziste deja, Lwa sou Sibstans Kontwole Inifòm Kalifòni (CUCSA), kriminalize tou divès kalite ofans ki gen rapò ak posesyon, transpò, ak vann sibstans ki espesifye kontwole.”

 

SB 233 kounye a entèdi entwodwi posesyon yon kapòt kòm prèv nan pouswit pouswit yon vyolasyon mande oswa angaje nan konduit lisben oswa disoli nan yon plas piblik, mande oswa angaje nan zak pwostitisyon, flannen nan yon plas piblik ak entansyon pou komèt. pwostitisyon, oswa pou kenbe yon nwizans piblik, si ofans lan gen rapò ak yon zak pwostitisyon.

 

Lwa sa a entèdi arestasyon yon moun pou yon deli vyolasyon CUCSA oswa krim espesifik travay sèks, si moun sa a ap rapòte ke yo se yon viktim, oswa yon temwen nan, krim espesifik.

AHF bay KI MOUN KI: Vaksen Ebola la pwouve tèt li - Apwouve li kounye a!
AHF Alarme nan Rapò Patwouy Fwontyè Separe Fanmi Baze sou Eta VIH