AHF Alarme nan Rapò Patwouy Fwontyè Separe Fanmi Baze sou Eta VIH

In Nouvèl pa Ged Kenslea

AHF Alarme nan Rapò Patwouy Fwontyè Separe Fanmi Baze sou Eta VIH

 

WASHINGTON (26 jiyè 2019) Jodi a, AHF denonse deklarasyon Ladwàn ak Patwouy Fwontyè Etazini (CBP) ki fè konnen l ap itilize sitiyasyon VIH kòm baz pou separe fanmi k ap eseye antre Ozetazini nan fwontyè sid li a. Dapre la Washington lam, CBP chèf operasyon ki fè respekte lalwa Brian Hastings te di nan a 25 jiyè Odyans Komite Jidisyè House Ameriken an nan yon echanj ak Rep. Ameriken Jamie Raskin (D-Md.) ke CBP a ap itilize VIH kòm yon rezon pou separe fanmi yo.

Sepandan, depi 4 janvye 2010, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) te detèmine ke VIH se pa yon maladi kontajye ki gen enpòtans sante piblik.

 

AHF mande Sekretè Enterimè Depatman Sekirite Enteryè Ameriken an Kevin McAleenan, ki sipèvize CBP, pou l klarifye pwòp politik depatman an ki di ke "... siw gen enfeksyon VIH p ap rann yon etranje inadmisib Ozetazini ankò. 

 

"Stigma VIH se trè danjere," te di Michael Weinstein, prezidan AHF. “Separe timoun yo ak fanmi yo ase ekzòbitan. Men, sèvi ak VIH kòm yon baz pou separasyon plis stigmatize ak twomatize moun k ap viv ak VIH ki bezwen rete nan swen epi jwenn aksè a medikaman ki sove lavi. Nou mande gouvènman ameriken an pou l sispann imedyatman separasyon fanmi ki baze sou sitiyasyon VIH.”

AHF bat bravo pou Gouvènè Newsom paske li siyen Pwojè lwa ki entèdi kapòt kòm prèv (SB 233)
Prezidan Komisyon Konsèy AHF Dr Curley Bonds onore ak Prim Sèvis Turman Emory U a