LA Press Conf. JODIA (6/4) 12 midi—2019 Kantite moun ki san kay yo ap monte malgre $619 milyon dola nan depans gouvènman an.

In Pledwaye, Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Press Conf.—Konte 2019 LA a ap ogmante malgre $619 milyon dola nan depans gouvènman an

 

KONFERANS DE LPRÈS DEVOCATES yo madi 4 jenth 12:00 PM – KING EDWARD HOTEL, DTLA

 

Pandan ofisyèl LA yo pibliye konte sanzabri 2019 la, jistis lojman ak defansè sanzabri yo pral eksploze apwòch LA ki chè, ki pa efikas anpil pou kriz lojman sanzabri ak abòdab li yo epi rekòmande pou yo. 'Twa Ps: Pwoteje Lokatè, Prezève Kominote ak Pwodui Lojman.[1]'

 

AHF lanse tou nouvo kanpay tablo afichaj LA: 'Sanzabri touye' ak 'Jentrifikasyon ensidan.'

 

LOS ANGELES (3 jen 2019) Madi 4 jenth—jou ki ofisyèl Los Angeles yo pibliye fòmèlman konte sanzabri rejyon an 2019—jistis lojman ak defansè ki san kay ak 'Lojman Se Yon Dwa Moun, ' 'Healthy Housing Foundation pa AHF, "Kowalisyon pou Prezève LA,' Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ak lòt gwoup pral òganize yon KONFERANS POU LPRES sou nimewo sanzabri yo ak kritike repons ofisyèl gouvènman yo bay nan kriz la, ki gen ladan apwòch chè ak lajman inefikas yo nan katastwòf imen an nan sanzabri nan Los Angeles.

Konferans pou laprès ap fèt 4 jenth at 12:00 pm PT nan la Otèl King Edward (121 E. 5th Street, LA, CA 90013), yon otèl istorik ki genyen 150 chanm pou yon sèl chanm lokasyon (SRO) ki te konstwi an 1906 sou kwen Skid Row LA-e kounye a yon egzanp pratik nan 'reitilizasyon adaptatif'-ki Healthy Housing Foundation pa AHF te achte nan mwa avril. 2018 ak reutilize kòm lojman ki san kay ak anpil revni fèb.

KISA:           KONFERANS Laprès: 2019 LA KOTE SAN LAKAY LAGE—Defann fè kòmantè sou repons LA nan kriz sanzabri; ankouraje ofisyèl yo pou yo adopte 'Twa P yo': Pwoteje Lokatè, Prezève Kominote yo ak Pwodui Lojman' epi pouswiv 'reitilizasyon adaptatif' ansyen otèl SRO yo pou yo sèvi ak lojman Jeff Lewis pou san kay.

KI LÈ: Madi, Mwa jen pa, 2019                  12: 00 pm (midi)

KI KOTE:        Otèl King Edward 121 East 5th Street (nan Los Angeles St), LA, CA 90013

KIYÈS:                         Michael Weinstein, prezidan, AHF

  • Jill Stewart, direktè egzekitif, Coalition to Preserve LA
  • René Moya, direktè, Lojman se yon dwa moun
  • Clemente Franco, Avoka pou Itilizasyon Tè, Konsèy Katye Santral Sid
  • Susan Hunter, Fondasyon Lojman Sante (HHF)
  • Lòt defansè lojman TBD

 

BIRO TV: Konsidere pral LIVE soti nan otèl King Edward pandan tout jounen an ak istwa konte san kay

B-ROLL: Tours nan otèl King Edward, ak yon echantiyon refè chanm otèl la

 

 

Dapre la Los Angeles Times, "Los Angeles pral pibliye nimewo ki soti nan konte popilasyon san kay li yo ... epi ofisyèl yo ap tann nimewo a ap monte menmsi rejyon an te depanse $619 milyon ane pase a sou pwoblèm nan.” Jounal la separeman ak deja rapòte ki "Konte 2018 la te deklare te gen 53,195 moun ki san kay nan Konte Los Angeles."

 

Nan konferans pou laprès, defansè lojman yo pral ankouraje ajans gouvènman yo ak ofisyèl yo—ki te fòse piblik la, ki gen ladan anpil moun ki san kay, pou yo tann twazan pou premye inite lojman pou san kay Mesure HHH yo vin sou entènèt pita ane sa a—pou adopte yon apwòch yo. yo make kòm "Twa Ps'—'Pwoteje Lokatè, Prezève Kominote ak Pwodui Lojman".

 

An repons a ogmantasyon siyifikatif nan kantite moun sanzabri ki te espere nan Los Angeles yo pral anonse Madi, Michael Weinstein, prezidan AHF te ofri deklarasyon sa a: “Kriz sanzabri LA a se yon echèk imajinasyon e li pral bati sou yon fondasyon koripsyon nan City Hall. Istwa pral lanse yon jijman trè sevè sou nou pou pwodige privilèj sou devlopè bilyonè pandan plizyè milye mouri sou pave a. Se tou senpleman yon outraj moral ak yon wont. Chak jou adisyonèl ki pase lè yon sèl moun dwe andire endiyite sa a nan youn nan vil ki pi rich nan mond lan reflete mal sou nou tout. Majistra nou an ak konsèy vil nou an dwe responsab oswa nou se tout responsab."

 

Gwoup Jistis Lojman pou mande Ofisyèl LA pou yo adopte modèl SRO pou moun ki san kay

Semèn pase a, Konsèy Vil Los Angeles la te pase yon bidjè rekò 10.6 milya dola ki gen ladan 457 milyon dola ki prevwa pou pwogram sanzabri yo. Plis pase mwatye nan finansman sa a pral soti nan kosyon Mezi HHH la.

 

Mezi HHH, mezi bilten vòt vil Los Angeles byen entansyonèl ki otorize 1.2 milya dola nan bon pou peye pou konstriksyon 10,000 inite lojman pou moun ki san kay epi ki te pase ak 76% vòt an Novanm 2016 la, p ap loje premye rezidan li yo jiskaske 4th trimès 2019, lè premye pwojè yo fini—ki ofisyèl vil yo estime a yon pri plis pase $500,000 pou chak inite lojman.

 

Pandan konferans pou laprès Madi a, defansè lojman yo pral ankouraje ofisyèl vil ak Konte Los Angeles pou yo adopte modèl otèl SRO pou lojman pou moun ki san kay ke Healthy Housing Foundation by AHF te deplwaye avèk siksè depi Oktòb 2017 ak achte Madison Hotel la ak lòt otèl li yo. . Kat pwopriyete HHF te achte ak redeplwaye pou lojman sanzabri yo gen prèske 600 chanm (583).

 

Snapshot of the Homeless Crisis: Los Angeles 2017-2019

 

  • Ofisyèl nan 2019 konte sanzabri nan Konte Los Angeles—yo dwe lage JODI A (6/4) epi li espere ogmante.
  • Ofisyèl nan 2018 konte sanzabri nan Konte Los Angeles te 53,195, yon ti plonje soti nan 2017.
  • Jounal 2017 konte sanzabri nan Konte Los Angeles te prèske 58,000 (57,794), yon OGMANTE 23% depi 2016.
  • Gwo ogmantasyon sa a, a prèske 58,000 an 2017, sijere ke chemen an nan sanzabri kontinye ap depase efò entansifye ki - atravè sibvansyon lwaye, nouvo konstriksyon, kontak ak sèvis sipò - te fè plis pase 14,000 moun pèmanan nan lari yo ane pase a. (Los Angeles Times, 5/31/17)

 

AHF lanse nouvo kanpay panno reklam 'Homelessness Kills' ak 'Jentrification Sucks' nan LA                Semèn pase a, AHF te lanse yon nouvo kanpay reklamasyon panno reklam ki te gen entansyon mete dokiman Pwen Enpòtan an sou kriz san kay ak lojman k ap grandi nan Los Angeles. Kanpay la, ki parèt sou plis pase 30 tablo afichaj ak 100 anons otobis nan tout gran Los Angeles, gen ladan de mesaj diferan: 'Sanzabri touye' ak dezyèm lan, 'Jentrifikasyon enbesil'. Sèl tèks adisyonèl sou tablo afichaj 'Homeless' yo se adrès entènèt pou 'LAScandal.org' kote moun ka jwenn enfòmasyon sou kriz sanzabri yo, aprann sou move repons gouvènman an ak ofisyèl eli yo epi jwenn lyen pou kontakte dirèkteman Manm Konsèy Vil LA oswa Sipèvizè Konte LA pou ankouraje yo pou yo aji yon fason desizif ak pi vit pou rezoud kriz la.

# # #

[1] Twa P yo: 'Pwoteje Lokatè' – anpeche gentrifikasyon ak sanzabri nan kenbe pri lwaye anba kontwòl epi dekouraje degèpisman, Konsève kominote yo sipòte politik ki kenbe katye yo epi ki pèmèt fanmi travayè ak klas mwayèn yo rete lakay yo ak apatman yo epi 'Pwodui Lojman' Pwodui lojman vrèman abòdab atravè reitilizasyon adaptab ak nouvo konstriksyon ki efikas.

Premye selebrasyon fyète ki fè listwa ann Ayiti
Jij pou deside si CVS-Aetna Merger se yon move medikaman