AHF sipòte Entwodiksyon 'Lwa Medicare pou Tout moun nan 2019' nan Sena Etazini an

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (10 avril 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a fè lwanj Senatè Ameriken an Bernie Sanders (I-VT) pou entwodiksyon li nan Lwa 2019 Medicare pou Tout moun, ki ta fè tout moun k ap viv Ozetazini kalifye pou Medicare.

“Senatè Sanders te yon chanpyon san pran souf nan kòz la pou garanti bon jan kalite swen sante kòm yon dwa moun. Pwojè lwa li a adrese fòs ki kache yo ki fè sistèm swen sante nou an chè tèlman chè, tankou gwo depans administratif endistri asirans sante a ak pri dwòg obsèn," te di. Tom Myers, chèf zafè piblik AHF ak konsèy jeneral.

"Ozetazini gen sistèm swen sante ki pi konplike ak chè nan mond lan," Myers te di. "Lejislasyon Medicare for All Senatè Sanders la pral asire moun k ap viv ak VIH yo pral gen aksè a tretman epi yo pa oblije peye pou pri egzòbitan pou medikaman antiretwoviral ki sove lavi."

Pwogram Medicare Ozetazini an, ki gen yon dosye siksè 50 ane, kounye a disponib sèlman pou tout moun ki gen plis pase 65 an. Lejislasyon sa a ta rann swen sante ki finanse ak taks disponib ki nesesè medikalman tankou swen prensipal ak prevansyon, medikaman sou preskripsyon, swen ijans, -swen tèm, sèvis sante mantal, sèvis dantè ak swen vizyon. Menm jan ak Medicare, pasyan yo ta chwazi nan men doktè ak enstitisyon k ap patisipe yo.

Pwogram nan ta dwe finanse pa taks ki ranplase prim asirans yo. Lajan ki soti nan sous gouvènman ki egziste deja pou swen sante, ogmante taks sou revni pèsonèl sou senk pousan pi gwo moun k ap touche revni yo, yon taks endirèk pwogresif sou revni pewòl ak travay endepandan, yon taks sou revni ou pa touche, ak yon taks sou tranzaksyon sou acha aksyon ak bon. dwe adopte pa lejislasyon an. Taks sa yo ta konpanse pa eliminasyon peman prim bay konpayi asirans sante yo. Asirans sante yo ta entèdi pou yo vann asirans sante ki kopi benefis yo bay nan lejislasyon an. Yo ka vann asirans pou sèvis ki pa nesesè sou plan medikal.

“Lejislasyon sa a pral ede tout pasyan nou yo epi li pral elimine baryè pou mete fen nan epidemi SIDA a. Sipò chak jou ap konstwi Ozetazini pou elaji Medicare. AHF espere adopte pwojè lwa sa a an lwa,” Myers te di.

Pou w wè deklarasyon Senatè Sanders sou entwodiksyon l 'Lwa Medicare pou Tout moun nan 2019 la' klike sou isit la.

AHF te nan dosye pou sipòte agrandi Medicare pou kouvri tout sitwayen ameriken ak rezidan yo depi kèk tan. Gade deklarasyon anvan AHF la a:  https://www.aidshealth.org/#/archives/29419

41 Pasyan VIH ak PrEP depoze yon pwosè pou aksidan pèsonèl nan Kalifòni sou dwòg ki baze sou TDF nan Gilead.
Fizyon CVS-Aetna: Jij Pèmèt AHF Pwopoze Temwen