41 Pasyan VIH ak PrEP depoze yon pwosè pou aksidan pèsonèl nan Kalifòni sou dwòg ki baze sou TDF nan Gilead.

In Peyi Galarad, Global En pa Ged Kenslea

 

 

LOS ANGELES (11 avril 2018) 41 pasyan ki soti nan 12 eta nan tout peyi a ki ap viv ak VIH oswa SIDA oswa ki te sou PrEP te depoze yon pwosè aksidan pèsonèl kont Gilead Syans Inc. k ap chèche kenbe fabrikan dwòg nan Bay Area responsab pou aksyon ki genyen nan echèk li yo pou korije yon defo li te ye nan fòmilasyon dwòg la nan youn nan medikaman ki pi preskri li yo: tenofovir disoproxil fumarate (TDF) konnen ke yon altènatif ki pi an sekirite, tenofovir alafenamide (TAF) te egziste. nan laboratwa pwòp li yo; echèk li yo avèti pasyan yo sou efè segondè domaje nan TDF; ak defòmasyon aktif konpayi an sou efikasite TDF ak gwo risk. 

Aksyon legal la, prepare pa Avoka litij VIH, te depoze nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou Konte Los Angeles, [Ka No. 19STCV12356] kòm reklamasyon aksidan pèsonèl ak demann yon jijman jiri. AHF ap finanse litij la epi li pap resevwa okenn rekiperasyon finansye nan pwosè a ki depase depans legal aktyèl li yo.

Pwosè a te depoze pa 41 moun ki te soufri zo ak/oswa domaj nan ren kòm rezilta nan pran TDF Gilead la malgre lefèt ke konpayi an te konnen depi nan ane 2001 ke li te. '...Trè toksik nan dòz yo preskri epi ki riske domaj pèmanan ak pètèt fatal nan ren yo ak zo yo,' AK ke Gilead te gen yon pi an sekirite altènatif tenofovir alafenamide (TAF) ke li fè espre ak malveyan siprime soti nan mache a pou prèske kenz ane yo nan lòd yo pwolonje pwofi li yo.

Pleyan nan ka jodi a kont Gilead lagrèl soti Kalifòni, Florid, New York, Pennsilvani,  Alabama, Arkansas, Iowa, Maryland, Michigan, New Mexico, Ohio ak Vijini.

Gilead preskri TDF epi li vann anba non mak la Viread. TDF se tou yon eleman nan Gilead la Tanpèt loraj, yon medikaman tretman VIH/SIDA ki itilize tou pou anpeche akizisyon VIH nan pwotokòl prevansyon ke yo rekonèt kòm pwofilaktik pre-ekspozisyon oswa PrEP. TDF se tou yon eleman nan terapi antiretwoviral konbinezon tout-an-yon Gilead la. Atripla, Konple ak Stribild pou itilize pa moun k ap viv ak VIH oswa SIDA.

Kidonk, plizyè milye ak dè milye pasyan VIH/SIDA yo te ekspoze san yo pa t vle ak domaj enpòtan nan ren ak nan zo nan TDF kòm yon eleman nan rejim medikaman antiretwoviral yo te ka sove lavi yo—tout pwodui ak vann pa Gilead. Anplis de sa, anpil moun ki gen VIH-negatif k ap chèche anpeche akizisyon VIH yo ka te soufri menm jan mal nan ren yo oswa zo yo nan pran Truvada kòm yon pati nan pwotokòl PrEP yo.    

Depoze ka jodi a afime ke zèl Gilead pou kenbe ak maksimize pwofi antrepriz li yo te fèt nan depans pou sante ak byennèt kliyan li yo ki te preskri ak pran TDF. Ka a deklare tou ke Gilead fè espre ak malveyan siprime nan mache a fòmilasyon altène ak pi nouvo nan dwòg la, TAF, yo nan lòd yo pwolonje lavi a patant, FDA eksklizivite, ak lavant de medikaman ki egziste deja ki enkli TDF. Gilead te touche plis pase 18 milya dola nan pwofi nèt nan 2015. 

“Mwen te pran VIH nan travay mwen antanke enfimyè k ap sèvi lòt moun epi answit mwen te aprann ren mwen ak zo m te domaje lè m te pran medikaman Gilead ki baze sou TDF pou VIH. Mwen byen kontan ke vwa mwen ak vwa lòt moun ki te pwofite pou plis pwofi yo pral finalman tande, "te di. Rachelle Lyons, youn nan Pleyan yo nan nouvo pwosè a.  

“Plis ak plis pleyan ap vin pi devan pou rakonte istwa yo sou fason Gilead te fè yo mal lè l te mete pwofi sou sante pasyan yo. Nou espere travay ak nouvo gwoup plenyan sa a ki soti toupatou nan peyi a pou rann Gilead responsab epi chèche jistis pou moun li te blese yo. Nou pral kontinye pote plent kont Gilead konsènan medikaman TDF li yo,” te di Liza Brereton nan Avoka litij VIH, avoka pou pleyan yo, epi tou avoka pou AHF. 

“Mwen gen privilèj pou m fè pati litij enpòtan ak inogirasyon sa a. Pleyan sa yo te soufri anpil nan men Gilead nou pral kontinye goumen pou rann Gilead responsab pou aksyon terib li yo,” te ajoute. Courtney Conner Avoka pou litij VIH, avoka pou Pleyan yo, epi tou avoka pou AHF.   

Reklamasyon aksidan pèsonèl kont Gilead

Aksyon legal jodi a kont Gilead fè reklamasyon pou: 1) Responsablite Pwodui Strik – Si w pa avèti; 2) Neglijans ak Neglijans brit - Defo nan konsepsyon ak echèk pou avèti; 3) Fwòd, ak 4) Vyolasyon Garanti Eksprime ak Enplik.

Konsènan mal potansyèl ki te koze pa TDF, reklamasyon fwod la deklare ke:

“...Rezon ki fè Gilead te abandone konsepsyon TAF (tenofovir) li an 2004 se pa t paske TAF pa t kapab ase diferansye ak TDF; (d) Gilead te fè espre te kenbe konsepsyon TAF la, ki li te konnen li te pi an sekirite pase TDF, pou fè plis lajan; epi (e) Gilead te konnen pou yo avèti doktè yo pou yo kontwole souvan tout pasyan yo pou efè negatif nan toksisite TDF lè l sèvi avèk plis pase yon makè fonksyon ren menmsi li pa t fè sa nan avètisman li bay doktè Ozetazini yo.

Li te note tou ke:

"Gilead espre te omisyone nan preskripsyon li yo ak etikèt pasyan yo yon avètisman adekwa konsènan nesesite pou doktè yo kontwole tout pasyan TDF, nan yon orè souvan, espesifik, pou efè negatif nan TDF ki asosye ak toksisite nan ren yo. Espre Gilead te omisyon yon avètisman siveyans adekwat pou kache vrè risk Medikaman TDF li yo, epi pou gonfle lavant lè li pouse doktè yo preskri, epi pasyan tankou Pleyan yo konsome, Medikaman TDF li yo. Lè yo bay avètisman ensifizan ki te kontrè ak sa yo li te bay konsènan egzak menm dwòg yo nan Inyon Ewopeyen an, Gilead pasyèlman divilge reyalite materyèl. Galaad te gen yon devwa pou l divilge nèt yon fwa li te kòmanse pale". 

Avoka litij VIH te deja depoze yon pwosè nan mwa me 2018 sou non pasyan VIH nan konte Los Angeles, San Diego ak Marin nan tribinal eta Kalifòni pou reklamasyon menm jan pou aksidan pèsonèl [Ka Nimewo BC702302 te depoze 9 me 2018] epi tou pou yon ka aksyon gwoup konsomatè Kalifòni [Ka No BC705063, depoze 9 me 2018] kont Gilead. AHF ap finanse tou litij sa a. 
 [LB1]

 [GK2]

Reyinyon Prentan Bank Mondyal: Manifestasyon AHF, Sparks Konvèsasyon sou Kafe Gratis
AHF sipòte Entwodiksyon 'Lwa Medicare pou Tout moun nan 2019' nan Sena Etazini an