AHF File Suit Over Crossroads $1B Devlopman Luxury nan Hollywood

In Global En pa K Pak

AHF ap chèche òd manda nan Tribinal Siperyè pou reklame CEQA ak lòt vyolasyon planifikasyon ak dekoupaj zòn grav pa Vil Los Angeles ak Ajans Redevlopman Kominotè Los Angeles nan apwobasyon rapid li pou devlopman Crossroads Harridge Development Group nan Hollywood.

Crossroads pral genyen 905 apatman ak kondo nan twa bilding ki wo, 308 chanm otèl, 190,000 pye kare espas pou vann detay—epi yo te akòde 22 lisans likè—yon sèl pou chak nouvo apatman abòdab ki kreye. Pandan ke Crossroads nan valè nominal yo sanble genyen 105 'nouvo' apatman abòdab, pou fè sa, li deplase kantite lokatè Hollywood alontèm, ki gen revni fèb epi demoli 84 apatman ki kontwole lwaye-kidonk, an reyalite, sèlman kreye 21 nouvo abòdab. apatman nan pwojè $1B.

LOS ANGELES (20 fevriye 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) [LB1] depoze pou yon manda manda nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou Konte Los Angeles (# ka annatant pou chak sistèm depoze elektwonik eta) kont Vil Los Angeles ak Ajans Redevlopman Kominotè Los Angeles (CRA/LA) pou vyolasyon plizyè lwa konsènan wout rapid vil la apwobasyon of Gwoup Devlopman Harris Crossroads $1 milya pwojè devlopman liks nan Hollywood.

Nan aplikasyon li nan tribinal la k ap chèche yon òdonans pou kanpe oswa retade pwojè Crossroads la, AHF di:

Vyolasyon Lwa Kalite Anviwònman Kalifòni, Lwa sou Redevlopman Kominotè, Lwa Planifikasyon ak Zonifikasyon ak Kòd Minisipal Los Angeles konsènan devlopman Crossroads nan Hollywood (ka ki gen rapò # BS138580).

“Pandan yon eskandal koripsyon an boulvèse City Hall ak FBI mennen ankèt sou sa ki sanble se yon biznis kòm dabitid, kilti 'peye pou jwe' ki enplike pwomotè byen fon pòch ak kèk moun nan gouvènman vil la, ki gen ladan, sanble, kèk Manm Konsèy Vil la. , nou te depoze aksyon legal sa a pou n chèche yon manda pou revize apwobasyon rapid pou redevlopman Crossroads of the World nan Hollywood,” te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “Nou kwè ke vil la ak Ajans Redevlopman Kominotè Los Angeles te montre endiferans fè espre pou gwo enpak negatif ak jantifikasyon ki lakòz gwo pwojè liks sa a pral genyen nan Hollywood ak sou Sunset Boulevard. Pou parafraz aktris renome Gloria Swanson: nou espere ke yo pare pou fèmen yo.  

Gen kèk enpak negatif nan Crossroads yo enkli:

  • Sikilasyon an ogmante dramatikman (Yon rapò Caltrans te deklare Crossroads pral afekte sikilasyon yon fason negatif sou ak alantou 101 Hollywood Freeway nan Hollywood) ak lòt chay sou enfrastrikti vil la, epi
  • Destriksyon yon kominote abòdab depi lontan ak demolisyon omwen 84 apatman ki kontwole lwaye nan Hollywood sou sit pwojè Crossroads yo pwopoze a. 
  • Destriksyon resous istorik kiltirèl iranplasabl.
  • Jantifikasyon.

Konsèy vil la te apwouve pwojè Crossroads nan yon vòt 13 a 0 madi 22 janvye 2019 Nòt: tou de Manm Konsèy vil la. Kouran pri (madanm ki gen Del Richardson atravè Del Richardson Associates ki oponim li a ap travay sou non Harridge Development Group, pwomotè Crossroads, pou deplase rezidan yo ki soti nan 84 apatman ki kontwole lwaye yo sou sit devlopman an) ak Manm Konsèy la. Mitch O'Farrell—nan distri a Crossroads ye—yo te sitou absan nan reyinyon an e konsa te fè sa PA vote sou pwojè a.

Crossroads pral genyen 905 nouvo apatman ak kondo nan twa bilding ki wo, 308 chanm otèl, 190,000 pye kare espas pou vann detay—epi yo te akòde 22 lisans likè—yon sèl pou chak nouvo apatman abòdab ki kreye. Pandan ke Crossroads nan valè nominal yo sanble genyen 105 'nouvo' apatman abòdab, pou fè sa li ap deplase kantite lokatè Hollywood alontèm, ki gen revni fèb epi li demoli 84 apatman ki kontwole lwaye)—e an reyalite, li sèlman kreye 21 nouvo apatman abòdab. apatman nan pwojè liksye $1 milya.

Fondasyon SIDA SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon moun nan 43 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou @aidshealthcare.


 [LB1]

"Peyi rich yo pa kontribye," AHF rele donatè yo pou $18 milya dola pou sove lavi yo.
HHF: East LA a 'Casa Del Corazon' Reborn kòm Lojman San kay