Fon Global la rete pi bon parye nan mond lan pou bat SIDA, TB ak malarya

In G20, Global En pa K Pak

AHF mande lidè mondyal yo pou yo sonje pwomès yo te fè nan dènye somè G20 la nan Ajantin, kote yo te pran angajman pou finanse Fon Global la nan Sizyèm Konferans Pwomès Renouvèlman an Oktòb.

WASHINGTON (29 janvye 2019) Nan yon epòk finansman kowonpi pou sante piblik mondyal ak diminye koperasyon pami peyi yo, kounye a se yon moman kritik pou asire Fon mondyal pou konbat sida, tibèkiloz ak malarya (GFATM) kapab atenn ak depase objektif pou ranmase lajan li se $14 milya dola[1] pou twa ane kap vini yo.

Avèk yon diferans ki prevwa prèske 3 milya dola[2] pa ane nan finansman an jeneral pou repons mondyal la nan twa epidemi yo, soutni pwogrè ak kenbe pwogrè pa pral posib sof si tout peyi angaje jis pati yo nan resous nan batay la. 

Depi Fondasyon Global la te kreye an 2002, li te sove plis pase 27 milyon moun. Gen plis pase 17.5 milyon moun k ap resevwa terapi antiretwoviral pou sove lavi pou VIH, epi nan 2017 sèlman, Fon an te trete 5 milyon moun pou tibèkiloz epi distribye prèske 200 milyon moustik.

Modèl miltilateral li pwouve efektivman balanse opinyon donatè yo ak pi gwo bezwen an epi asire prèske $4 milya dola pa ane rive nan pwogram ekspè lokal yo dirije nan peyi ki gen revni ba ak mwayen.

Men, efè sipò Global Fund pwolonje byen pi lwen pase nimewo tretman an. Benefis adisyonèl yo enkli pi ba pri swen sante pou gouvènman yo ak moun, diminye fado maladi atravè lemond, ak pi fò ekonomi lokal, rejyonal ak mondyal.   

“Malgre tout rezilta pozitif Fon Global la pwodui, li toujou ap fè fas ak yon kriz. Finansman rete plat pandan plizyè ane. Bezwen ki prevwa pou $14 milya dola nan pwomès donatè yo pou Sizyèm Renouvèlman an se sèlman yon minimòm. Avèk resous adisyonèl, Fon an ka bay menm pi bon rezilta epi sove plizyè milyon lavi adisyonèl,” te di Michael Weinstein, Prezidan AHF. "AHF ankouraje patnè Fon Global yo rankontre nan Reyinyon Preparasyon pou Ranplisman an Fevriye sa a nan peyi Zend pou asire yo fè efò pou plis angajman anbisye nan men donatè yo bay pi bon chans pou mete fen nan epidemi yo pa 2030."

Menmsi gen anpil nasyon ki kontribiye jis pa yo, kèk peyi rich pa fè sa. Lachin[3], pou egzanp, se yon manm G20 ak dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan, men li pa janm te kontribye siyifikativman nan Fon an. Lachin ak dirijan peyi ki pwodui petwòl yo kapab e yo ta dwe ede konble defisi 3 milya dola, paske kontribisyon yo t ap garanti Fon Global la pi bon chans pou l elimine twa maladi ki toujou touye plis pase 3 milyon moun chak ane.

Pandan ke Fon Global la ap prepare pou Sizyèm Reyinyon Preparasyon pou Ranplisman an nan peyi Zend nan mwa fevriye sa a ak Konferans sou angajman li an Frans nan mwa Oktòb, AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande lidè mondyal yo sonje pawòl yo nan somè G2018 20 la nan Ajantin kote yo te anonse, "Nou pran angajman pou nou mete fen nan VIH/SIDA, tibèkiloz ak malarya, epi n ap tann yon [sizyèm] renouvèlman siksè nan Fon Global la an 2019."

“Maladi enfektye yo pa konnen fwontyè, yo pa gen okenn enkyetid pou sitiyasyon ekonomik epi yo se yon fado sou lemonn antye—pa sèlman sou nasyon k ap devlope yo. Lè a rive pou n bati sou pèfòmans pase Fon Global la epi asire li gen finansman totalman pou akonpli misyon li,” te di. Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif pou Enstiti AHF pou Sante Global nan University of Miami. "Lidè mondyal yo te di ke yo pare pou angaje yo—AHF kounye a ankouraje yo pou yo fè pawòl sa yo tounen aksyon epi pou yo finanse Fon an!"

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon kliyan nan 43 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

# # #


[1] https://www.theglobalfund.org/media/8174/publication_sixthreplenishmentinvestmentcase_summary_en.pdf

[2] Dapre kalkil AHF ki soti nan done ki disponib piblikman nan Fon Global ak PEPFAR.

[3] https://www.theglobalfund.org/en/financials/

Fizyon CVS-Aetna: Jij bay AHF Amicus Petisyon ki opoze Konsolidasyon
AHF bat bravo pou Odit ART UNAIDS an Afrik; Ankouraje plis atravè lemond