AHF bay Gouvènè DeSantis: 'Tanpri defèt dega Rick Scott te fè pasyan VIH nan Florid yo!'

In Nouvèl pa K Pak

TALLAHASSEE (16 janvye 2019) Plizyè milye moun vilnerab k ap viv ak VIH nan Eta Florid gen risk pou yo pèdi swen pou sove lavi, swen sansib ak sèvis yo bezwen, akoz desizyon prese ansyen Gouvènè Florid Rick Scott te pran.

Swen Sante pozitif (PHC), yon plan swen sante ki pa gen pwofi, jere pa AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo founisè swen pou moun k ap viv ak VIH ak SIDA nan mond lan, te bay pwoteksyon ki nesesè pou plizyè milye moun k ap viv ak VIH, nan Konte Miami-Dade ak Broward, Florid depi 1999. Apre Rick Scott ak ekip li a nan Florida's. Ajans pou Administrasyon Swen Sante (AHCA) deside pa renouvle kontra PHC a konsa refize swen nan popilasyon vilnerab sa a, òganizasyon an te oblije pran aksyon legal pou pwoteje plizyè milye pasyan li yo k ap viv ak VIH nan yon efò pou ranvèse desizyon AHCA a. Okòmansman, yo te jistifye defi PHC pou Rick Scott ak desizyon AHCA ki mal fonde. An Desanm 2018, yon Jij Lwa Administratif Eta a te deside an favè PHC, li te jwenn ke AHCA te echwe pou swiv pwosedi apwopriye nan revize ak fè nòt òf nan kontra kòm plan sante pou pasyan ki gen VIH epi li di ajans lan ta dwe refè pwosesis la pou chwazi VIH. plan espesyalite. Nan yon reprimande sansasyonèl bay ALJ a, administrasyon Scott te refize aksepte desizyon jij la epi li te avanse pou eskli PHC nan rete yon plan sante pou moun k ap viv ak VIH/SIDA.

PHC pral mande Tribinal Dapèl Distri Florid la pou l ranvèse desizyon gouvènè anvan an e li te gen espwa ke tribinal la ta bay yon sispansyon nan zafè a pou anpeche AHCA avanse ak nouvo kontra jiskaske pwoblèm lan fin revize nèt. Malerezman, Tribinal la dènyèman te refize bay yon rete konsa.

Menmsi aksyon legal konsènan pwoblèm sa a toujou nan pwosesis pa PHC, byen ta Madi aswè, òganizasyon an te resevwa yon notifikasyon ke ajans lan ap avanse ak kontra avèk Simply Healthcare, yon konpayi ki fè pwofi, pandan y ap ekskli PHC, sèl la ki pa gen pwofi. ki bay swen kritik moun k ap viv ak VIH bezwen.

“Ansyen Gouvènè Rick Scott pa te montre okenn lidèchip nan abòde bezwen swen sante kritik moun k ap viv ak VIH, menm lè yo te gen enpak devastatè epidemi sa a atravè eta a, kòm lidè nasyon an an tèm de nouvo dyagnostik VIH. Aksyon prese AHCA yo montre meprizasyon konplè pou popilasyon vilnerab sa a nan kominote nou an ki te gaye nan tout administrasyon Scott la,” te deklare. Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF.

AHF kwè ke bay swen pou popilasyon vilnerab sa a se yon priyorite pou Gouvènè DeSantis, kontrèman ak ansyen administrasyon an. Antanke nouvo lidè eta Florid la, Gouvènè DeSantis ka fikse yon repons a epidemi sa a kòm yon priyorite epi pran lidèchip pou asire ke tout moun nan Florid gen dwa pou yo chwazi founisè medikal yo. Lè Gouvènè DeSantis entèvni imedyatman epi kontinye kontra AHCA a ak PHC, kapab asire tou ke kalite aksyon frivol sa a ki entèfere negatif ak swen sansib moun k ap viv ak VIH bezwen pou yo rete vivan yo pa respekte.

Dapre dènye estatistik ki soti nan Sant pou Kontwòl Maladi (CDC):

VIH/SIDA nan Florid:

  • Florid klase 1ye pami 50 eta yo nan kantite dyagnostik VIH;
  • Twa vil Laflorid yo te fè 15 pi gwo vil nan nivo nasyonal, anrapò ak kantite moun ki gen VIH. Miami se nan tèt lis la, ak Jacksonville ak Orlando nan plas yo dizyèm ak 11yèm, respektivman; epi
  • Konte Miami-Dade ak Broward klase premye nan nasyon nouvo dyagnostik VIH

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase yon milyon moun nan 43 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou: @aidshealthcare

AHF Cheers Aksyon Rapid Gouvènè Newsom sou Pri Pri Medikaman
AHF Akeyi Demisyon Chèf Bank Mondyal la, Li mande Chanjman nan Deziyasyon Peyi Mwayen Revni