AHF bay Gouvènè FL Rick Scott: "Ou se nan meprize!"

In Nouvèl pa K Pak

AHF depoze yon Mosyon Ijans pou Mepri ak Sanksyon kont Gouvènè Florid ak kandida Sena Rick Scott ak nan Tribinal Awondisman Dezyèm Awondisman Jidisyè a, nan ak pou Konte Leon, Florid paske li te defye òdonans Tribinal la pou mete kalandriye ak orè li yo—ki gen ladan kanpay ak evènman pou ranmase lajan—disponib piblikman pou AHF nan lespas dis jou.

Sou septanm NANth, Tribinal la deside ke Scott te oblije fè piblikasyon kalandriye elektwonik ak kopi papye li, orè vwayaj li a, kote rezidans li a ak yon lis tout kanpay ak evènman pou ranmase lajan ki pwograme pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018. Swen SIDA. founisè a te lajistis an Jiyè apre yo te refize demann dosye piblik bay Scott, ak fo reklamasyon ke dosye yo te ofisyèlman egzante de divilgasyon.

FT LAUDERDALE (18 septanm 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF), òganizasyon paran an  Swen Sante pozitif (PHC), yon ajans san bi likratif k ap bay plis pase 2,000 pasyan Medicaid k ap viv ak VIH nan Florid pandan prèske de deseni, te depoze jodi a yon mosyon k ap chèche pou yon tribinal Florid kenbe Gouvènè Rick Scott pou meprize l poutèt li pa respekte règleman 5 septanm lan.th òdonans Tribinal Awondisman Dezyèm Awondisman Jidisyè a, nan ak pou Konte Leon, Florid, ki te oblije li mete dosye sou orè li yo, kalandriye ak lòt evènman yo—ki gen ladan kanpay ak evènman pou ranmase lajan—disponib piblikman pou AHF nan lespas dis jou.

Nan fen biznis lendi (17 septanm), yo pa t bay AHF okenn dokiman oswa dosye. Epi tou nan fen Lendi apremidi, Biwo Egzekitif Gouvènè a te depoze yon apèl nan lòd la ak Tribinal la. Sepandan, lwa Florid prevwa ke moun kap fè apèl sa yo dwe respekte lòd tribinal yo pandan pwosesis apèl la.

Kòm yon rezilta, avoka pou AHF depoze yon Mosyon Ijans pou Mepri ak Sanksyon (KAZ NON: 2018-CA-001648 – Depoze # 78024055 E-Filed 09/18/2018) kont Gouvènè Scott ak Biwo Egzekitif Gouvènè a ak Tribinal la pi bonè jodi a pou mande tou pou yon odyans sou mosyon an fèt jodi a.

“Tribinal la te akòde petisyon AHF pou Writ of Mandamus sou demann dosye piblik nou yo de sa prèske de semèn epi nou poko wè yon sèl dokiman oswa dosye nenpòt kalite—pa gen okenn enfòmasyon sou ki moun li ap rankontre, ki kote l ap vwayaje, fè kanpay ak kolekte lajan tou de nan kapasite ofisyèl li kòm Gouvènè ak nan òf senatoryal li kounye a,” te di Michael Kahane, Chèf Biwo Sid pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Kounye a, nan dènye moman posib, biwo Scott depoze yon kontestasyon, klèman gen entansyon retire lòd tribinal la osi lontan ke yo kapab, ki gen ladan jiska apre eleksyon Novanm lan, si sa posib. Gouvènè Scott, ou meprize lòd Tribinal la. Nou te mande Tribinal la pou l deklare w fòmèlman kòm meprize epi fòse w remèt epi fè piblikasyon dosye sa yo.”

Sou septanm NANth, Nan yon reprimann sansasyonèl bay Gouvènè Scott ak yon viktwa pou aksè piblik nan enfòmasyon sou orè ofisyèl eli yo, Tribinal Awondisman an te akòde petisyon AHF pou yon Enskripsyon Mandamus, bay lòd Gouvènè a pou mete dosye sou orè li yo, kalandriye ak lòt evènman yo—ki gen ladan kanpay ak evènman pou ranmase lajan—disponib piblikman pou AHF nan lespas dis jou.

An jiyè, AHF, òganizasyon paran Positive Healthcare, ki te bay kouvèti asirans sante enpòtan pou moun k ap viv ak VIH nan Florid depi 1999, te depoze yon petisyon pou Writ of Mandamus apre yo te refize demann repete dosye piblik li bay biwo Gouvènè Scott la, fo reklamasyon ke dosye yo te ofisyèlman egzante de divilgasyon.

Defansè AHF ak Positive Healthcare yo t ap pwoteste epi yo t ap eseye pwoteste kont Gouvènè Scott apre Ajans Eta a pou Administrasyon Swen Sante (AHCA) te echwe pou l renouvle kontra Positive Healthcare pou kouvri pasyan Medicaid ki gen VIH/SIDA nan Konte Broward ak Miami-Dade, nan sans, yon mouvman refize pwoteksyon swen sante kritik bay moun k ap viv ak VIH/SIDA.

Òganizasyon an te rele Scott an repons a echèk li ak ofisyèl Medicaid eta yo pou renouvle yon kontra swen VIH ak AHF. Swen Sante pozitif. AHF di ke mouvman eta a pral ensousyan deranje swen pou yon popilasyon vilnerab ki gen plis pase 2,000 pasyan VIH nan Florid.

AHF Depoze Dezyèm Petisyon pou òdonans kont Gouvènè Scott sou lòt dosye piblik

Fen semèn pase a, AHF te depoze yon dezyèm demand dosye piblik pou chèche yon lòt Enskripsyon Mandamus kont Gouvènè Florid Rick Scott poutèt li pa t bay dosye kominikasyon yo te mande ant Biwo Egzekitif Gouvènè a (EOG) ak tout lòt moun k ap soumèt yo—ak gwoup yo—pou kontra swen Medicaid AIDS Florid yo nan onz rejyon sèvis Ajans Eta pou Administrasyon Swen Sante a. . Nan yon atik sou nouvo aksyon legal la, la Tampa Bay Times nòt, "Lis lobiis yo gen ladan Dean Cannon, Al Cardenas, Mike Corcoran, Hayden Dempsey, Nick Iarossi, Fred Karlinsky, Larry Overton, Bill Rubin ak Gerald Wester, pami anpil lòt."

Aksyon an te depoze jedi 13 septanm nanth nan Tribinal Awondisman Dezyèm Awondisman Jidisyè a, nan ak pou Konte Leon, Florid (Depoze # 77847313 E-depoze).

Istorik sou AHF, Swen Sante Pozitif ak Gouvènè Scott

Nan fen mwa avril, ofisyèl Medicaid Laflorid yo te anonse akòde kontra Medicaid, ki vo jiska $90 milya dola, nan senk plan swen jere pou pwofi, eksepte plizyè lòt konpayi, ki gen ladan Positive Healthcare, sèl founisè swen sante ki pa gen pwofi ki ofri kouvèti asirans pou bezwen swen sante kritik, sansib moun k ap viv ak VIH. Kòm rezilta premye desizyon an, plizyè nan ajans ki te refize yo, ki gen ladan PHC, te depoze pwotestasyon fòmèl ak Ajans pou Administrasyon Swen Sante Laflorid (AHCA), ki jere pwogram Medicaid eta a, yo tout te defye desizyon eta a, yo site gwo defo nan RFP la. ak pwosesis pou pran desizyon. Apre manifestasyon yo te soumèt, ofisyèl Medicaid eta yo te rankontre ak chak ajans yo refize, epi answit yo te bay koloni yo yon lis seleksyone founisè pou pwofi yo, pandan y ap kontinye fèmen PHC. Positive Healthcare se sèl ajans san bi likratif ki konsantre sou bay plizyè milye kliyan k ap viv ak VIH nan Eta Florid ki konte sou pwoteksyon enpòtan sa a pou jwenn swen nesesè yo bezwen, pa doktè yo chwazi, pou yo viv yon vi an sante.

Aksyon irèsponsab Scott ak mank transparans rive pandan eta Laflorid, e espesyalman konte Miami-Dade ak Broward, rete episant nasyon an nan epidemi VIH la. Aktyèlman PHC ofri kouvèti asirans pou moun k ap viv ak VIH nan konte Miami-Dade ak Broward, ki klase #1 ak #2, nasyonalman pou ka nouvo dyagnostik VIH yo rapòte.

Reyalite yo sou VIH nan Florid anba manda Rick Scott kòm Gouvènè:

  • Prèske 5,000 moun nan Florid te enfekte ak VIH nan ane 2016 sèlman, sa vle di youn sou chak uit nouvo enfeksyon VIH nan Etazini te fèt nan Florid.
  • Sid Florid dirije nasyon an nan nouvo dyagnostik VIH nan 38.7 nouvo enfeksyon pou chak 100,000 moun. Kontrèman, pousantaj jeneral Ozetazini se 12.3 nouvo enfeksyon pou chak 100,000 moun.
  • Prèske 136,000 Floridyen ap viv ak VIH, men youn sou sis toujou pa konnen sitiyasyon li genyen pou VIH.
  • Plis pase 30,000 Floridyen k ap viv ak VIH kounye a pa resevwa swen pou enfeksyon yo.

# # #

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 988,000 moun nan 41 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak lès.

AHF: Gouvènè Brown siyen bòdwo taks sou lavant magazen Thrift (SB 1484)
AHF Lajistis Gouvènè Rick Scott poutèt li vyole Lwa Sunshine nan Florid