100 Defansè SIDA pou pwoteste kont Gouvènè FL Rick Scott — Miami Freedom Tower JODIA (Vandredi 10 Out) @ 1:30 pm

In Anons Spesyal pa K Pak

Gouvènè Rick Scott demanti kouvèti Swen Sante pou Hispanik/Latino-Ameriken yo ak lòt popilasyon vilnerab k ap viv ak VIH/SIDA nan Episant Nasyon yo epidemi VIH/SIDA.

Apeprè 100 Defansè VIH/SIDA rele dènyèman refize yon plan swen sante jere Medicaid ki adrese bezwen medikal kritik, pou sove lavi moun Panyòl/Latino yo ak lòt popilasyon vilnerab k ap viv ak VIH/SIDA nan Florid, episant VIH/SIDA nan peyi a. epidemi SIDA.

MIAMI (10 out 2018)  Apeprè 100 defansè VIH/SIDA nan tout sid Florid pral rantre nan AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon sèvis VIH/SIDA san bi likratif nan mond lan, jodi a a 1:30 pm devan Freedom Tower, 600 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, pou pwoteste kont kont Gouvènè Rick Scott te refize yon plan swen medikal Medicaid ki jere ki. bay yon kouvèti enpòtan pou Panyòl/Latino ak lòt popilasyon vilnerab k ap viv ak VIH/SIDA nan konte Miami-Dade ak Broward, episant epidemi VIH/SIDA nan peyi a. Depi 1999, plan an, ki jere pa Positive Healthcare (PHC), ki se AIDS Healthcare Foundation ki administre, te bay bezwen medikal sansib plis pase 2,000 moun nan Florid k ap viv ak VIH/SIDA.

Nan fen mwa avril, ofisyèl Medicaid Laflorid yo te anonse akòde kontra Medicaid, ki vo jiska $90 milya dola, a senk plan swen jere pou pwofi, eksepte plizyè lòt konpayi, ki gen ladan Positive Healthcare (PHC), sèl founisè swen sante ki pa pou pwofi ki ofri asirans pou bezwen swen sante kritik, sansib moun k ap viv ak VIH. Kòm rezilta premye desizyon an, plizyè nan ajans ki te refize yo, ki gen ladan PHC, te depoze pwotestasyon fòmèl ak Ajans Florid pou Administrasyon Swen Sante (AHCA), ki jere pwogram Medicaid eta a, yo tout te defye desizyon eta a, yo site defo grav nan RFP la ak pwosesis pou pran desizyon. Apre manifestasyon yo te soumèt, ofisyèl Medicaid eta yo te rankontre ak chak ajans yo te refize, epi answit yo te bay koloni yo yon lis seleksyone founisè pou fè pwofi yo, pandan y ap kontinye fèmen PHC, sèl ajans san bi likratif ki konsantre sou bay. swen bay plizyè milye kliyan k ap viv ak VIH nan Florid, ki te konte sou kouvèti enpòtan sa a pou jwenn swen ki nesesè yo bezwen, pa doktè yo chwazi yo, pou viv yon vi an sante.

"Kòm episant VIH/SIDA nan peyi sa a, li deplorab ke Gouvènè Scott ap jwe ak lavi kominote Panyòl/Latino yo ak lòt popilasyon vilnerab k ap viv ak VIH/SIDA nan Florid," te deklare Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF. . “Rick Scott pa te transparan ak kominote sa a oswa nenpòt moun ke li te eli pou sèvi, sou sa l ap fè pou adrese epidemi sa a ki te eksploze anba gad li. Si li vrèman gen sousi pou kominote Panyòl/Latino oswa nenpòt moun k ap fè fas ak pwoblèm swen sante yo, nou sipliye l pou l mete moun sou politik epi kite Hispanik/Latino ak tout moun chwazi kiyès pou bay swen sante yo, paske yon sèl chwa pa gen chwa.”

Pandan ke Scott ak konpayon li yo kontinye jwe politik "abityèl", 2,000 pasyan VIH, k ap viv nan konte Miami-Dade ak Broward, ki kouvri pa PHC kounye a, vin vilnerab pou kenbe swen yo bezwen pou yo rete vivan, paske yo pral. oblije chwazi konpayi pou pwofi ki pa kouvri doktè yo vin konte sou yo epi yo fè konfyans yo pou plis pase yon dekad nan bon jan kalite, swen pou sove lavi yo. Epitou, pousantaj nouvo dyagnostik VIH/SIDA yo kontinye ap ogmante atravè eta a, ak panyòl ak Latino yo ap afekte yon fason disproporsyonèl. AHF ak anpil sipòtè kominotè atravè rejyon an ki te soti pou sipòte PHC, sipliye Gouvènè Scott pou l konprann ke yon chwa pa gen okenn chwa epi pou l mete moun yo an premye e non pa gwo biznis ki fè pwofi epi bay popilasyon vilnerab sa a yon chwa.

An kowenside ak manifestasyon jodi a, AHF ap pibliye anons radyo tou sou estasyon lokal Miami ak Orlando pou fè konnen kominote Panyòl/Latino yo sou enpak devastatè aksyon Rick Scott te fè pou yo refize yo ak lòt popilasyon vilnerab yo chwa pou swen sante ki ka bay lavi. ekonomize pou moun ki nan kominote yo k ap viv ak VIH/SIDA. Estasyon yo kounye a ap dirije plas konsyantizasyon yo se:

Market Station
Orlando WRUM-FM
Orlando WURF-AM
Orlando WONQ-AM
Miami WAMR-FM

 

KISA: Pwotestasyon kont Gouvènè Rick Scotts refize pwoteksyon swen sante bay moun k ap viv yo ak VIH/SIDA, ki afekte plis pase 2,000 moun k ap viv nan Sid Florid

KI MOUN KI: Prèske 100 aktivis VIH/SIDA nan tout sid Florid

KI LÈ: JODI A, Vandredi 10 Out 2018 – 1:30pm

KOTE: Devan Freedom Tower – 600 Biscayne Blvd., Miami, FL


Dapre dènye estatistik ki soti nan Sant pou Kontwòl Maladi (CDC):

VIH ak Panyòl/Latino:

 • Panyòl/Latino yo reprezante anviwon yon ka nan tout nouvo dyagnostik VIH Ozetazini, malgre yo reprezante anviwon 18% popilasyon total ameriken an;
 • To nouvo enfeksyon VIH pou chak 100,000 pami adilt/adolesan Latino yo te 2yèm pi wo nan nenpòt gwoup rasyal/etnik Ozetazini, plis pase 3 fwa ke tokay blan yo;
 • Anviwon 235,600 Ispanik/Latino t ap viv ak VIH nan Etazini. Nan sa yo, yon estime 17% t ap viv ak VIH ki pa dyagnostike;
 • Miami ranje ak 2 lòt gwo zòn metwopolitèn Etazini (New York ak Los Angeles) te gen pi gwo kantite Latino k ap viv ak yon dyagnostik VIH; epi
 • Nan Laflorid, pousantaj gason Ispanik/Latino k ap viv ak yon dyagnostik VIH se 1.9 fwa pa gason Blan, to fi Panyòl/Latin k ap viv ak yon dyagnostik VIH se 2.5 fwa plis pase fi Blan.

VIH/SIDA nan Florid:

 • Nan Orlando, to gason Ispanik/Latino k ap viv ak yon dyagnostik VIH se 1.8 fwa pa gason Blan, to fi Hispanik/Latino k ap viv ak yon dyagnostik VIH se 4.8 fwa pa fi Blan;
 • Florid klase 1ye pami 50 eta yo nan kantite dyagnostik VIH;
 • Gen apeprè 26,110 moun k ap viv ak VIH nan Miami, Florid; 
 • Twa vil Laflorid yo, te fè 15 pi gwo vil nasyonalman, lè li rive kantite moun ki gen VIH. Miami se nan tèt lis la, ak Jacksonville ak Orlando nan plas yo dizyèm ak 11yèm, respektivman; 
 • Konte Miami-Dade ak Broward klase premye nan nasyon nouvo dyagnostik VIH la;
 • Prèske 60% nouvo dyagnostik VIH nan Miami se Hispanik/Latino

# # #

Konsènan AIDS Healthcare Foundation (AHF)

AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay plis pase 940,000 moun nan swen medikal ak/oswa sèvis nan 39 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

 

AHF Depoze yon Petisyon pou Revizyon Ka Patant Medikaman Gilead SIDA ak Tribinal Siprèm Etazini
Depite Ameriken Chris Collins (R-NY) Akize: Efò pou 'Refòme' 340B tache pa koripsyon endistri famasetik