AHF Lajistis Gouvènè Florid Rick Scott

In Pledwaye, Anons Spesyal, Nouvèl pa AHF

Kòm rapòte pa miamiherald.com

PA MARY ELLEN KLAS – 26 jiyè 2018 04:22 PM

TALLAHASSEE – Yon konpayi swen sante san bi likratif ki pèdi yon òf pou renouvle kontra Medicaid li ak eta a te gen yon kesyon pou Gouvènè Rick Scott: Ki kote nou ka jwenn ou?

Yo te mande anplwaye li yo pou yo voye yo yon kopi orè li a - nan biwo a ak nan santye kanpay la - pou twa pwochen mwa yo pou yo ka pale avè l 'sou enkyetid yo.

Yo te diskite ke dokiman, konpile ak anrejistre pa anplwaye kontribyab peye epi ki te swiv pa egzekitif tèt eta a, antouraj sekirite li yo ak lòt moun sou pewòl eta a, se dosye piblik epi yo ta dwe disponib pou nenpòt moun nan eta a wè.

Men, biwo gouvènè a pa ta vire yo, reklame kalandriye yo - menm sa yo deja voye bay piblik la - yo egzante de divilgasyon piblik.

Jedi, Aids Healthcare Foundation te depoze yon pwosè kont Scott, akize gouvènè Repibliken an paske li vyole lwa dosye piblik Florid la. Yo mande Tribinal Sikwi Konte Leon la bay lòd pou li pwodui dosye yo oswa, omwen, revize dosye yo dèyè pòt fèmen pou detèmine si gouvènè a gen rezon pou kenbe yo egzante.

"Nou gen dwa konnen: Èske li rankontre ak konpayi pharmaceutique, ak konpayi asirans pou pwofi yo? Èske li soti jwe gòlf, oswa èske li reprezante pèp la?'' te mande Imara Canady, pòtpawòl Fondasyon Aids Healthcare ki opere founisè swen sante Florid la ki pèdi òf pou renouvle kontra li a. "Depi kote nou kanpe a, sa a se pa yon demann enjis."

Scott, gouvènè de manda ki kounye a ap kandida pou Sena Ameriken an, regilyèman ofri mwens detay sou orè piblik li yo pase twa gouvènè ki te vin anvan li. Gen anpil tan nan kalandriye piblik chak jou li ki pa dokimante. Li souvan bay lis "travay ak lè apèl" sou kalandriye piblik li a, men li raman bay detay sou ki moun li ap travay ak ki moun li rele.

Demann dosye piblik pou kopi kalandriye ki pi detaye li yo, yo chèche apre reyalite a, yo redije anpil e souvan pran plizyè mwa pou yo jwenn yo.

AHF se yon plan sante ki pa fè pwofi ki sèvi plizyè milye pasyan VIH/SIDA nan konte Miami-Dade ak Broward atravè plan swen jere Medicaid eta a.

Kontra li a, ki te kòmanse an 2013, ekspire nan fen 2018 e li te gen yon valè de plis pase $800 milyon sou senk ane. Nan mwa avril, AHF te pèdi òf li pou renouvle l lè eta a te bay Simply Healthcare Plans kontra a nan Miami-Dade ak Broward, yon sipòtè Blue Cross/Blue Shield of Florida pou fè pwofi.

AHF, ki opere sou non PHC Florida HIV/AIDS Specialty Plan, te depoze yon pwotestasyon òf e li gen yon odyans pwograme pou 7 out devan Depatman Odyans Administratif.

Konpayi an diskite ke lè yo pa chwazi yo kòm yon opsyon pou pasyan yo, eta a “menase deranje swen plizyè milye moun k ap viv ak VIH/SIDA nan yon moman kote Florid kontinye ap retire lòt resous ki konsakre pou konbat pwoblèm sa a.”

"Nou pa di yo pa ta dwe kontra ak lòt plan an, men yo pa ta dwe retire nou nan pwosesis la," te di Jeffrey Bland, asistan avoka jeneral AHF. "Nou se yon founisè depi lontan ki gen eksperyans patikilye nan bay kalite swen sa a bay moun ki gen VIH, epi se yon dezòd terib pou manm nou yo retire plan yo san okenn bon rezon."

Miami-Dade ak Broward se nan “episant epidemi VIH nan nasyon an” e li “te vin pi mal pandan manda Scott la”, Canady te di. AHF vle avoka li yo ak pasyan yo kapab "kite gouvènè a tande non sèlman nan men anplwaye nou yo, men tou moun ki afekte pa li ak ekip li a" ke desizyon an ta ka deranje anpil pasyan frajil ki dwe kounye a jwenn nouvo doktè, li te di.

Konpayi an te mande biwo Gouvènè a pou yon seri dosye piblik, ki gen ladan sa yo "ki montre reyinyon ak plan vwayaj ki enplike Gouvènè Scott pou peryòd 20 Jiyè 2018, jiska 31 Oktòb 2018."

Li te mande pou tout kopi elektwonik ak papye kalandriye "ki montre tout reyinyon, evènman, ak aparisyon ki enplike gouvènè a." Epi li te mande pou plan vwayaj Scott nan lavni, kote li pral abite ak "yon lis tout kanpay ak evènman pou ranmase lajan Gouvènè Scott pral patisipe nan kad kanpay li pou Sena ameriken."

Biwo Scott te refize. Li te site lwa sou dosye piblik la epi kòm tou senpleman biwo a pa kapab bay dosye sa yo nan moman sa a paske yo egzante dapre 119.071(2)(d) FS"

AHF fè konnen repons lan vyole lalwa sou plizyè pwen e li pa fè sans tou.

Biwo Scott la “echwe pou eksplike kijan egzanpsyon li te site la te aplikab, espesyalman nan lefèt ke orè gouvènè a se yon dosye piblik, li te pwodwi deja anvan, epi anjeneral yo voye yon imèl bay piblik la ak laprès chak jou,' ' di pwosè a.

Scott non sèlman pa divilge anpil detay sou fason li pase jounen li kòm gouvènè, kanpay li a tou bay kèk detay avanse sou kote li pral ye pandan y ap fè kanpay. Li ekskli nan orè piblik reyinyon yo ak lobiist yo ak kliyan yo epi li raman, si li janm, rekonèt kolekte lajan.

Gouvènè anvan yo te pibliye orè yo jou kap vini an. Biwo Scott la pibliye èdtan orè li yo nan jounen an, detanzantan pibliye yon vèsyon ki ajou nan orè a pou mete aksan sou yon adisyon nan dènye minit men anjeneral apre evènman an te rive.

Scott vwayaje pou kont li sou yon Cessna Citation Excel te achte nan 2013 pa konpayi an kontwole pa madanm Scott a, Columbia Collier Properties. Akoz li pa divilgasyon, pa gen okenn fason pou konnen si Scott envite anplwaye kanpay, lobiist oswa lòt moun nan avyon li oswa vwayaje ak lòt ofisyèl eli.

Lè li rive nan yon vil epi li gen yon tan ki pa pwograme, yo konnen Scott rele lobiist yo epi mande pou rankontre yo oswa kliyan yo. Orè li pa mete ajou pou reflete reyinyon sa yo.

“Lè w ap eseye rann kont kote Gouvènè Scott ye, li te prèske enposib,” Canady te di. "Pa gen okenn dosye piblik sou orè aktyèl li a. Pa gen okenn endikasyon piblik sou kote li prale - eksepte rapò apre dat sou kote li te ye... Sa li di m 'se gen yon bagay gouvènè a ak ekip li a vle kache."

Pwosè AHF kont Gouvènè Florid Rick Scott
'ONISIDA Dwe Fè Responsab!'-Amsterdam Press Conf. Madi, 24 jiyè, 1:30pm nan IAC Booth #307 AHF a