Pwosè AHF kont Gouvènè Florid Rick Scott

In Anons Spesyal pa K Pak

Depoze # 75548244 E-Filed 07/26/2018 12:02:53 PM

NAN TRIBINAL JIDISYE A, DEZYÈM SIRCUIT JIDISYE, NAN YON POU LEON KONTE, FLORID

AHF MCO OF FLORIDA, INC. d/b/a PHC FLORIDA HIV/AIDS SPECIALITY PLAN

Petisyonè,
kont KA NON: BIRO EGZEKITIF GOUVÈNÈ A

Repondan. _______________________________________/

PETITION POU EKRI MANDAMUS, AK PLENT DEKLARATWA SOUJOU

VINI KOUNYE A Petisyon an, AHF MCO of Florida, Inc. d/b/a PHC Florida HIV/AIDS Specialty Plan (“PHC”), dapre Atik. I, § 24, Fla. Const.; §119.07, et seq., Fla. Stat.; ak Fla. R. Civ. P. 1.630, lajistis Defandè, Biwo Egzekitif Gouvènè a ("EOG") nan Petisyon sa a pou yon Writ of Mandamus ak Plent pou Deklarasyon soulajman dapre § 86.011, .021, Fla. Stat., pou sekou, epi kòm rezon ki fè yo. akize:

Alegasyon jiridiksyon yo

1. Moun k ap fè petisyon an, PHC, se yon plan swen jere ki akredite nan plan nasyonal e li se kontraktè aktyèl la pou Plan Espesyalite VIH/SIDA pou Rejyon 10 ak 11 nan Eta Florid nan pwogram Swen Jere Medicaid Eta Florid la (“SMMC”). PHC se yon plan sante san bi likratif ki ofri swen medikal konplè a plizyè milye moun ki gen VIH/SIDA nan Konte Miami-Dade ak Broward, episant epidemi VIH nan Florid.

2. Repondan EOG se yon ajans ki sijè a Lwa sou Dosye Piblik Laflorid, Chapit 119, Lwa Laflorid epi li kenbe dosye piblik yo defini ladan l. Seksyon 119.011(12), Fla. Stat. defini "dosye piblik" pou enkli: tout dokiman, papye, lèt, kat, liv, kasèt,

foto, fim, anrejistreman son, lojisyèl tretman done, oswa lòt materyèl, kèlkeswa fòm fizik, karakteristik, oswa mwayen transmisyon, te fè oswa resevwa dapre lalwa oswa òdonans oswa an koneksyon avèk tranzaksyon an nan biznis ofisyèl pa nenpòt ajans. Gade Shevin v. Byron, Harless, Schaffer, Reid and Associates, Inc., 379 So. 2d 633, 640 (Fla. 1980); gade tou Wait v. Florida Power & Light Company, 372 So. 2d 420 (Fla. 1979); Atizay. I, § 24, Fla. Const.

3. Lefèt ke dosye yo fè pati yon pwosesis preliminè pa retire yo nan definisyon "dosye piblik." Lè materyèl ki nan definisyon legal "dosye piblik" nan § 119.011(12), Fla. Stat., epi li te prepare pou "pèpetute, kominike oswa fòmalize konesans, dosye a sijè a divilgasyon menm si ajans lan kwè ke divilgasyon. nan pwodwi ki pa final la ta ka prejidis. Gade, pa egzanp, Gannett Corporation, Inc. v. Goldtrap, 302 So. 2d 174 (Fla. 2d DCA 1974) (enkyetid konte a pou divilgasyon twò bonè yon rapò ka danjere pou konte a pa rann dokiman an konfidansyèl); cf. Grapski kont Vil Alachua, 31 So. 3d 193 (Fla. 1ye DCA 2010).

4. Tribinal sa a gen jiridiksyon ak lokal ki apwopriye nan Konte Leon paske EOG Repondan kenbe biwo li nan Konte Leon epi dapre Lwa Laflorid yo ka rele nan lajistis nan Konte Leon.

5. Sa a se yon aksyon pou yon Jijman Deklarasyon ak pou Mandamus.

6. Tribinal sa a gen jiridiksyon sou sekou PHC mande dapre Chapit 119, Lwa Laflorid yo.

Alegasyon Jeneral

7. EOG echwe pou bay Moun ki fè petisyon an aksè nan dosye piblik jan Chapit 119, Lwa Laflorid yo egzije sa. Yo defini dosye piblik yo genyen ladan yo:

“...tout dokiman, papye, lèt, kat, liv, kasèt, foto, fim, anrejistreman son, lojisyèl tretman done, oswa lòt

2

materyèl, kèlkeswa fòm fizik, karakteristik, oswa mwayen transmisyon, fèt oswa resevwa dapre lalwa oswa òdonans oswa an koneksyon avèk tranzaksyon biznis ofisyèl pa nenpòt ajans." § 119.011(12), Fla. Stat. (2013).

Istorik

8. PHC se yon Plan Sante Espesyalite ki gen kontra avèk Eta Florid atravè Ajans pou Administrasyon Swen Sante (“AHCA” oswa “Ajans la”) depi 2013. Kontra AHCA a ak PHC ak lòt founisè swen jere ekspire nan fen mwa a. 2018.

9. Nan dat 14 jiyè 2017, AHCA te pibliye yon demann pou chèche fournisseurs pou bay sèvis SMMC pou yon nouvo peryòd senkan ki kòmanse an 2019 (AHCA ITN 011-17/18). Pwogram SMMC divize an onz rejyon. Tout demann yo te anvizaje plizyè kontra ki gen ladan rekonpans pou plan konplè, plan swen alontèm, plan asistans medikal jere, ak sèten plan espesyalite tankou Plan Espesyalite VIH/SIDA. PHC te soumèt yon pwopozisyon konplè e alè pou kontinye sèvi kòm yon Plan Espesyalite VIH/SIDA pou Rejyon 10 ak 11 (sa vle di, Konte Miami-Dade ak Broward).

10. Florid soufri ak twazyèm pi gwo pousantaj ka VIH pami 50 eta yo nan 24 ka pou chak 100,0001 ak Miami ak Ft. Zòn Lauderdale se zòn ki pi move nan nasyon an pou ka VIH.2 Dapre Depatman Sante Florid, gen plis pase 135,000 Florid k ap viv ak VIH. Epidemi an kontinye ap vin pi mal pandan ke ofisyèl eta yo te vire do bay finansman federal pou prevansyon ak swen, edikasyon seksyèl limite, epi jeneralman minimize pwoblèm nan.3

11. Malgre eta kritik epidemi VIH/SIDA a nan Sid Florid la, PHC pa te chwazi pou negosye yon nouvo kontra SMMC pou peryòd kontra k ap vini an. PHC se

1

http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm.

2 Id. nan Tablo 28 (Done VIH pou zòn estatistik metwopoliten).
3 http://www.sciencemag.org/news/2018/06/we-re-mess-why-florida-struggling-unusually-severe-hivaids-problem

Rapò Siveyans VIH 2016, Vol. 28, Tablo 24 (Done VIH pou tout 50 eta)

3

pwoteste kont desizyon sa a dapre lwa akizisyon Florid yo epi li gen yon premye odyans sou zafè sa a anvan Depatman Odyans Administratif yo ki pwograme pou 7 out 2018. Desizyon pou elimine PHC kòm yon Plan Espesyalite VIH/SIDA nan episant epidemi eta a menase pou deranje swen plizyè milye moun k ap viv ak VIH/SIDA nan yon moman kote Florid kontinye ap retire lòt resous ki devwe pou konbat pwoblèm sa a. Kidonk, tan se esansyèl pou dosye sa yo pwodwi pa EOG pou PHC.

12. Pou jistifye dwa li anba lwa Florid, PHC ap chèche sèten dosye piblik ki disponib klèman dapre Lwa a. Nan dat 19 jiyè 2018, PHC te soumèt yon demann pou dosye piblik bay EOG k ap chèche dosye ki montre reyinyon ak plan vwayaj ki enplike Gouvènè Scott pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018.

DEMANDE DOSYE PUBLIK

13. Nan dat 19 jiyè 2018 oswa anviwon, PHC te mande kèk dosye piblik nan men EOG. Gade Demann Dosye Piblik PHC a, ki atache kòm Egzibisyon A. Demann Dosye Piblik la te mande espesyalman pou:

 1. Yon kopi kalandriye elektwonik Gouvènè Scott ki montre tout reyinyon, evènman, ak aparisyon ki enplike Gouvènè a pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la;
 2. Yon kopi nenpòt kalandriye papye oswa lòt dokiman ki montre tout reyinyon, evènman, ak aparisyon ki enplike Gouvènè a pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018;
 3. Tout dokiman ak dosye ki endike ki kote Gouvènè Scott pral vwayaje pandan peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la;

4

d.

e.

14.
Biwo pou Gouvènman Ouvè pou EOG ki deklare tou senpleman ke biwo Gouvènè a pa kapab bay dosye sa yo nan moman sa a paske yo egzante dapre 119.071(2)(d) FS” Gade Egzibisyon B ki anons la. EOG pa t eksplike kijan egzanpsyon li te site la. te aplikab, espesyalman nan lefèt ke orè Gouvènè a se yon dosye piblik, li te pwodwi deja anvan, epi anjeneral yo voye yon imèl bay piblik la ak laprès sou yon baz chak jou. Anplis de sa, egzanpsyon EOG deklare a pa aplikab nèt. Dosye PHC mande yo chita nan kè Lwa sou Dosye Piblik Florid yo.

15. Pandan ke PHC kwè li klè anpil ke dosye yo t'ap chache yo se dosye piblik, PHC ap chèche yon Writ of Mandamus, Deklaratwa Jijman, ak yon revizyon nan kamera dosye yo reponn pou yon lòd ki deklare dosye yo kòm dosye piblik dapre Chapit 119, Lwa Laflorid yo, ak fòse dosye sa yo dapre Writ of Mandamus.

COUNT I Writ of Mandamus

16. PHC repete epi re-akize paragraf 1 jiska 15 pi wo a. Chak paragraf sa yo ki enkòpore la a genyen akizasyon an reyalite ki gen rapò ak soulajman y ap chèche nan Konte sa a.

17. PHC ap chèche yon Writ of Mandamus pou EOG obligatwa pou l pwodui dosye piblik yo ki reponn a demann dosye piblik ki nan kesyon an.

Tout dokiman ak dosye ki endike kote Gouvènè Scott pral abite pandan peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la; epi
Yon lis tout kanpay ak evènman pou ranmase lajan Gouvènè Scott pral patisipe nan kad kanpay li pou Sena Ameriken an pandan peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la.

Sepandan, nan dat 20 jiyè 2018, PHC te resevwa yon imèl kout nan men Direktè a

5

18. EOG gen yon devwa ministè pou pèmèt enspeksyon ak egzamen dosye piblik PHC mande yo. EOG te echwe pou pèmèt enspeksyon ak egzamen an nan dosye yo reponn a demann dosye piblik yo nan pwoblèm.

19. Refize EOG pou pwodui tout dosye ki reponn a demann dosye piblik yo an vyole Lwa Laflorid, Chapit 119.07.

 1. Kidonk, EOG te refize aksè nan dosye piblik yo.
 2. EOG refi san rezon pou aksè nan dosye piblik ki reponn yo vyole

Lwa sou dosye piblik Florid yo kodifye nan Lwa Florid 119.

KI PWOFISA, Petisyonè, PHC, mande pou Tribinal Onorab sa a bay yon Mandamus altènatif/Lòd pou montre kòz ki bay lòd pou Repondan an, EOG, fè bagay sa yo:

a. EOG fè devwa ministeryèl li yo lè li pèmèt enspeksyon ak egzaminasyon dosye piblik yo mande yo epi pou ki Repondan EOG pa te pwodui epi pou ki pa gen okenn egzanpsyon ki aplike;

b. EOG dwe bay lòd pou montre kòz poukisa PHC pa ta dwe akòde soulajman yo mande sa a nan yon odyans akselere, dapre Seksyon 119.11, Lwa Laflorid yo, pou PHC mande Tribinal la antre nan yon òdonans mandamus/lòd pou montre kòz. EOG bay nan odyans akselere a dosye ki reponn a demann pou yon revizyon an kamera pa Tribinal la pou Tribinal la ka pran yon desizyon alè sou zafè a jan Seksyon 119.11, Lwa Florid yo anvizaje.

c. EOG dwe bay lòd pou montre rezon ki fè yo refize pwodui dosye yo ki reponn ak demann dosye piblik PHC a;

d. PHC resevwa frè li yo ak frè avoka yo nan pouswiv reklamasyon sa a pou

6

dosye ki te eskli oswa kenbe yo mal epi ke dosye sa yo dwe pwodui imedyatman;

e. PHC resevwa plis soulajman ke Tribinal sa a konsidere apwopriye.

KOTE II Jijman Deklaratwa

22. PHC repete epi re-akize paragraf 1 jiska 15 pi wo a. Chak paragraf sa yo ki enkòpore la a genyen akizasyon an reyalite ki gen rapò ak soulajman y ap chèche nan Konte sa a.

23. PHC ap chèche yon deklarasyon ke EOG vyole Seksyon 119.01, .021, .07, Lwa Laflorid yo.

24. Gen yon nesesite bon konfyans, aktyèl, prezan ak pratik pou jijman deklaratif la.

25. Gen yon seri reyalite kounye a, ki detèmine, oswa yon konfli prezan sou reyalite sa yo.

26. Privilèj ak dwa pati yo depann de reyalite sa yo ak lwa ki aplikab pou reyalite sa yo.

 1. PHC te retade pwodiksyon dosye piblik nan zafè sa a san rezon.
 2. PHC pa ansekirite sou dwa li epi si EOG vyole Piblik Florid la

Lwa sou dosye yo, ki pèmèt PHC resevwa dosye yo ki reponn a demann dosye piblik li yo.

29. PHC mande pou yo pwodui dosye sa yo nan yon odyans akselere dapre Seksyon 119.11, Lwa Laflorid yo.

30. Yon jijman deklarasyon pa ta yon konsèy legal sèlman.

KOUNYE A, PHC mande pou Tribinal sa a antre nan yon jijman deklaratif ak tout soulajman siplemantè jan Tribinal la konsidere apwopriye ak jan lalwa pèmèt, ak frè avoka ak

7

depans dapre Seksyon 119.12, Lwa Laflorid yo. DATE 26 jiyè 2018 sa a.

Soumèt avèk respè,

Biwo Lwa yo nan
STEVEN R. ANDREWS, PA 822 North Monroe Street Tallahassee, Florida 32303
T: (850) 681-6416 / F: 681-6984

/s/ Ryan J. Andrews_____

STEVEN R. ANDREWS (FBN 0263680) RYAN J. ANDREWS (FBN 0104703) [imèl pwoteje]
BRIAN O. FINNERTY (FBN 0094647)

[imèl pwoteje] [imèl pwoteje]

8

Jiyè 19, 2018

Via imel ak livrezon lannwit lan

Biwo Gouvènè Rick Scott ([imèl pwoteje]) Eta Florid
Kapitòl la
400 S. Monroe St.

Tallahassee, FL 32399 0001-

RE: Demann dosye piblik ki gen rapò ak kalandriye ak reyinyon Gouvènè Rick Scott yo

Dapre Atik I, Seksyon 24 Konstitisyon Florid la ak Chapit 119 Estati Florid yo, AHF MCO of Florida, Inc. DBA PHC Florida HIV/AIDS Specialty Plan (“PHC”) mande kopi tout dosye piblik ki montre reyinyon ak plan vwayaj. ki enplike Gouvènè Rick Scott pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018. Plis presizeman, PHC mande bagay sa yo:

 1. Yon kopi kalandriye elektwonik Gouvènè Scott ki montre tout reyinyon, evènman, ak aparisyon ki enplike Gouvènè a pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la;
 2. Yon kopi nenpòt kalandriye papye oswa lòt dokiman ki montre tout reyinyon, evènman, ak aparisyon ki enplike Gouvènè a pou peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018;
 3. Tout dokiman ak dosye ki endike ki kote Gouvènè Scott pral vwayaje pandan peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la;
 4. Tout dokiman ak dosye ki endike kote Gouvènè Scott pral abite pandan peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la; epi
 5. Yon lis tout kanpay ak evènman pou ranmase lajan Gouvènè Scott pral patisipe nan kad kanpay li pou Sena Ameriken an pandan peryòd 20 jiyè 2018 jiska 31 oktòb 2018 la.

PHC dispoze peye frè pou demann sa a jiska yon maksimòm $500. Si w estime frè yo ap depase limit sa a, tanpri enfòme m anvan ou fè depans sa yo.

Si w ta refize demann sa a, oswa nenpòt pati nan demann sa a, tanpri endike alekri baz pou refi a, ki gen ladan sitasyon egzak lalwa ki otorize refi a jan § 119.07(1)(d) egzije sa.

Statewide Office 700 SE 3rd Ave, 4th FL, Ft. Lauderdale, FL 33316• Tel (954) 522-3132 • Faks (954) 522-3260 • www.positivehealthcare.org

A

FS Mwen pral kontakte biwo w la nan yon semèn pou m diskite sou ki lè mwen ka espere ranpli demann sa a ak peman nenpòt frè legalman preskri.

Mèsi poutèt ou,

Jeffrey Blend Konseye pou PHC

Statewide Office 700 SE 3rd Ave, 4th FL, Ft. Lauderdale, FL 33316• Tel (954) 522-3132 • Faks (954) 522-3260 • www.positivehealthcare.org

B

Nan:
Nan:
Cc:
Sijè: Dat: Tachman:

Reid, Jack

Jeffrey Melanj

Boney, Olivia

RE: Demann Dosye Piblik pou Reyinyon ak Aparisyon Gouvènè Scott Vandredi 20 Jiyè 2018 5:04:17 PM
Gouvènè Scott Schedule – Public Record Request.pdf

Bonjou Mesye Blend,

Mèsi paske w te kontakte w. Konsènan demann ou an, nou pa kapab bay dosye sa yo nan moman sa a paske yo egzante dapre 119.071(2)(d) FS. Si w gen nenpòt kesyon oswa ou ta renmen fè yon lòt demann, tanpri ou lib pou kontakte.

Pi bon Senserite,

Jack Reid
Direktè, Biwo Gouvènman Ouvè Biwo Egzekitif Gouvènè Rick Scott (850) 717-9248

Tanpri sonje ke Florid gen yon lwa sou dosye piblik laj, e ke tout korespondans mwen pa imel ka sijè a divilgasyon. Dapre lalwa Florid, adrès imel yo se dosye piblik.

Soti nan: Jeffrey Blend [mailto:[imèl pwoteje]] Voye: Jedi 19 Jiyè 2018 9:32 AM
Pou: Scott Open Government[imèl pwoteje]>
Sijè: Demann Dosye Piblik pou Reyinyon ak Aparisyon Gouvènè Scott

Tanpri gade demann ki atache a pou dosye piblik yo.

Jeffrey Melanj
Asistan Avoka Jeneral Avoka pou PHC
517 C St NE

Washington, DC 20002 (202) 543-1081

AVI KONFIDANSYALITE: Imèl sa a ka genyen enfòmasyon konfidansyèl. Si ou pa moun k ap resevwa yo, tanpri efase imel sa a.

Pasyan VIH Lwizyana yo ranpli Ka Federal Aksidan Pèsonèl Kont Gilead sou Dwòg kle VIH
AHF Lajistis Gouvènè Florid Rick Scott