Ft. Lidè Lauderdale Ini pou Pi gwo Solisyon Lojman Abòdab ak Revni ki ba Sid Eta Florid

In Anons Spesyal pa K Pak

KONFERANS DE Laprès, madi 26 jenth 11: 00 AM Solisyon Lojman Healthy Housing Foundation

'Healthy Housing Foundation Powered by AHF' pral abòde kriz lojman abòdab ki gen yon enpak disproporsyonel sou Broward County lè li anonse plan pou kòmanse travay sou yon kanpis rezidansyèl pou rezidan ki gen ti revni nan Ft. Lauderdale.

KI LÈ: Madi, JEN 26th, 2018
11:00 am ET KONFERANS Laprès

KI KOTE: AHF Southern Bureau Office, Sal Kominote, 700 SE 3rd Ave. FL 33301

KIYÈS:

  • Michael Weinstein – Prezidan, AHF
  • Michael Kahane – Chèf Biwo Sid, AHF
  • Margi Nothard – Prezidan ak Direktè Design, Glavovic Studio Architecture ak Urban Design
  • Kathleen Cannon – PDG ak Prezidan United Way nan Broward County
  • Doktè Germaine Smith-Baugh – Prezidan Lig Iben Broward County
  • Bob Swindell – Prezidan ak Direktè Jeneral, Greater Fort Lauderdale Alliance
  • David Armstrong – Prezidan, Broward College
  • Doktè Rosalind Osgood – Prezidan, Mount Olive Development Corporation

Fondasyon Lojman Sante Powered by AHF, an patenarya ak yon seri pati konsène nan kominote a ki gen ladan Greater Fort Lauderdale Alliance, United Way of Broward County, Urban League of Broward County, Mount Olive Development Corporation, te mete tèt yo ansanm pou kolabore nan fason inovatè abòde kriz lojman an nan Ft. Lauderdale. Atravè devlopman yon kanpis rezidansyèl ki gen opsyon lojman abòdab pou rezidan ki fèb ak lòt rezidan yo, inisyativ kolaborasyon ki te dirije pa The Healthy Housing Foundation ap abòde aktyèlman kriz lojman an ki gen yon enpak disproporsyonel sou plizyè milye rezidan Broward.

“Etandone gwo nesesite pou abòde kriz lojman abòdab k ap konfwonte Broward County a, mwen kontan anpil dèske anpil lidè kominote lokal yo ak ofisyèl eli yo te mete tèt yo ansanm ak Healthy Housing Foundation pou sipòte devlopman sa a ki pral vrèman chanje chemen an pou anpil moun. nan moun ki nan bezwen,” te deklare Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF. “Apwòch kolaboratif ak inovatè sa a pou abòde kriz lojman abòdab, ke n ap lanse nan Broward County a, pral asireman yon egzanp epi etabli kad pou lòt kominote atravè peyi Etazini an pran lidèchip sou pwoblèm sa a.”

Healthy Housing Foundation Ft. Kanpis devlòpman rezidansyèl lojman abòdab Lauderdale se katriyèm devlopman rezidansyèl lojman abòdab ki te lanse ane sa a pa Healthy Housing Foundation, yon nouvo pwogram AHF pou espesyalman adrese bezwen lojman pou moun ki gen ti revni, ak maladi kwonik ak fanmi ki gen yon konsantre sou dirab ORS ak modèl lokasyon-a-pwopriyetè.

Statistik aktyèl yo endike sa 789,000[1] Floridyen depanse plis pase mwatye nan revni yo nan lwaye chak mwa.

Byen bonè nan ane 2018, HHF te louvri pòt yo nan yon etablisman lojman tanporè 27 chanm yo te re-bate batize a. Solèy leve sou Sunset (SOS), renove 220 chanm lan Madison Hotel sou Skid Row, ak istorik 150 chanm lan Otèl King Edward nan kominote Los Angeles la.

Atravè devlopman kolaborasyon kominote lokal yo ak apwòch inovatè pou konbat epidemi lojman abòdab ki afekte kominote yo atravè nasyon an, Healthy Housing Foundation ap kontinye demontre ke sitwayen ki pi vilnerab nou yo—sa yo ki nan nivo trè ba ak trè ba—kapab. yo ka ede oswa mete yo nan yon lojman ki pwòp epi ki an sekirite san reta ki long yo, mank ekstrèm nan—ak depans yo ekzòbitanman wo—ki te vin estanda aksepte pou lojman 'abòdab'.

AIDS Healthcare Foundation, ki te kòmanse kòm AIDS Hospice Foundation, gen yon istwa long nan bay ak defann lojman an sekirite ak abòdab pou malad kwonik. Soti nan kòmanse kòm yon kote pou moun yo mouri ak diyite a 2011 efò pou prezève lojman ki baze sou ADAP pou Miami, AHF ap travay pou adrese bezwen lojman malad kwonik yo depi 30 ane.

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, kounye a bay plis pase 924,000 moun nan 41 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik ak Ewòp lès la swen medikal ak/oswa sèvis yo. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

[1] Moreno, S. Si ou depanse plis pase mwatye nan revni ou sou lwaye, ou pa poukont ou. Miami Herald. http://www.miamiherald.com/real-estate/article197192829.html

Moun k ap sipòte 'Lwa sou Lojman Abòdab' Kalifòni di, 'WI' sou Mezi #10!
UNAIDS Asèlman Seksyèl Kovèti eskandal