Fanm Endyen mande chanjman nan ONUSIDA

In Defans mondyal la, peyi Zend pa Fiona Ip

Plis pase 100 fanm aktivis ak manm sosyete sivil la te rasanble nan Press Club nan peyi Zend nan Delhi le 16 me pou eksprime mekontantman yo ak Direktè Egzekitif ONUSIDA, Michel Sidibé, e yo te mande demisyon li an solidarite ak gwoup nan lòt pati nan mond lan. te fè menm demann.

Nan konferans pou laprès, ansanm ak Indian Positive Women Network (PWN+), ki gen ladann 30,000 manm, aktivis yo te prezante yon lèt esplike revandikasyon yo pou refòm ONUSIDA ak revokasyon Sidibé ki pral voye bay Sekretè Jeneral Nasyonzini António Guterres.

Sidibé te anba gwo presyon pou demisyone-pi resamman nan yon Pyès opinyon Aljazeera—depi nouvèl te parèt sou swadizan move tretman li nan akizasyon asèlman seksyèl ke yon anplwaye UNAIDS te pote kont ansyen depite li a. Plizyè rapò nouvèl yo te revele tou yon kilti jesyon nan sistèm Nasyonzini an ki pa gen metòd efikas an plas envestige epi adrese rapò sou arasman seksyèl.

"AHF India Cares Country Program Director te di: "Mwen jwenn anpil aktivis parèy ki te bouke ak moun ki nan pozisyon an tèt yo ki abize pouvwa yo epi fèmen je yo sou moun yo konfye yo pwoteje yo. Doktè V. Sam Prasad. "Fanm yo se pami gwoup ki pi majinalize yo nan peyi Zend epi yo afekte yon fason disproporsyonel pa VIH ak SIDA - si ONUSIDA pa gen pi bon enterè manm pèsonèl yo nan tèt ou, yo pa ka reprezante efikasman fanm ki pi prive nan dwa yo nan mond lan!"

Deklarasyon menm jan an te bay pandan tout evènman an pandan panelist yo, kèk ladan yo tou viktim abi seksyèl, te monte sou podium a pou eksprime pwòp demand yo pou demisyon Sidibé oswa pou yo retire li. Patisipan yo te defann tou pou aplikasyon yon sistèm sipèvizyon endepandan òganizasyon tankou Nasyonzini e yo te mande pou mete fen nan iminite diplomatik pou tout pwofesyonèl devlopman entènasyonal ki estasyone nan peyi Zend.

Prashanti Tiwari, yon ansyen konsiltan nan UNFPA di reprezantan ajans lan nan peyi Zend te agrese l seksyèlman, men li pa te fè fas ak konsekans aksyon li yo akòz iminite diplomatik la.

 

Prashanti Tiwari, yon aktivis feminis ak panelist, di: “Plis ak plis fanm jodi a ap vin viktim agresyon seksyèl ak asèlman nan men Nasyonzini ak plizyè ajans li yo ki te mal sèvi ak pouvwa yo ak privilèj espesyal yo. “Mwen te viktim agresyon seksyèl pa reprezantan UNFPA nan peyi a, Diego Palacious, epi mwen te goumen pou jwenn jistis pandan m ap fè fas ak reprezay agresif nan men anplwaye UNFPA. Men, mwen aprann pa gen okenn mwayen oswa mekanis pou rann otè sa yo responsab oswa pouswiv yo.”

Panel la te konpoze de Madam Prasanti Tiwari; Sè Daise Terese, Manman Siperyè nan Jyothis Charitable Trust; Doktè Divya Mithel, Ofisye Medikal AHF JCC Klinik; Prince Manavendra Singh Gohil, aktivis LGBT ak chèf Lakshya Trust; Madam Kausalya Periasamy, Prezidan PWN+; Luke Samson, Prezidan SHARAN Indi; ak reprezantan divès òganizasyon sosyete sivil la.

Patisipan yo te fè li klè ke konpòtman UNAIDS ak direktè li yo te etabli yon move presedan, e nenpòt bagay ki pa yon chanjman nan lidèchip ak refòm tèt anba pral sèlman lakòz plis transgresyon.

 

 

 

AHF bay OMS: Istwa Ebola pa ka repete
ACQC pral òganize seremoni koupe riban nouvo jèn LGBT Woodside Drop nan Sant 18 me