AOC ak AHF pou rantre nan fòs yo nan North Texas

AOC ak AHF pou rantre nan fòs yo nan North Texas

In Nouvèl pa AHF

Nouvo afilyasyon ant AIDS Outreach Center (AOC) ak AIDS Healthcare Foundation (AHF) ap chèche amelyore livrezon swen ak sèvis prevansyon ak sovtaj VIH/SIDA nan uit konte North Texas..

FORT WORTH, TX (23 oktòb 2017) Sant pou SIDA (AOC) ak Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF)—yo chak ki gen plis pase trant ane nan sèvis kominotè ak eksperyans pou tire sou yo—ap elaji kapasite yo pou bay sèvis sovtaj enpòtan pou moun ki afekte nan VIH/SIDA ansanm ak sèvis prevansyon ak tès VIH atravè North Texas. De òganizasyon sèvis SIDA respekte yo, ki te kòmanse ko-lokal sèvis nan kèk lokal nan zòn Fort Worth an 2012, kounye a yo mete ansanm nan yon afilyasyon pi fòmèl.

“AOC ak AHF yo chak gen istwa sèvis long ak respekte nan kominote a ak filozofi ak misyon menm jan an. Ko-lokalizasyon sèvis nou yo nan kèk sit, ki te kòmanse an 2012, te travay bèl, ede nou satisfè bezwen kliyan yo pi imedyatman epi pèmèt nou angaje ak kenbe moun nan swen, ki mennen nan rezilta sante amelyore. Lè nou fè yon bilan, nou te deside li ta nan pi bon enterè kliyan yo ak kominote nou sèvi yo, ansanm ak tou de òganizasyon yo pou fòme yon afilyasyon ki pi fò, ki pi fòmèl,” te di. Shannon Hilgart, Direktè Egzekitif Sant Sèvis SIDA. “Pou nou klè, AIDS Outreach Center pral rete yon òganizasyon endepandan 501c3 san bi likratif epi kenbe idantite li—ki byen merite apre trant ane sèvis nou yo. Men kounye a, nou pral kapab adrese bezwen nan kominote nou yo nan North Texas ke nou pa t ap janm kapab san patenarya sa a. Nou onore pou nou travay ak AHF nan nouvo kolaborasyon enteresan sa a.”

"AHF ak AOC pataje yon misyon komen pou sispann pwopagasyon VIH ak amelyore lavi tout moun k ap viv ak VIH/SIDA ak lòt popilasyon ki pa gen dwa ak moun ki pa sèvi yo," te di. Bret Camp, Direktè Rejyonal Texas pou Fondasyon Swen Sante SIDA. "Chak òganizasyon gen yon istwa long nan bay sèvis sa yo: AOC te fonde an 1986 ak AHF an 1987, yon epòk kote epidemi SIDA a t ap reprann lavi plizyè milye gason ak fanm atravè peyi a ak dwòg pou kontwole viris la te genyen kèk, nouvo ak eksperimantal. Afilyasyon sa a pèmèt tou de òganizasyon yo kontinye ogmante fòs respektif nou yo pou pi byen sèvi bezwen moun k ap viv ak VIH/SIDA atravè North Texas.”

Tou de òganizasyon yo sèvi kliyan ki gen VIH ak yon gran varyete sèvis gratis oswa a pri ki ba.

Chak ane, anplwaye AOC ak volontè yo bay plis pase 1,600 moun k ap viv ak VIH/SIDA sèvis yo, ak edikasyon pou plis pase 3,000 moun nan uit konte North Texas. Sèvis AOC yo enkli: asistans lojman ak asirans, jesyon ka, sèvis sante mantal ak abi sibstans, yon klinik dantè, yon bank manje, sèvis transpò ak gwoup sipò. Sèvis sante kominotè AOC yo genyen ladan yo tès gratis pou VIH ak sifilis ak tès bon mache pou lòt MST, konsèy sou rediksyon risk endividyèl, ak koneksyon ak sèvis swen. Pifò sèvis yo gratis. Frè yo baze sou echèl glisman revni.

AHF se yon òganizasyon mondyal ki bay medikaman dènye kri ak defans bay plis pase 817,000 moun nan 38 peyi. Li se tou pi gwo founisè swen medikal VIH/SIDA Ozetazini.

VIH/SIDA nan Fort Worth ak North Texas

  • Apati 2016, 5,842 moun t ap viv ak VIH nan Tarrant ak sèt konte ki antoure.
  • An 2016, Fort Worth HSDA te gen katriyèm pi gwo kantite nouvo dyagnostik nan Texas ak 310 nouvo ka idantifye ane sa a.
  • Se sèlman 73% total PLWH (Moun k ap viv ak VIH) kenbe nan swen medikal an 2016 konpare ak apeprè 90% nan kliyan AOC.
  • An 2016, plis pase 70% nouvo dyagnostik AOC te MSM (gason ki fè sèks ak gason) ki gen laj koulè 29 oswa mwens.

"AHF rekonèt enpòtans pou sipòte pasyan yo ak kliyan ak sèvis lokal ki baze sou kominote a ki enpòtan anpil pou asire pi bon rezilta swen sante," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Pa gen okenn kote sa a pi evidan pase nan zòn North Texas ke AOC desèvi a—uit konte ki gen ladan popilasyon iben ak popilasyon riral yo ansanm ak popilasyon pòv, minorite ak kèk popilasyon prive yo. Avèk afilyasyon fòmèl sa a ak AIDS Outreach Center ak anba lidèchip kontinyèl Shannon Hilgart, nou espere pi byen sèvi moun ki nan bezwen nan rejyon an epi sèvi ak patenarya sa a kòm yon modèl nan lòt rejyon yo.”

#Girlpower briye nan Jounen Entènasyonal Timoun Tifi a
AHF òganize premye dokimantè 'Keeping the Promise—AHF 30 Years' nan Hollywood