AHF fè lwanj Senatè Bernie Sanders, kòlèg Sena a sou Entwodiksyon Lejislasyon 'Medicare Pou Tout'

AHF fè lwanj Senatè Bernie Sanders, kòlèg Sena a sou Entwodiksyon Lejislasyon 'Medicare Pou Tout'

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Nan yon demonstrasyon de fòs, 15 parèy Senatè ko-patwone pwojè lwa swen sante inovatè a

Senatè Sanders tou dènyèman te andose Ohio Drug Price Relief Act (State Issue 2), yon pwoblèm bilten vòt Novanm 2017 pou fòse ajans eta yo nan Ohio. pou yo pa peye plis pou medikaman yo pase sa Depatman Afè Veteran Etazini (VA) peye pou menm medikaman yo. VA a resevwa yon rabè—soti 20-24 pousan nan pri a konpayi dwòg yo nòmalman fè lòt kliyan pou menm medikaman sa yo.

WASHINGTON (13 septanm 2017) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te fè lwanj entwodiksyon lejislasyon ki ta fè tout Ameriken ak rezidan Ozetazini elijib pou Medicare.

US Senatè Bernie Sanders (I-Vt.) prezante bòdwo a jodi a kòm premye patwone ansanm ak—e nan yon demonstrasyon de fòs—15 ko-sponnò ki gen ladan: Senatè Tammy Baldwin (D-Wisc.), Richard Blumenthal (D-Conn.), Cory Booker (D-NJ), Al Franken (D-Min.), Kirsten Gillibrand (D-NY), Kamala Harris (D-Kalif.), Martin Heinrich (D-NM), Mazie Hirono (D-HI), Patrick Leahy (D-VT) Ed Markey (D-Mass.), Jeff Merkley (D-Ore.), Brian Schatz (D-HI), Tom Udall (D-NM), Sheldon Whitehouse (DR.I.) ak Elizabeth Warren (D-Mès.). #MedicareForAll

“AHF salye Senatè Sanders pou lidèchip li fèm nan asire pasyan nou pran swen yo gen garanti bon jan kalite swen sante yo merite. Sòf si nou abòde fòs ki kache yo ki fè sistèm swen sante nou an tèlman chè, tankou gwo depans administratif endistri asirans sante a ak pri dwòg obsèn, nou p ap janm fè pwogrè nan garanti swen sante kòm yon dwa, "te di. Michael Weinstein, prezidan AHF.

“Etazini depanse plis per capita nan swen sante pase nenpòt lòt peyi endistriyalize nan mond lan. Se paske gouvènman ameriken an pèmèt plis pase 30 pousan nan depans swen sante jodi a pou yo peye depans administratif endistri asirans lan,” te di AHF Jeneral Counsel ak Chèf Afè Piblik. Tom Myers.

AHF te nan dosye pou sipòte agrandi Medicare pou kouvri tout sitwayen ameriken ak rezidan yo depi kèk tan. Gade deklarasyon anvan AHF la a:  https://www.aidshealth.org/#/archives/29419

“Kòm pi gwo founisè swen prensipal VIH nan mond lan, AHF gen eksperyans premye men nan bay bon jan kalite sèvis medikal ak famasi kèlkeswa kapasite pou peye. Opere nan 40 peyi, nou konnen ke Etazini gen sistèm swen sante ki pi konplike ak chè nan mond lan, "te di AHF Chèf Medsin. Doktè Michael Wohlfeiler. "Tretman egal lavi. Lejislasyon Medicare For All Senatè Sanders a pral asire moun k ap viv ak VIH yo pral gen aksè a tretman epi yo pa oblije peye pou pri egzòbitan pou medikaman antiretwoviral ki sove lavi yo.”

Pwogram Medicare Ozetazini an, ki gen yon dosye siksè 50 ane, kounye a disponib sèlman pou tout moun ki gen plis pase 65 an. Lejislasyon sa a ta rann swen sante ki finanse ak taks disponib ki nesesè medikalman tankou swen prensipal ak prevansyon, medikaman sou preskripsyon, swen ijans, -swen tèm, sèvis sante mantal, sèvis dantè ak swen vizyon. Menm jan ak Medicare, pasyan yo ta chwazi nan men doktè ak enstitisyon k ap patisipe yo.

Reprezantan Ameriken John Conyers (D-Michigan) te entwodui yon mezi menm jan an, HR 676, ki rele “Lwa sou Medicare pou tout moun ki elaji ak amelyore” nan Chanm Reprezantan Etazini an nan mwa janvye.

Pwogram nan ta dwe finanse pa taks ki ranplase prim asirans yo. Lajan ki soti nan sous gouvènman ki egziste deja pou swen sante, ogmante taks sou revni pèsonèl sou senk pousan pi gwo moun k ap touche revni yo, yon taks endirèk pwogresif sou revni pewòl ak travay endepandan, yon taks sou revni ou pa touche, ak yon taks sou tranzaksyon sou acha aksyon ak bon. dwe adopte pa lejislasyon an. Taks sa yo ta konpanse pa eliminasyon peman prim bay konpayi asirans sante yo. Asirans sante yo ta entèdi pou yo vann asirans sante ki kopi benefis yo bay nan lejislasyon an. Yo ka vann asirans pou sèvis ki pa nesesè sou plan medikal.

“Lejislasyon sa a pral ede tout pasyan nou yo epi li pral elimine baryè pou mete fen nan epidemi SIDA a. Sipò chak jou ap konstwi Ozetazini pou elaji Medicare. AHF espere adopte pwojè lwa sa a an lwa,” Myers te di.

Sa a se yon lyen ki mennen nan pwòp deklarasyon Senatè Sanders sou Medicare pou tout moun:

https://www.sanders.senate.gov/

Plis pase 1,000 fè tès nan Amazon la
AHF pou òganize Brooklyn #StandAgainstHate Community Forum